Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trimble TerraFlex Premium Edition pro GIS

Autor článku: Redakce   
Pátek, 23 Září 2022 00:49

Tags: GIS | Premium Edition | Sběr dat | TerraFlex | Trimble

Trimble TerraFlex-1-2238Spo­leč­nost Trim­ble vy­da­la Trim­ble Terra­Flex Pre­mi­um edi­ti­on, novou řadu svého soft­wa­ru pro sběr dat ge­o­gra­fic­ké­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu (GIS). Tato edice po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům of­fli­ne ko­rek­ce GNSS, nový au­to­ma­ti­zo­va­ný pra­cov­ní po­stup, který pra­cu­je vý­hrad­ně s GNSS při­jí­ma­či Trim­ble – včet­ně při­jí­ma­če Trim­ble DA2 pro po­lo­ho­va­cí služ­bu Trim­ble Ca­ta­lyst – a umožňuje tak po­ři­zo­vat vy­so­ce přes­ná GIS data v šir­ším roz­sa­hu lo­ka­lit a ob­tíž­ných GNSS pro­stře­dí, než bylo dosud možné.

Uži­va­te­lé sys­té­mu Terra­Flex mohou zvý­šit kva­li­tu a rych­lost sběru dat po­mo­cí of­fli­ne GNSS ko­rek­cí v si­tu­a­cích, kdy jsou služ­by v re­ál­ném čase pře­ru­šo­va­né nebo ne­do­stup­né. Po­mo­cí nové služ­by jsou všech­na data z te­ré­nu au­to­ma­tic­ky zpra­co­vá­na v clou­du bez zá­sa­hu uži­va­te­le a pro každý prvek je ulo­že­na nej­přes­něj­ší po­lo­ha zpra­co­va­ná v re­ál­ném čase nebo of­fli­ne, což ode­my­ká vy­so­ce pro­duk­tiv­ní vy­lep­še­ní pro všech­ny před­pla­ti­te­le služ­by Terra­Flex Pre­mi­um.

Trimble TerraFlex-2-2238

Zjed­no­du­še­ný pra­cov­ní po­stup a nákup

Spo­je­ní soft­wa­ru pro sběr dat a of­fli­ne ko­rek­cí GNSS do je­di­né­ho před­plat­né­ho Terra­Flex zjed­no­du­šu­je pra­cov­ní po­stu­py i ná­kup­ní pro­ces pro GIS or­ga­ni­za­ce, od stát­ních a míst­ních sa­mo­správ až po pod­ni­ko­vé zá­kaz­ní­ky včet­ně fe­de­rál­ních vlád a pod­ni­ků ve­řej­ných slu­žeb. Tento pra­cov­ní po­stup na klíč pro sběr, zpra­co­vá­ní a po­sky­to­vá­ní co nej­přes­něj­ších a nej­spo­leh­li­věj­ších in­for­ma­cí o po­lo­ze ome­zu­je slo­ži­té kroky ruč­ní­ho zpra­co­vá­ní a po­má­há za­cho­vat in­te­gri­tu dat.

Zjed­no­du­še­né ná­sled­né zpra­co­vá­ní po­mo­cí of­fli­ne GNSS ko­rek­cí Terra­Flex je k dis­po­zi­ci také uži­va­te­lům soft­wa­ru Esri Ar­c­GIS díky no­vé­mu doplňku Trim­ble Terra Of­fi­ce pro apli­ka­ci Esri Ar­c­Map GIS. Nový do­pl­něk na­hra­zu­je doplňky Trim­ble Po­si­ti­ons Desktop i Trim­ble Terra­Flex Desktop a pod­po­ru­je of­fli­ne GNSS ko­rek­ce i stá­va­jí­cí pra­cov­ní po­stu­py po­st­pro­ces­sin­gu na deskto­pu. Terra Of­fi­ce je k dis­po­zi­ci for­mou roč­ní­ho před­plat­né­ho.

Trimble TerraFlex-3-2238

Do­stup­nost

Před­plat­né edice Trim­ble Terra­Flex Pre­mi­um je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím dis­tri­buč­ních part­ne­rů Trim­ble Ge­o­spa­tial.

Služ­ba Terra­Flex pro of­fli­ne ko­rek­ce GNSS vy­u­ží­vá síť ko­mu­nit­ních zá­klad­no­vých sta­nic a je ši­ro­ce do­stup­ná v Se­ver­ní Ame­ri­ce, Velké Bri­tá­nii, Ev­ro­pě, Aus­trá­lii a na Novém Zélan­du.

Do­pl­něk Trim­ble Terra Of­fi­ce pro soft­ware Esri Ar­c­Map je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím Trim­ble Ge­o­spa­tial Dis­tri­bu­ti­on Part­ners.

 


Mohlo by vás zajímat: