Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mobilní mapování TopGisu až v rychlosti 90 km/h

Autor článku: TopGis   
Čtvrtek, 06 Říjen 2022 00:41

Tags: ATE­sys­tem | GIS | Gi­sOn­li­ne.cz | ICT­sys­tem | Mobilní mapování | TopGis

Topgis-img-0876-2240S pa­no­ra­ma­tic­ký­mi sním­ky z mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní se lidé nej­čas­tě­ji se­tká­va­jí v ma­po­vých apli­ka­cích. Je­jich uplat­ně­ní je ale mno­hem širší, města a obce vý­stu­py z něj vy­u­ží­va­jí při paspor­tech ko­mu­ni­ka­cí, do­prav­ní­ho zna­če­ní či mo­bi­li­á­řů. Br­něn­ská spo­leč­nost To­p­Gis po­u­ží­vá sys­tém kamer umožňující mo­bil­ní ma­po­vá­ní v rych­los­ti až 90 ki­lo­me­t­rů za ho­di­nu.

Díky tech­no­lo­gii stro­jo­vé­ho vi­dě­ní a přes­né­mu umís­tě­ní sním­ků je navíc možné ob­jek­ty na sním­cích iden­ti­fi­ko­vat do sou­řad­nic či změ­řit.

Br­něn­ská spo­leč­nost To­p­Gis se spe­ci­a­li­zu­je na le­tec­ké a mo­bil­ní ma­po­vá­ní Česka, pro města a obce navíc pro­vo­zu­je ma­po­vou apli­ka­ci Gi­sOn­li­ne.cz. Ke svým ak­ti­vi­tám ve vzdu­chu vy­u­ží­vá firma tro­ji­ci vlast­ních le­ta­del, tu­zem­ské sil­ni­ce pak kři­žu­je její spe­ci­ál­ně upra­ve­ný vůz. Právě ten se nyní do­čkal vý­raz­né­ho vy­lep­še­ní, které ještě zpřes­ní vý­stu­py mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní.

Na au­tech To­p­Gis dlou­ho­do­bě vy­u­ží­vá sys­tém kamer, který umo­ž­ňu­je pa­no­ra­ma­tic­ké sním­ko­vá­ní. Tento sys­tém ne­dáv­no ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nost­mi ATE­sys­tem a ICT­sys­tem vý­raz­ně mo­der­ni­zo­va­li. Tvoří jej 15 kamer, které dis­po­nu­jí tech­no­lo­gií stro­jo­vé­ho vi­dě­ní, vy­so­ce přes­ná na­vi­ga­ce a vý­kon­ný po­čí­tač, který se stará o zpra­co­vá­ní dat.

Při vý­bě­ru kamer umís­tě­ných v kouli na stře­še auta padla volba na Basler Ace L s roz­li­še­ním 12 me­ga­pi­xe­lů. Těch je v sys­té­mu cel­kem dva­náct, další tři ka­me­ry pak dis­po­nu­jí men­ším roz­li­še­ním a jsou ur­če­né pro mě­ře­ní jasu pro celou sou­sta­vu. Celý pa­no­ra­ma­tic­ký sní­mek pak díky tomu dis­po­nu­je vý­sled­ným roz­li­še­ním kolem 135 me­ga­pi­xe­lů, při­čemž pro jeho po­sklá­dá­ní do fi­nál­ní po­do­by se vy­u­ží­va­jí po­kro­či­lé al­go­ritmy.

Rych­lost sa­mot­né­ho sní­má­ní je zá­vis­lá na vněj­ších svě­tel­ných pod­mín­kách, celý sys­tém je ale sta­vě­ný na sním­ko­vá­ní do rych­los­ti 90 ki­lo­me­t­rů za ho­di­nu. O po­lo­ho­vou přes­nost po­ří­ze­ných zá­bě­rů se stará velmi přes­ná sa­te­lit­ní na­vi­ga­ce. Při zpra­co­vá­ní sním­ků lze po­lo­hu určit s přes­nos­tí až na dva cen­ti­me­t­ry. Sním­ko­vá­ní ve vyš­ších rych­los­tech vý­znam­ně usnadňuje mo­bil­ní ma­po­vá­ní a paspor­ty na­pří­klad kraj­ských ko­mu­ni­ka­cí a dál­nic či do­prav­ní­ho zna­če­ní na nich.

Snadnější pasporty majetku obcí díky strojovému vidění

Mo­bil­ní ma­po­vá­ní je velmi často spo­je­né zejmé­na s paspor­ty míst­ních ko­mu­ni­ka­cí, ve­řej­né­ho osvět­le­ní, mo­bi­li­á­řů, ze­le­ně či re­klam­ních ploch ve měs­tech a ob­cích. Právě v je­jich pří­pa­dě může být vý­znam­ným pří­no­sem vy­u­ži­tí tech­no­lo­gie stro­jo­vé­ho vi­dě­ní. Nový sys­tém umožňuje au­to­ma­ti­zo­va­ně iden­ti­fi­ko­vat celou řadu ob­jek­tů, které sys­tém mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní za­chy­tí, stej­ně jako zjed­no­du­šit zpra­co­vá­ní je­jich po­lo­hy či roz­mě­rů.


Mohlo by vás zajímat: