Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přidejte mapy a navigaci MapFactor do své aplikace

Autor článku: Redakce   
Sobota, 24 Prosinec 2022 22:26

Tags: Android | Aplikace | MapFactor | Maps & Na­vi­gati­on | Mapy | SDK | Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kit

MapFactor Maps  Navigation SDK-2251Chtě­li byste snad­no při­dat of­fli­ne mapy a na­vi­ga­ci do své vlast­ní apli­ka­ce? Přáli byste si vy­lep­šit sprá­vu vo­zo­vé­ho parku, plá­no­vat a op­ti­ma­li­zo­vat trasy vo­zi­del? Ze­fek­tiv­nit pře­pra­vu? Díky Maps & Na­vi­gati­on Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kitu (SDK) mů­že­te rych­le in­te­gro­vat mapy a na­vi­ga­ci do své apli­ka­ce pro An­dro­id. Vel­kou vý­ho­dou Ma­p­Fac­tor Maps & Na­vi­gati­on SDK je, že fun­gu­je zcela of­fli­ne a ne­po­tře­bu­je da­to­vé při­po­je­ní.

SDK je za­lo­že­no na of­fli­ne ma­po­vých pod­kla­dech (Open­StreetMa­ps nebo pro­fe­si­o­nál­ních Tom­Tom Stan­dard/Truck ma­pách), které mů­že­te zob­ra­zo­vat i v nich hle­dat, a po­sky­tu­je de­tail­ní hla­so­vou na­vi­ga­ci pro všech­ny typy vo­zi­del (ná­klad­ní i osob­ní vo­zi­dla, au­to­bu­sy, vo­zi­dla in­te­gro­va­né­ho zá­chran­né­ho sys­té­mu, taxi, do­dáv­ky, mo­to­cy­kly i pěší).
SDK je fle­xi­bil­ní a vy­so­ce při­způ­so­bi­tel­né.

Více in­for­ma­cí na­jde­te na webo­vých strán­kách sdk.mapfactor.com.

V pří­pa­dě zájmu či do­ta­zů je Ma­p­Fac­tor plně k dis­po­zi­ci.Mohlo by vás zajímat: