Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jarní webináře s aplikacemi ArcGIS

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 13 Duben 2023 10:17

Tags: Arcade | Arcdata | ArcGIS | ESRI | Excel | GIS | Webináře

Arcdata-jarni webinare-2315Tým spo­leč­nos­ti Arc­da­ta Praha na jaro při­pra­vil sérii šesti webi­ná­řů. Ten­to­krát se na nich účast­ní­ci spo­leč­ně s před­ná­še­jí­cí­mi po­dí­va­jí na mož­nos­ti vy­u­ži­tí růz­ných apli­ka­cí Ar­c­GIS. Po­drob­ný obsah jed­not­li­vých se­mi­ná­řů na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách, odkud se na ně mů­že­te i re­gis­tro­vat. Účast na webi­ná­řích je zdar­ma, stačí se na každý zvlášť za­re­gis­tro­vat.

Všech­ny další in­for­ma­ce – kam ve správ­ný čas klik­nout a kde pak na­lézt zá­zna­my – ob­dr­ží­te e-mai­lem.

Na jaká té­ma­ta se mů­že­te těšit?

  • Arc­GIS Da­shbo­ards – roz­ší­ře­ní po­mo­cí Ar­ca­de (Matej Vr­tich, 11. květ­na)
  • Arc­GIS for Micro­soft 365 – za­mě­ře­no na Micro­soft Excel (Radek Kut­telwas­cher, 18. květ­na)
  • Arc­GIS Field Maps De­signer (Vla­di­mír Ho­lu­bec, 25. květ­na)
  • Arc­GIS Re­a­li­ty Map­ping – za­mě­ře­no na Dro­ne2­Map (Inka Te­sa­řo­vá, 1. červ­na)
  • Arc­GIS Ex­pe­ri­en­ce Bu­il­der (Jan Ša­ra­ta, 8. červ­na)
  • Nové mož­nos­ti ana­lýz v Arc­GIS Map Vieweru (Lucie Pat­ko­vá, 15. červ­na)

Pro další in­for­ma­ce a dis­ku­si na­vštiv­te Esri Com­mu­ni­ty.

Arcdata-webinare-2315

 


Mohlo by vás zajímat: