Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na konferenci Mapy jsou pro každého 2023

Autor článku: Redakce   
Středa, 31 Květen 2023 12:15

Tags: Geoinformace | GIS | Hotel Luna | Konference | Mapy

IMG 20190604 092443287-2322Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá zvou na 9. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho, která se usku­teč­ní ve dnech 12. – 13. září 2023 opět v Ho­te­lu Luna na Vy­so­či­ně. Pro­gram bude zve­řej­něn za­čát­kem červ­na a bude prů­běž­ně dopl­ňo­ván. Již teď se ale mů­že­te těšit na té­ma­ta z ob­las­ti di­gi­tál­ních tech­nic­kých map, územ­ní­ho plá­no­vá­ní, po­ři­zo­vá­ní a sprá­vy dat.

Svoje vy­stou­pe­ní na kon­fe­ren­ci opět po­tvr­dil Tomáš Při­byl, pu­b­li­cis­ta, od­bor­ník v ob­las­ti in­for­mač­ních tech­no­lo­gií a po­pu­la­ri­zá­tor kos­mo­nau­ti­ky.
Kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho je pře­de­vším o po­zná­ní, sdí­le­ní zku­še­nos­tí, vzá­jem­né in­spi­ra­ci a někdy i o vý­mě­ně méně pří­z­ni­vých zku­še­nos­tí z praxe.

Re­gis­tra­ce na kon­fe­ren­ci byla za­há­je­na.

Pre­zen­ta­ce řeč­ní­ků spolu s fo­to­ga­le­rií z mi­nu­lých roč­ní­ků na­lez­ne­te v sekci Mi­nu­lé roč­ní­ky.Mohlo by vás zajímat: