Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

T‑MAPY zvou na 25. Setkání uživatelů produktů a služeb

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 19 Červen 2023 23:43

Tags: GIS | Jezerka | Seč | Setkání uživatelů | T-Mapy

T-Mapy Hotel Jezerka-2325T‑Mapy zvou zá­kaz­ní­ky, ob­chod­ní part­ne­ry a přá­te­le na 25. Se­tká­ní uži­va­te­lů pro­duk­tů a slu­žeb. Letos se usku­teč­ní 18. – 19. září 2023 v Kon­gres ho­te­lu Je­zer­ka v Ústup­kách u Seče. V rámci bo­ha­té­ho pro­gra­mu kon­fe­ren­ce budou se­zná­me­ni s no­vin­ka­mi v tech­no­lo­gi­ích a pro­duk­tech spo­leč­nos­ti a před­sta­ve­ny za­jí­ma­vé pro­jek­ty, na kte­rých se T­‑Mapy po­dí­lí.

I letos je při­pra­vo­ván pro­gram tak, aby byl za­jiš­těn do­sta­tek pro­sto­ru a pří­le­ži­tos­tí pro dis­ku­se nad kon­krét­ní­mi té­ma­ty a sdí­le­ní a vý­mě­nu prak­tic­kých zku­še­nos­tí s vy­u­ži­tím GIS a IS v or­ga­ni­za­cích účast­ní­ků.

Re­gis­tra­ce už byly spuš­tě­ny a s při­hláš­ka­mi byste ne­mě­li zby­teč­ně ne­o­tá­let, zvý­hod­ně­ná cena platí jen do po­lo­vi­ny prázd­nin.
Re­gis­tra­ce účast­ní­ků bude ukon­če­na 31. srpna 2023. Po­pla­tek za účast bude pře­dem fak­tu­ro­ván, nelze ho hra­dit na místě. Při od­hlá­še­ní po 31. srpnu 2023 již ne­bu­de možné po­pla­tek vrá­tit.

Více in­for­ma­cí a možnost registrace na­jde­te na www.tmapy.cz/setkani2023.Mohlo by vás zajímat: