Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trimble Terra Office přináší integraci s Esri ArcGIS Pro

Autor článku: Trimble   
Pátek, 14 Červenec 2023 15:26

Tags: ArcGIS Pro | ESRI | GIS | Integrace | Sběr dat | Terra Office | TerraFlex | Trimble

Doplnek Trimble Terra Office pro Esri ArcGIS Pro-2328Trim­ble ozná­mi­la vy­dá­ní doplňku Trim­ble Terra Of­fi­ce pro Esri Ar­c­GIS Pro. Tento do­pl­něk je novým pro­duk­tem v sadě desk­to­po­vých ře­še­ní Trim­ble Terra Of­fi­ce pro in­te­gra­ci soft­wa­ru Trim­ble Terra­Flex pro sběr dat v te­ré­nu s evi­denč­ní­mi GIS sys­témy. Díky zjed­no­du­še­né­mu uži­va­tel­ské­mu roz­hra­ní umo­ž­ňu­je nový do­pl­něk Terra Of­fi­ce pro Ar­c­GIS Pro zá­kaz­ní­ko­vi při­po­jit pra­cov­ní po­stu­py Terra­Flex přímo do Ar­c­GIS pro­stře­dí z Ar­c­GIS Pro, desk­to­po­vé GIS apli­ka­ce od Esri.

Uži­va­tel Ar­c­GIS Pro nyní může vy­tvá­řet a spra­vo­vat pro­jek­ty sběru ge­o­prosto­ro­vých dat Terra­Flex, aniž by opus­til pro­stře­dí Ar­c­GIS. Do­pl­něk umo­ž­ňu­je při­po­je­ní k fe­a­tu­re služ­bám (a hos­to­va­ným vrst­vám prvků) pu­b­li­ko­va­ným v Ar­c­GIS On­li­ne a Ar­c­GIS En­ter­pri­se, stej­ně jako k tra­dič­ním lo­kál­ním pod­ni­ko­vým nebo osob­ním ge­o­da­ta­bá­zím.

Or­ga­ni­za­ce, které shro­maž­ďu­jí data v sys­té­mu Terra­Flex a pře­ná­še­jí je do Ar­c­GI­Su pro­střed­nic­tvím doplňku, budou moci vy­u­ží­vat také služ­bu Trim­ble Of­fli­ne GNSS Correcti­ons pro si­tu­a­ce, kdy jsou služ­by ko­rek­ce v re­ál­ném čase pře­ru­šo­va­né nebo ne­do­stup­né. Po­mo­cí této služ­by, která je pro Terra­Flex je­di­neč­ná, jsou všech­na data z te­ré­nu au­to­ma­tic­ky zpra­co­vá­na v clou­du bez zá­sa­hu uži­va­te­le a pro každý prvek je ulo­že­na nej­přes­něj­ší po­lo­ha v re­ál­ném čase nebo po zpra­co­vá­ní a je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní pro­střed­nic­tvím doplňku Terra Of­fi­ce pro Ar­c­GIS Pro.

Do­pl­něk Trim­ble Terra Of­fi­ce pro Ar­c­GIS Pro při­ná­ší funk­ce, které umo­ž­ní or­ga­ni­za­cím, které si osvo­ji­ly Ar­c­GIS Pro a fe­a­tu­re ser­vi­ces, vy­u­ží­vat je­di­neč­né mož­nos­ti Terra­Fle­xu. Terra­Flex s pod­po­rou Trim­ble Of­fli­ne GNSS Correcti­ons lze nyní po­u­ží­vat sou­běž­ně s apli­ka­cí Esri Ar­c­GIS Field Maps ve stej­ném pro­stře­dí Ar­c­GI­Su.

Do­stup­nost

Stej­ně jako stá­va­jí­cí do­pl­něk Trim­ble Terra Of­fi­ce pro Esri Ar­c­GIS Desktop (Ar­c­Map) vy­ža­du­je nový do­pl­něk Trim­ble Terra Of­fi­ce pro Ar­c­GIS Pro roční před­plat­né Terra Of­fi­ce Stan­dard. Uži­va­tel s tímto před­plat­ným může po­u­ží­vat oba doplňky. Před­plat­né Terra Of­fi­ce je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím dis­tri­buč­ních part­ne­rů Trim­ble Ge­o­spa­tial a soft­ware lze stáh­nout z webo­vých strá­nek Trim­ble Ge­o­spa­tial. Do­pl­něk Terra Of­fi­ce pro Ar­c­GIS Pro vy­ža­du­je Ar­c­GIS Pro verze 3.0 nebo vyšší.
Další in­for­ma­ce na geospatial.trimble.com.
Mohlo by vás zajímat: