Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Seznamte se s hlavními řečníky Konference GIS Esri

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 14 Září 2023 16:41

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Řečníci

konference-recnici-2337Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (8.–9. 11.), a proto Arc­da­ta Praha při­ná­ší první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Na webo­vých strán­kách kon­fe­ren­ce se již nyní mů­že­te se­zná­mit s řeč­ní­ky, kteří letos při­ja­li po­zvá­ní po­řa­da­te­le k vy­stou­pe­ní v úvod­ním bloku. Na­jde­te mezi nimi Karla Bráz­di­la, ře­di­te­le Ze­měmě­řic­ké­ho úřadu, Marka Ro­jíč­ka, před­se­du Čes­ké­ho sta­tis­tic­ké­ho úřadu nebo prof. Ji­ří­ho Vo­říš­ka, ar­chi­tek­ta eGo­ver­n­ment Clou­du ČR.

Další pro­gram kon­fe­ren­ce

Sa­mo­zřej­mou sou­čás­tí pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu kon­fe­ren­ce zů­stá­va­jí bloky vě­nu­jí­cí se ak­tu­ál­ním otáz­kám ve­řej­né sprá­vy a in­že­nýr­ských sítí, stej­ně jako před­náš­ky za­mě­ře­né na tech­no­lo­gie či od­bor­né worksho­py.

Těšit se opět mů­že­te i na na­bi­tý do­pro­vod­ný pro­gram, ve kte­rém si ur­či­tě na­jde­te to své. Na zá­jem­ce bude čekat stá­nek tech­nic­ké pod­po­ry, te­ma­tic­ké mi­ni­se­mi­ná­ře, sou­těž­ní vý­sta­va po­ste­rů nebo ob­lí­be­ná pře­hlíd­ka map a apli­ka­cí. Po­ste­ry, mapy a apli­ka­ce lze při­hla­šo­vat až do 13. října.

Jak se zú­čast­nit

Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o mož­nos­tech při­hlá­še­ní zís­ká­te na webo­vých strán­kách akce – i letos si ale mů­že­te vy­brat mezi fy­zic­kou účas­tí a di­gi­tál­ním pří­stu­pem k ob­sa­hu kon­fe­ren­ce.

Stranky konference


Mohlo by vás zajímat: