Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Program konference GIS Esri v ČR

Autor článku: Redakce   
Úterý, 17 Říjen 2023 21:39

Tags: Ar­c­da­ta Praha | ESRI | GIS | Kon­fe­ren­ce | Pro­gram

Konference GIS Esri v CR-2342V úterý 17. října uve­řej­ni­la Ar­c­da­ta Praha pro­gram le­toš­ní Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se vrací 8.–9. lis­to­pa­du 2023 do Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra Praha. Pro účast­ní­ky se chys­ta­jí dva dny před­ná­šek, ze kte­rých si mohou od­nést spous­tu in­spi­ra­ce a nový po­hled na té­ma­ta, která je za­jí­ma­jí. Těšit se ale mohu také na:

  • před­kon­fe­renč­ní se­mi­nář o mož­nos­tech vi­zu­a­li­za­ce a pre­zen­ta­ce v Ar­c­GIS,
  • stá­nek tech­nic­ké pod­po­ry, kde je možné se za­sta­vit se svým do­ta­zem,
  • šest te­ma­tic­kých mi­ni­se­mi­ná­řů,
  • vý­sta­vu „Mohou tech­no­lo­gie za­chrá­nit svět?“,
  • pre­zen­ta­ci apli­ka­cí a map s pří­bě­hem,
  • sou­těž­ní pře­hlíd­ku po­ste­rů
  • a v ne­po­sled­ní řadě i na mož­nost se­tkat se, na­čer­pat nové ná­pa­dy a strá­vit spo­leč­ný čas s ko­le­gy z růz­ných oborů.

Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o před­kon­fe­renč­ním se­mi­ná­ři a pro­gra­mu kon­fe­ren­ce na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách po­řa­da­te­le kon­fe­ren­ce.

Prohlédnout si program

Při­hláš­ku mů­že­te po­slat nej­poz­dě­ji do 27. 10. 2023.

 


Mohlo by vás zajímat: