Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dostupný je Spatial Manager 9 pro GstarCAD 2024

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 30 Říjen 2023 15:31

Tags: GIS | GstarCAD 2024 | Gstarsoft | Spatial Manager

SPM GCAD-2344Nová hlav­ní verze Spa­tial Ma­nage­ru, vý­kon­né­ho zá­suv­né­ho mo­du­lu pro sprá­vu pro­sto­ro­vých dat, ob­sa­hu­je mnoho no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní. Nej­no­věj­ší verze ob­sa­hu­je mnoho no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní při­způ­so­be­ných uži­va­te­lům Gstar­CA­Du – více map na po­za­dí, prak­tic­ká edice Rubber Sheet, více štít­ků, uži­va­tel­sky de­fi­no­va­né sou­řad­ni­co­vé sys­témy atd.

Im­por­tu­j­te/ex­por­tu­j­te pro­sto­ro­vá nebo GIS data do/z apli­ka­ce Gstar­CAD (v.2018 až v.2024) a vy­zkou­šej­te si po­kro­či­lé ná­stro­je pro sprá­vu pro­sto­ro­vých dat, jako jsou dy­na­mic­ké mapy s více po­za­dí­mi, po­kro­či­lá elas­tic­ká edi­ta­ce, trans­for­ma­ce sou­řad­ni­co­vé­ho sys­té­mu vý­kre­su, rych­lé pu­b­li­ko­vá­ní vý­kre­su v Go­o­gle Earth, da­to­vé struk­tu­ry a da­to­vá mříž­ka, da­to­vé a pro­sto­ro­vé do­ta­zy, ví­ce­ná­sob­né zna­če­ní, te­ré­ny, vy­hle­dá­vá­ní lo­ka­lit a geo­kódo­vá­ní, na­vi­ga­ce Street View, GIS ana­lý­za a kal­ku­lač­ka polí, te­ma­tic­ké mapy atd.

SPM9 GCAD2024-2344

Stáhněte si nyní

Stáh­ně­te si nej­no­věj­ší verzi a ob­jev­te další mož­nos­ti při vý­vo­ji a ana­lý­ze pro­sto­ro­vých in­for­ma­cí, plá­no­vá­ní, sta­veb­ním in­že­nýr­ství, ge­o­dé­zii, ar­chi­tek­tu­ře, zá­so­bo­vá­ní atd.


Mohlo by vás zajímat: