Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GeoPas.cz – nejen katastrální mapy

Autor článku: PROTEXT   
Čtvrtek, 30 Listopad 2023 16:01

Tags: GeoPas.cz | GIS | Mapové vrstvy | Sbírka map ČR

GeopasCZ-2348Webo­vá apli­ka­ce Geo­Pas.cz je v pro­vo­zu ne­ce­lý rok a za tu dobu se na jed­nom místě po­ved­lo zkom­ple­to­vat sbír­ku map České re­pub­li­ky s růz­ným způ­so­bem vy­u­ži­tí. Nad zá­klad­ní­mi a or­to­fo­to ma­pa­mi stojí ka­ta­strál­ní mapa a řada te­ma­tic­kých ma­po­vých vrs­tev – ži­vot­ní pro­stře­dí, de­mo­gra­fie, ge­o­lo­gie, vod­stvo, ob­čan­ská vy­ba­ve­nost, územ­ní plány či ze­mě­děl­ství.

Ma­po­vé okno se jed­no­du­še ovlá­dá a do­ká­že přes sebe zob­ra­zo­vat li­bo­vol­né mapy na území Česka. Ty­pic­ký­mi pří­kla­dy jsou: vy­hle­dá­vá­ní ne­mo­vi­tos­tí, zob­ra­zo­vá­ní kri­mi­na­li­ty obcí, zná­zor­ně­ní zá­pla­vo­vých ob­las­tí nebo mě­ře­ní vzdá­le­nos­tí a ploch.

Kromě map jsou v apli­ka­ci in­for­ma­ce do­stup­né i v da­to­vé formě a po­sky­to­va­né přes ve­řej­né API dal­ším sys­té­mům. Jed­ním z nich je třeba sys­tém pro plá­no­vá­ní vý­stav­by so­lár­ních elek­trá­ren, kde se hojně vy­u­ží­va­jí data ka­tastru, ge­o­lo­gie a ži­vot­ní­ho pro­stře­dí. Mapy a data tvoří kom­plex­ní celek.

Geo­Pas.cz se čím dál tím víc stává ob­lí­be­ným po­moc­ní­kem na re­a­lit­ním trhu a při byz­ny­so­vém prů­zku­mu lo­ka­lit ČR.


Mohlo by vás zajímat: