Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mapy jsou pro každého 2024 – 10. ročník konference

Autor článku: Redakce   
Středa, 27 Březen 2024 17:13

Tags: 10. ročník | GIS | Konference | Mapy | Pozvánka | TopGis

Mapy pro kazdeho KOUTY 09 2023-2413Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá při­pra­vu­jí již 10. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho a k zvou zá­jem­ce k účas­ti. Udá­lost se bude konat 24. a 25. září 2024 opět na Vy­so­či­ně, ten­to­krát v Ho­te­lu Skal­ský Dvůr www.skal­sky­dvur.cz. Ne­zá­le­ží na tom, jest­li jste v oboru no­váč­kem nebo zku­še­ným ex­per­tem, pro­gram je na­vr­žen tak, aby na­bí­dl pro kaž­dé­ho něco.

Proč byste měli přijít?

  • Za­jí­ma­vé pre­zen­ta­ce a pří­spěv­ky: Kon­fe­ren­ce je plná in­spi­ru­jí­cích pre­zen­ta­cí od před­ních od­bor­ní­ků v ob­las­ti GIS, které vám po­skyt­nou nové po­hle­dy a zna­los­ti.
  • Ve­čer­ní pro­gram: Po dni plném in­spi­ra­ce vás čeká re­la­xač­ní ve­čer­ní pro­gram s ne­for­mál­ní dis­ku­sí o běž­ných pra­cov­ních té­ma­tech. Při­prav­te se na to, že na­vá­že­te nové kon­tak­ty a po­sí­lí­te ty stá­va­jí­cí v přá­tel­ské a uvol­ně­né at­mo­sfé­ře.
  • Oslav­te s po­řa­da­te­li 10 let: Jako sou­část ju­bi­lej­ní­ho roč­ní­ku je při­chys­tá­no ně­ko­lik spe­ci­ál­ních pře­kva­pe­ní!

Ty­pic­kým ná­vštěv­ní­kem kon­fe­ren­ce jsou pra­cov­ní­ci obec­ních, měst­ských a kraj­ských úřadů, pra­cov­ní­ci mi­nis­ter­stev a cen­t­rál­ních úřadů a in­sti­tu­cí, zá­stup­ci firem z ob­las­ti ge­o­in­for­ma­ti­ky, zá­stup­ci správ­ců in­že­nýr­ských sítí a do­prav­ní in­frastruk­tu­ry a v ne­po­sled­ní řadě i zá­stup­ci uni­ver­zit a ve­řej­ně pro­spěš­ných spo­leč­nos­tí či spol­ků. Kon­fe­ren­ce se účast­ní pra­vi­del­ně 100 až 130 účast­ní­ků – od stu­den­tů a vý­zkum­ní­ků po pro­fe­si­o­ná­ly a nad­šen­ce.

Ne­nech­te si ujít tuto pří­le­ži­tost – za­re­zer­vuj­te si místo ještě dnes a staňte se sou­čás­tí ko­mu­ni­ty, která for­mu­je bu­douc­nost, jak ji vi­dí­me skrze mapy, a to za zvý­hod­ně­né ceny po ome­ze­nou dobu.

Klikněte zde pro registraci a více informací

 


Mohlo by vás zajímat: