Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na Uživatelskou konferenci Leica Geosystem

Autor článku: Redakce   
Úterý, 23 Duben 2024 17:43

Tags: Gefos | GIS | Hotel Tři Věžičky | Leica Geosystems | Uživatelská konference

GEFOS konference-2417Tým pro­de­je ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů a 3D ske­ne­rů, GEFOS, za­stou­pe­ní Leica Geo­sys­tems pro ČR, zve na Uži­va­tel­skou kon­fe­ren­ci Leica Geo­sys­tems do kon­gre­so­vé­ho ho­te­lu Tři Vě­žič­ky u Jih­la­vy. Účast­ní­ci si vy­zkou­ší pří­stro­je Leica, po­ba­ví se a pří­pa­dně mohou před­nést i vlast­ní pří­spě­vek.

Po­řa­da­te­lé s nimi pro­be­rou je­jich do­ta­zy a při­po­mín­ky. Pro­gram začne ve čtvr­tek 13. červ­na ve 13:00 a skon­čí v pátek 14. 6. 2024 kolem 12:30. Sou­čás­tí akce bude ve­čer­ní raut.

Před­běž­ný pro­gram

  • Mo­bil­ní ske­no­vá­ní se sys­té­mem Leica Pe­ga­sus TRK na auto
  • Mě­ře­ní s pří­stro­ji s iner­ci­ál­ní­mi jed­not­ka­mi v ob­tíž­ných pod­mín­kách: AP20 s to­tál­ní sta­ni­cí TS16, GS18 I
  • 3D la­se­ro­vé ske­no­vá­ní se ske­ne­ry RT­C360, BL­K360, ruč­ním ske­ne­rem BL­K2­GO a s lé­ta­jí­cím ske­ne­rem BL­K2­FLY, tvor­ba vý­stu­pů přímo v te­ré­nu v table­tu
  • Clou­do­vá ře­še­ní pro ge­o­dé­zii Geo­Cloud Drive a pro 3D ske­no­vá­ní Re­a­li­ty CLoud Stu­dio
  • Uži­va­tel­ské pří­spěv­ky
  • Prak­tic­ké ven­kov­ní cvi­če­ní a sou­tě­že

Ka­pa­ci­ta sálu je ome­ze­ná, při­hlas­te se pokud možno nej­poz­dě­ji do 24. květ­na 2024, v pří­pa­dě va­še­ho pří­spěv­ku do 17. květ­na 2024 ve webo­vém for­mu­lá­ři.

Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce jsou v při­lo­že­né PDF po­zván­ce.

 


Mohlo by vás zajímat: