SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Siemens - APS Opcenter
ZWsoft
GFI Unlimited

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zkusenosti z implementace GIS na Magistratu mesta Brna

GISMBPřestože Brno bylo jedním z prvních měst v republice, které mělo celé své území pokryto digitální mapou (1993) a první pokusy o tvorbu GIS na Magistrátu města Brna (MMB) proběhly brzy poté, dlouho tyto snahy nevedly k cíli. GIS na MMB byl považován za okrajovou záležitost několika specialistů, kteří si na drahém hardware a software „hrají“ s ještě dražšími daty.

Krátce z historie

Až donedávna měla většina z cca 1200 pracovníků MMB přístup pouze k velmi omezené grafice v informačním systému KD-Radní, případně k tiskovým výstupům z programů MicroStation a GeoMedia. Prvním a na čas jediným naším úspěchem bylo v roce 2001 zpřístupnění cenové mapy a územního plánu pro veřejnost formou webových aplikací hostovaných u externího dodavatele. Systematické budování Geografického informačního systému města Brna (GISMB) bylo zahájeno v roce 2005. Agendy GISMB, z nichž některé jsou v podmínkách ČR poměrně netradiční, se postupně stávají nástroji, které uživatelům poskytují hodnotné a užitečné informace pro podporu rozhodování na všech úrovních.

Datová základna

Za dobu neexistence GIS jsme však ani my na MMB nelenili a budovali vlastní datovou základnu. Je postavena na tzv. Digitální mapě města Brna (DMMB). Jedná se o soubor dat provázaných do jednoho integrovaného celku, který poskytuje základní informace o prostorovém uspořádání  území města Brna. DMMB je budována tak, aby se stala jednotným, homogenním a aktuálním mapovým dílem zcela pokrývajícím území města.

DMMB je tvořena následujícími součástmi:

 • Geodetická bodová pole
 • Správní členění
 • Uliční graf
 • Katastrální stav
 • Účelová mapa polohopisné situace (ÚMPS)
 • Databáze identifikačních bodů objektů (IBO)
 • Ortofotomapa města Brna
 • 3D model města
 • Přehledné mapy města Brna
 • Historická data
 • Metadata

Toto dílo představuje jednotný referenční podklad pro tvorbu veškerých dalších odborných dat. Jde zejména o data územního plánování, digitální technickou mapu, cenovou mapu, data životního prostředí atd.

Vedení projektu

V roce 2005 proběhlo výběrové řízení na vybudování Geografického informačního systému města Brna (GISMB), jehož vítězem se stala společnost T-MAPY spol. s r.o. Základním cílem projektu bylo a je vybudovat spolehlivý a výkonný systém pro shromažďování, správu, zpracování a publikování geografických dat pro jednotlivé odbory MMB, vybraná zařízení města Brna, pracoviště jednotlivých městských částí, externí subjekty a veřejnost.
Pasport podzemních prostor včetně připojených atributových informací – mapový projekt pro intranet
Pasport podzemních prostor včetně připojených atributových informací – mapový projekt pro intranet

V počátcích budování GISMB mezi pracovníky MMB rychle narůstaly požadavky na práci s geografickými daty a aplikacemi nad nimi. Protože jsme chtěli, aby nový GIS sloužil co nejširšímu okruhu uživatelů, do jeho budování jsme zapojili pracovníky z mnoha odborů magistrátu, což bylo možné i díky podpoře vedení města a jednotlivých odborů. Vznikla tzv. Pracovní skupina GISMB složená cca z 15 GIS a CAD specialistů. Doplnili jsme ji dalšími odbornými pracovníky, kteří se – přestože zatím neměli žádné zkušenosti s GIS – stali garanty některých agend nově vznikajícího GISMB. Vytvořil se tak tým lidí napříč odbory, který pod vedením správců GIS z Odboru městské informatiky táhne budování GIS na MMB, jeho užívání propaguje a je v těsném kontaktu s ostatními uživateli. Zejména díky velkému úsilí této skupiny lidí, množství namáhavé práce, schopnosti komunikovat a dohodnout se jak mezi sebou, tak i se zhotovitelem, se daří tvorbu GISMB posouvat dále.

Hardware, software

Po softwarové stránce tvoří GISMB kombinace technologií ESRI a T-MAPY. Základem jsou ESRI technologie ArcSDE (+ Oracle) a ArcIMS doplněné o aplikační nadstavbu T-MapServer. Databázové agendy jsou vyvíjeny v prostředí T-WIST Server a Tango Server.

K dispozici jsou dva typy uživatelského rozhraní (tzv. klientů) mapového serveru. Uživatelé v intranetu mají ve svých webových prohlížečích díky kombinaci schopností ArcIMS a T-MapServeru k dispozici i pokročilé GIS nástroje a funkce, jako je např. editace grafiky, vyhledávání okolních objektů, buffery, výběry objektů v grafice, oboustranný hotlink do databázových agend, práce s atributovou tabulkou apod. U pokročilých uživatelů jsou nasazovány také desktopové aplikace (ArcGIS, GISelPro). Pro veřejnost je určen zjednodušený klient mapového serveru, který se svým ovládáním blíží mapovým portálům. Práce s databázovými agendami je díky použitým technologiím (T-WIST Server, Tango Server) řešena výlučně prostřednictvím tenkých klientů.

Vzhledem ke komplikacím v průběhu výběrového řízení na pořízení serverů pro GISMB je zatím celý systém hostován na serverech zhotovitele na operačním systému Linux a běží v testovacím režimu. V současné době však již byla dokončena instalace všech komponent GISMB i na vlastní servery MMB na platformě Sun/Solaris. Pro vybrané uživatele intranetu MMB byl zahájen zkušební provoz aplikací. Přechod na ostrý provoz v plném rozsahu na vlastním hardwarovém vybavení předpokládáme zhruba v polovině letošního roku.

Agendy GISMB

GISMB se v současnosti skládá z 22 agend, z nichž mnohé by zasloužily samostatný příspěvek.
Jedná se o následující agendy:

 • Správní členění
 • Digitální mapa města Brna
 • Katastr nemovitostí
 • Územní identifikace
 • 3D model města
 • Cenová mapa
 • Územní plán
 • Generely městských funkcí
 • Přehled Územně plánovacích podkladů a Územně plánovacích dokumentací
 • Pasport komunikací
 • Pasport zeleně
 • Záplavová území
 • Pasport geologie a vrtné prozkoumanosti
 • Pasport chráněných území, významných krajinných prvků a ÚSES
 • Pasport nakládání s odpady
 • Pasport zdrojů znečišťování ovzduší
 • Pasport podzemních prostor
 • Pasport technických sítí
 • Energetická koncepce
 • Dokumentace skutečného provedení staveb
 • Koordinace výkopových prací
 • Správa dat
Za tímto výčtem se v současné době skrývá 16 databázových aplikací, 16 mapových projektů pro intranet a 8 mapových projektů pro veřejnost. Tato čísla však nejsou zdaleka konečná, již nyní máme seznam dalších cca 30 požadavků, které hodláme v dalších letech v rámci GISMB řešit.
Územní plán města Brna – mapový projekt pro veřejnost
Územní plán města Brna – mapový projekt pro veřejnost

Ve stručnosti se o některých agendách zmiňuji podrobněji:

Cenová mapa jako projekt má dvě významné funkce. První je vizualizace a zpřístupnění platné cenové mapy (a jejích předcházejících verzí) pro odborné uživatele i veřejnost na internetu. Druhou, a neméně důležitou, je správa cenové mapy na Odboru dispozic s majetkem MMB. Pomocí databázových aplikací "Poznámky", "Změny" a "Připomínky" a s nimi svázaného mapového projektu jsou do databáze i do grafiky postupně doplňována aktuální data. Výstupy z agendy pomáhají jednak při rozhodovacích procesech stanovování cen pozemků na území města a jednak tvoří nezbytný podklad pro aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna.

Pasport geologie a vrtné prozkoumanosti je projekt, pomocí něhož je do prostředí GIS převeden Generel geologie. Nejedná se o klasicky zpracované geologické mapy, ale o interpretaci geologických podmínek, která podává uživateli prvotní informaci o starých zátěžích, skládkách, znečištění podzemních vod i informace významné z hlediska inženýrské geologie v zájmovém území. Projekt poskytuje základní i syntetické informace pro zpracovatele územně plánovací dokumentace, potenciální investory a všechny organizace vykonávající státní dohled podle příslušných zákonů. Za pozornost stojí i tzv. interpretovaná vrstva orientovaná na laické uživatele, která území klasifikuje z hlediska výskytu možných geologických problémů zejména při zakládání staveb.

Koordinace výkopových prací vznikla jako nástroj podporující snahu města o optimalizování nutných zásahů do veřejných prostranství v souvislosti s rozvojem, obnovou a údržbou inženýrských sítí a rekonstrukcemi nebo opravami komunikací a tramvajových tratí. Agenda umožňuje evidenci těchto zásahů, usnadňuje výměnu dat mezi městem,  vlastníky sítí a správními úřady a především poskytuje grafickou podobu jednotlivých staveb ve vazbě na uliční graf i se závislostí na čase předpokládané realizace. Tato agenda slouží také silničním správním úřadům jako podklad pro rozhodování o uzavírkách komunikací. V rámci rozvoje agendy připravujeme rozšíření o vyhodnocování vzájemných vazeb jednotlivých staveb v závislosti na průjezdnosti komunikací z hlediska např. jejich jednosměrnosti a zajištění dopravní obslužnosti území.

Další rozvoj GISMB

Zároveň s pracemi na výše uvedených agendách průběžně monitorujeme potřeby uživatelů, vytvářené aplikace jim přizpůsobujeme a evidujeme nové požadavky, které bude možno pomocí GIS realizovat. Ruku v ruce s rozvojem GISMB pracujeme i na metodických materiálech, zejména pro budování a údržbu DMMB, ale i pro spolupráci mezi odbory.

V průběhu tvorby GISMB neustále dochází k vývoji technologií. Naše úvahy o rozvoji GISMB směřují zejména k možnostem, které poskytuje ArcGIS Server.

Dalším velmi důležitým úkolem, který nyní před námi stojí, je provázat a integrovat GISMB s Agendovým informačním systémem (AISMB), který je na MMB v současné době rovněž budován.

RNDr. Dana Glosová pracuje na Magistrátu
města Brna a Ing. Marek Lesák
ve společnosti T-MAPY.