SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Siemens - APS Opcenter
ZWsoft
GFI Unlimited

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Více než GIS

Změny spojené s neustále rostoucí konkurencí na poli telekomunikací, přepravy a distribuce plynu, elektrické energie a vody, spolu se stále častějším využíváním přístupu třetích stran ke spotřebitelům/zákazníkům, přinášejí společnostem podnikajícím v těchto oblastech nové výzvy a cíle. Tržní prostředí nutí ke zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných služeb na straně jedné, na straně druhé vytváří tlak na snižování ceny.

Aby bylo možno dostát těmto požadavkům, je nezbytné mít odpovídající prostředky pro efektivní správu a rozvoj síťové infrastruktury a kontrolu nad náklady s jejím provozem spojenými. A pokud jsou tyto prostředky rozhodujícím obchodním nástrojem podporujícím každodenní podnikání společností, roste význam motta „Více než GIS“.

GLOBEMA již 10 let ve spolupráci s General Electric (dále jen GE) vyvíjí systémová řešení na platformě geografického informačního systému GE Smallworld GIS, který je zásadním prvkem umožňujícím prostorové zobrazení modelu síťové infrastruktury, včetně jednotlivých zařízení (objektů), schémat a topologie. Použití GE Smallworld, který je jedním ze světových leaderů v této oblasti, garantuje kvalitu a spolehlivost nástrojů určených ke správě sítí v telekomunikacích a utilitách. Mezi základní vlastnosti tohoto řešení patří plně objektově orientované prostředí s komplexním datovým modelem věrohodně zachycujícím situaci objektů reálného světa, tj. obsahující zejména údaje o poloze a vzájemných vazbách zařízení v terénu, technické vlastnosti a parametry, provozní údaje, popisná či adresní data, informace o zákaznících a jiné. Mapová základna umožňuje bezešvý pohyb, evidenci více mapových zdrojů současně (rastry i vektory) včetně 3D souřadnic (digitální model terénu - DMT).

Bohatá škála nástrojů umožňuje vytvářet prostorové dotazy včetně topologických, definovat libovolné reporty a tiskové sestavy, poskytovat data pro náročné technické výpočty pomocí speciálních SW a v neposlední řadě exportovat a importovat data za účelem jejich výměny s třetími stranami. Pro zákazníky na českém a slovenském trhu je připravena lokalizace produktové řady v češtině a slovenštině včetně souřadnicových systémů (S-JTSK) a národního třídění. Většina nabízených funkcí je pro jednotlivé produkty dostupná také pomocí internetového prohlížeče, což pro všechny uživatele představuje jednoduchý a cenově přijatelný nástroj k prohlížení aktuálních dat, případně pro mobilní pracoviště typu PDA nebo Tablet PC, která usnadňují práci v terénu s daty on-line i off-line a nebo využívající polohový systém GPS. Při vývoji produktů je dodržováno pravidlo „jeden zdroj dat i informací“.

Integrace s ostatními informačními systémy je zajištěna pomocí univerzálních integračních nástrojů XML, http, Web Services, a dále pak pomocí Smallworld Business Connector (SBI) umožňující např. integraci se systémem SAP prostřednictvím SAP NetWeaver XI. Vykonávání všestranných analýz založených na textových a prostorových datech různého formátu a pocházejících z několika i nezávislých zdrojů, je realizováno pomocí aplikace Spatial Intelligence (SI).

Business procesy

Výše popsané řešení je škálovatelné a skládá se ze specializovaných modulů, které poskytují podporu pro hlavní obchodní procesy ve společnostech, zejména pro:

  • strategické plánování rozvoje a modernizace sítě,
  • plánování a provádění údržby sítě a správu rizik,
  • podporu řešení situací při poruchách a jejich odstranění,
  • správu lidských zdrojů,
  • poskytování služeb zákazníkům,
  • stanovování technických podmínek pro připojení zákazníka.

Telekomunikační operátoři

Základním stavebním kamenem je produkt Physical Network Inventory (PNI) pro evidenci např. optických a metalických kabelů, HUB, optických uzlů a spojek, sloupů, šachet a ostatního příslušenství. Pro reportování a zachycování změn v reálném provozu sítě slouží Network Inventory Maintenance System (NIMS), pro vytváření propracovaných schémat optických cest Optical Network Atlas (ONA), pro podporu pracovních úkolů PNI Maintenance, pro správu optických cest Fibre Route Manager (FRM) a další. Evidenci a správu služeb koncovým zákazníkům podporují produkty Logical Network Inventory (LNI) nebo CRAMER, správu mobilní sítě pak produkt Wireless Network Inventory (WNI).

Přeprava a distribuce elektrické energie

Hlavním prvkem produktu EL.GIS je modul Inventory pro velmi vysoké, vysoké a nízké napětí. Modelovány jsou jak kabely, tak nadzemní vedení, dále pak trafostanice, rozvodny, přípojky a sloupy, atp. s atributy a informacemi o topologickém propojení. Modul Dispatcher slouží k ovládání přepínačů v síti a modelování konkrétních situací s aktuálním nastavením. Toto přepínání však nemá vliv na stav vypínačů v reálném světě. Jejich synchronizaci prostřednictvím SCADA však lze na požádání zajistit. Modul Maintenance usnadňuje činností týkající se údržby sítě, jako je např. hlášení a správa poruch, stanovení harmonogramu technických kontrol, odhad technického stavu a další. Výpočty a uchovávání jejich historie včetně naměřených data provádí modul Calculations.

Teplárenství a distribuce tepla a chladu

Produkt EC.GIS obsahuje moduly pro výpočty parametrů sítě, trasování, moduly pro údržbu (odstávky tepla, simulace typu „co se stane, když …“), plánování a schvalování investic (varianty, odhad technického stavu, plán nákladů), správu poruch (odpojení postižených oblastí, generování zpráv o odstávce, odhad množství nedodané energie) a sledování historie objektů. Datový model obsahuje veškeré druhy objektů teplárenské sítě, které jsou prezentovány na mapě (potrubí, tepelný zásobník a jeho interní svět, armatury, automatická zařízení, měřiče, kompenzátory, pumpy a další síťová zařízení) stejně jako ty bez geografické příslušnosti.

Přeprava a distribuce plynu

Novými standardními produkty GE jsou Global Transmission Office (GTO) a Gas Distribution Office (GDO). Specifický datový model zahrnuje všechny hlavní objekty sítě a nástroje pro její správu a analýzu. Jejich součástí je například vylepšený správce pro připojení dokumentů, či registr změn jednotlivých objektů. Velmi důležitou funkcí aplikací pro protikorozní ochranu je CP Manager, ve kterém lze vytvářet, upravovat a trasovat sekce katodické ochrany. Neméně důležitou součástí je nástroj GAS Outage Analysis, který velmi rychle a snadno nalezne armatury, které je potřeba zajistit v případě poruchy, či havárie potrubí. Systém dále umožňuje provádění analýzy v okolí přenosové soustavy (High Consequence Analysis - HCA), vizualizaci anomálií na potrubí a znázornění dynamické segmentace okolí potrubí (ochranná pásma, půdní typy, podzemní, nadzemní vedení, atp.).

Očekávané přínosy

Nasazením systému GE Smallworld GIS s moduly GLOBEMA do rutinního provozu lze očekávat následující přínosy.

Proces Přínos Vlastnost systému
Projektování sítě Zvýšení produktivity práce díky. Specifická správa verzí (dlouhé transakce) umožňující paralelní práci více projektantů najednou.
  Redukce nákladů na zaměstnance. Projektantské nástroje podporující méně zkušené (kvalifikované) projektanty.
Plánování rozvoje sítě Redukce doby plánování a dřívější dostupnost sítě a poskytovaných služeb. Integrovaný In Side Plant/Out Side Plant (ISP/OSP) model sítě & automatizovaný design.
  Redukce plánovaných administrativních nákladů. Centrálně provozovaná elektronická databáze, díky které neprobíhá distribuce informací na papíře.
Údržba sítě Vyšší kvalita dat o sítích, zajištění jejich aktuálnosti, úplnost údajů a snížení chybovosti. Jednotný, centralizovaný systém správy dat s autorizovaným přístupem uživatelů a definicí povinných atributů.
  Zvýšená efektivita práce techniků v terénu a operátorů, snižování nákladů. Přesná prostorová data o lokalizaci zařízení a připojení do sítě, elektronická evidence provedených změn.
Poskytování služeb Zkrácení času poskytnutí služby i s ohledem na plánované rozšíření sítě Přesné údaje o dostupnosti sítě a plánovaných fyzických připojeních.
  Redukce času na odpověď na výstrahy v síti včetně přesné lokalizace poruchy, minimalizace prostojů. Přesná prostorová data o lokalizaci zařízení a jeho připojení.
Zákaznické centrum Poskytnutí správných informací zákazníkovi, rychlá tvorba zpráv o poruše. Přesné prostorové záznamy o stavu sítě, aktuálnost a pravdivost dat.