Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
Bentley
Předplatné časopisu CAD
Gopas

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Realizace systému správy majetku AMI v Teplárně České Budějovice

Tags: Asset management | GIS | Správa dat

02-hsi-03Případová studie společnosti HSI, spol. s r. o.

Akciová společnost Teplárna České Budějovice vznikla v roce 1994 v rámci druhé vlny privatizace po vyčlenění z JČE. Zabývá se výrobou a rozvodem tepla a elektřiny. Současný celkový instalovaný tepelný výkon v soustavě CZT je 480,7 MWt a instalovaný elektrický výkon 66,2 MWe. Roční dodávka tepla se pohybuje dle klimatických podmínek mezi 2600 až 2900 TJ, roční dodávka elektřiny z protitlaké výroby se pohybuje mezi 150 000 až 170 000 MWh.

Problém řešení

Teplárna České Budějovice spravuje nemovitý majetek, který je podstatnou částí aktiv společnosti. Údržba majetku podstatným způsobem ovlivňuje spolehlivost a náklady na dodávky tepla k odběratelům. K tomu je nutná detailní znalost o majetku, respektive o rozvodech tepla. Správa a evidence popisných dat tepelných sítí byla řešena v aplikaci Microsoft Access s podporou víceuživatelského přístupu. Grafická data byla vedena v prostředí CAD (soubory DGN). Grafická data byla průběžně aktualizována a bez zpoždění byla poskytována prostřednictvím souborů DGN uživatelům. Upravené soubory DGN byly po změně ihned umisťovány na server. Tiskové výstupy uživatelé realizovali exporty z programů CAD.

Tento systém byl k dispozici uživatelům 24 hodin denně s omezenou možností řízení uživatelských práv k datům.

V roce 2008 se Teplárna České Budějovice (dále jen TČB) rozhodla k zásadní modernizaci systému. Nejprve bylo provedeno posouzení informačního zabezpečení správy majetku a následně realizace projektu nasazení informačního systému pro správu majetku AMI. Velký důraz byl kladen na zabezpečení publikace současných informací o sítích, které jsou převážně grafického charakteru, a na integraci klíčových funkcí aplikací využívaných dispečery společnosti.

Cíle řešení

 • integrace údajové základny
 • operativní přístup k údajové základně
 • efektivní kooperace jednotlivých odborů
 • řešení vazeb na ostatní systémy
 • implementace jednotných postupů
 • řešení úlohy věcných břemen a vyjadřování se k průběhům sítí

Popis řešení

Cílem zavedení GIS do provozu bylo zkvalitnění řídících a rozhodovacích procesů, které jsou ovlivněny geografickými informacemi na všech stupních řízení společnosti.

02-hsi-01

Účelem zavedení GIS je soustředit relevantní dílčí evidence, pasporty, obsah mapové a další technické a majetkoprávní dokumentace do společné datové základny a s využitím prostředků výpočetní techniky a počítačové grafiky tuto datovou základnu udržovat v souladu se skutečností a poskytovat z ní aktuální uspořádané grafické i negrafické informace pro potřeby jednotlivých organizačních složek podniku, případně i pro externí uživatele.

Realizace projektu správy majetku TČB směřovala k vytvoření předpokladů pro splnění těchto cílů:

 • sjednocení popisných (Access) a grafických údajů (DGN) do jednotného zdroje (Oracle) platných údajů (zamezení duplicitám, protichůdným informacím atd.), podchycení veškeré dokumentace (technické, legislativní, provozní) do jednoho transparentního prostředí,
 • vytvoření jednotné struktury informací („výměnného formátu") poskytovaných jednotlivými pracovišti TČB pro potřeby vedení,
 • zajištění operativního přístupu k potřebným údajům,
 • upřesnění jednoznačné zodpovědnosti za jednotlivé okruhy dat i za svěřený majetek,
 • prokazatelnost a zpětná dohledatelnost využití finančních a hmotných prostředků směřujících do správy majetku,
 • uchování historie dat (pro srovnávací analýzy apod.),
 • návrhy možností vazeb na provozované systémy (FATERM, ZIS...),
 • návrhy a doporučení možností informační podpory správy majetku.

Úlohy realizované v TČB:

 • evidence věcných břemen

- evidence prostorového vyjádření věcných břemen

- vazba na smlouvy o věcných břemenech

- vazba na katastr nemovitostí

 • evidence vyjádření k průběhům teplárenských sítí

- evidence prostorového vymezení vyjádření

- evidence stavu sítí v okamžiku vydání vyjádření

 • evidence budov a pozemků
 • evidence ostatních sítí a technologického zařízení TČB
 • evidence dokumentace

Přechod úloh do ostrého provozu je realizován postupně dle požadavků TČB.

Při nasazení systému AMI byl kladen důraz na využití externích dat Katastru nemovitostí, centrálního registru adres UIR-ADR a technické mapy města.

Veškeré údaje jsou systémem spravovány centrálně a systém umožňuje uživateli jejich jednoduchou a rychlou dostupnost. S využitím systémových nástrojů si uživatel může vygenerovat požadované výstupy.

02-hsi-02

Použité SW platformy

 • GeoMedia Professional
 • GeoMedia WebMap
 • Oracle 10g (db)
 • OS Serveru – Win2003 Server
 • OS Klientů Win98 – Win Vista

Proč HSI?

„Implementací systému správy majetku AMI-HeatIS firmou HSI získáváme systém poskytující nezbytné informace o pasportu teplárenské sítě, areálu společnosti a dalším majetku. Systém AMI-HeatIS, který umožňuje udržovat obsah mapové a další technické a majetkoprávní dokumentace do společné datové základny, chápeme jako integrující nástroj pro vedení specializovaných úloh jako například dispečerský deník, vyjadřování se k teplárenské ...???, správa budov, sítí apod. Tyto pod systém AMI-HeatIS postupně převádíme.

Systém je z pohledu uživatele dostatečně otevřený, modulárně řešený a ve spolupráci s firmou HSI schopný vnímat naše požadavky a přizpůsobit je konkrétním potřebám TČB. Výhodou je i zabezpečení rozvoje systému formou pořízení doplňkových modulů, což hodláme v blízkém časovém horizontu využít."

Autor pracuje jako vedoucí odboru informatiky v Teplárně České Budějovice, a.s.

O společnosti HSI, spol. s r. o.

Společnost HSI, spol. s r. o., patří na českém trhu již více než 15 let mezi nejúspěšnější firmy nabízející komplexní IT řešení s grafickou podporou orientovaná převážně do oblastí provozně-technických informačních systémů (PTIS), informačních systémů pro správu majetku (ISSM), geografických informačních systémů (GIS), informační podpory činností facility managementu (CAFM), tvorby, zpracování, správy, atributové a topologické kontroly graficky orientovaných dat, průmyslových řešení v oborech geodézie, geologie, důlního měřictví, pozemkových úprav ad. HSI orientuje svá řešení např. na inženýrské sítě, telekomunikace, průmyslové zóny, administrativní centra, dopravu, státní správu a samosprávu, vysoké školy či zpracovatelský průmysl. Mezi zákazníky HSI patří např. Telefónica O2 Czech Republic, Pražská energetika, Pražská plynárenská, Pražská teplárenská, ČEZ, Czech Coal Group, České dráhy, E.ON Česká republika, Ministerstvo zemědělství ČR, RWE Transgas, Severočeské doly, Středisko společných činností AV ČR, Unipetrol RPA, Univerzita Pardubice a mnoho dalších. HSI je významným partnerem IT společností Bentley Systems, ESRI, Intergraph, Microsoft, Oracle, Telvent Miner & Miner, aj. Mezi významné činnosti HSI patří také hardwarová řešení, zejména pak dodávky velkoformátových tiskových zařízení od Hewlett-Packard. HSI je certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. HSI má v současnosti 55 zaměstnanců. Roční obrat firmy se v posledních letech pohybuje mezi 70 a 80 mil. Kč.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit