E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
Kodys
TNS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Činnost „Vyjadřování se k existenci sítí" je třeba automatizovat

Tags: GIS | Inženýrské sítě

hsi01Současný ekonomický tlak na úsporu nákladů vede společnosti k hledání cest zásadního zefektivnění interních procesů. Jedna z možností je aplikovat ve vyšší míře informační technologie, a to zejména tam, kde je naplněn základní požadavek – existence dat v odpovídající kvalitě a struktuře. Není proto divu, že v průběhu posledních měsíců byla ze strany správců inženýrských sítí v oblasti vydávání vyjádření o existenci sítí v jejich správě zvýšená aktivita získávání informací o možnostech automatizace a někde i podmínek spolupráce při zavádění informačního systému. To se týkalo zejména společností ČEZ, a. s., RWE, a. s., NET4GAS, s. r. o, PRE, a. s., PVK, a. s., ad.

Nejprogresívnější je v tomto směru společnost Telefónica O2 Czech republic, a. s., kde je informační systém péčí společnosti HSI, spol. s r. o., již implementován. Mezi důvody spouštějící aktivitu ostatních správců lze zařadit i krok společnosti Telefónica O2, která v únoru letošního roku spustila tzv. plný automat, kdy tento subsystém umožnil celý proces maximálně automatizovat, tj. od vyplnění žádosti o vyjádření stavebníkem, přes vyhodnocení, zda síť je ve střetu se zájmovým územím žadatele, až po samotné vydání vyjádření. Právě plný automat zajišťuje topologickou analýzu a související činnosti ke střetu zájmového území s průběhem komunikační sítě. Touto plnou automatizací Telefónica O2 dosáhla skutečnosti, že od letošního března je v průměru 80 % žádostí o vyjádření vyřizováno bez zásahu operátora. Vezmeme-li v úvahu, že Telefónica O2 zpracovává v průměru 500 žádostí denně, jedná se o výrazný posun v automatizaci procesů. Telefónica O2 má z důvodu synergických efektů jednotného postupu snahu poskytnout svou zkušenost i ostatním správcům inženýrských sítí, a proto se ujala koordinační role při stanovení jednotného obsahu a formátu dat žádosti o vyjádření předávaných z portálu nabírání žádostí vlastnímu procesu vyjadřování, tak aby žádost o vyjádření měla víceméně stejný obsah ve všech svých výskytech v informačních systémech jednotlivých správců inženýrských sítí. Tento proces byl v průběhu července uzavřen shodou všech zúčastněných, takže první verze definice formátu je již odborné veřejnosti známa a výhledově umožní kroky jako předávání žádostí mezi správci až po centrální nábor požadavků stavebníků bez dopadů na interní postupy zpracování žádostí o vyjádření u jednotlivých správců inženýrských sítí.

 

hsi02V průběhu této aktivity iniciovali někteří správci výběrová řízení na dodavatele výše popsaného systému, tak např. se objevil tendr na Systém pro automatizované poskytování VES, digitálních dat a dat ÚAP (vysvětlení zkratek viz níže) vypsaný společností ČEZ, kde hlavními interními uživateli projektu budou zejména společnosti ČEZ Distribuce a ČEZ ICT Services, resp. jejich oddělení spravující elektrickou a sdělovací síť. Společnost RWE vypsala výběrové řízení na dodavatele Externího mapového portálu reflektujícího výše zmíněnou oblast. Společnost NET4GAS také zvažuje posun svého řešení k automatizaci procesu vyjadřování. V době, kdy je psán tento článek, je uzavřeno výběrové řízení u ČEZ, takže v polovině srpna mohla společnost HSI zahájit na základě vítězství ve výběrovém řízení realizaci projektu Systému pro automatizované poskytování VES, digitálních dat a dat ÚAP (zkráceně Rozvoj mapových služeb). Tento projekt bude mít kromě interních uživatelů zmíněných výše i externí uživatele z řad občanů – stavebníků, ale i projekčních kanceláří nebo obcí s rozšířenou působností či krajských úřadů.

Projekty tohoto charakteru v sobě mohou zahrnovat pokrytí mnoha oblastí, v tomto případě jde o tři oblasti, které mají leccos společného, ale i něco odlišného.

 1. VES – automatizovaná linka na poskytování vyjádření k existenci sítě.
 2. ÚAP – automatizované poskytování územně analytických podkladů pro územní plánování. I zde se jedná o automatizovaný postup, který zajistí předání dat autorizovanému uživateli. Žadatel (obec s rozšířenou působností nebo krajský úřad) tak může jednoduše definovat jevy, k nimž potřebuje příslušná data, a po automatizovaném vygenerování a avízu o připravenosti si je stáhnout, aniž by musel s kýmkoliv jednat.
 3. DDPP – tato zkratka rozhodně není tak známá jako předchozí a skrývá se za ní poskytování digitálních dat pro projektanty. Opět se jedná o automatizovaný postup, ve kterém žadatel (zaregistrovaná projekční firma) po autorizaci na portálu definuje území, ze kterého chce získat data, a ta jsou (stejně jako v předchozím případě) automatizovaně generována a vystavena ke stažení.

Na počátku bude slovo, tedy požadavek uživatele zadaný prostřednictvím portálu – informace o žadateli včetně metody zaslání vyjádření a příslušné (předpokládá se) e-mailové adresy pro komunikaci, zákres území žádosti a potvrzení žádosti.

O vlastní zpracování žádosti se pak bude starat sada komponent, komunikujících s daty GIS, se záznamy např. v SAP až k předání vyjádření, a to ve většině případů bez zásahu uživatelů systému. Případy, kdy z různých důvodů nelze vyjádření vygenerovat automatizovaně, budou přiděleny zpracovateli, který s další automatizovanou podporou vyjádření připraví a případ znovu zařadí do standardního workflow.

hsi03

Jedná se tedy o poměrně rozsáhlé projekty, takže společnost HSI má výhodu, že může využít získané zkušenosti z obdobných projektů, zejména pro již zmíněnou společnost Telefónica O2, ve které již je linka na plně automatizované vydávání vyjádření k existenci sítí na základě elektronicky podané žádosti (na portálu) v plném provozu a jistě také již řada čtenářů mohla ocenit operativnost a komfortnost takového elektronického podávání žádostí a rychlost elektronicky odesílaných vyjádření.

V případě řešení ČEZ se jako základ technologického řešení systému předpokládá:

 • využití stávající GIS technologie (ESRI), vč. provozování a instalace tenkého klienta, databázového úložiště Oracle a standardních rozhraní na ostatní systémy,
 • podpora automatizovaného vyjadřování o existenci sítí, ve výjimečných případech, kdy bude pro rozhodnutí o střetu nutný ruční zásah, bude připraven customizovaný klient ESRI ArcMap pro zpracování ručního vyjádření,
 • portálové řešení umístěné vně ostatních systémů (demilitarizovaná zóna), komunikace zajištěna prostřednictvím webových služeb, využito technologie ASP.NET s podporou vizuálně atraktivních komponent,
 • řídící logika vlastního řešení obsahu žádosti je postavena na modulárním zpracování požadavků s definovanými pravidly a podmínkami, včetně workflow,
 • zajištění stahování digitálních dat a dokumentů, zasílání elektronických dokumentů e-mailem, listinná forma dokumentů bude distribuována klasickou nebo hybridní poštou,
 • plná integrace služeb WMS, WFS jako preferované platformy komunikace mezi jednotlivými účastníky stavebních, investičních a plánovacích aktivit v území,
 • systém umožní napojení na portál VOK s přebíráním identifikačních údajů zadavatele,
 • řešení bude respektovat standardy zadavatele v oblasti komunikačního prostředí (SAP XI), provozního prostředí (CITRIX) a internetových prohlížečů.

Mezi cíle projektu patří automatizace uvedených procesů, a tedy zejména jejich sjednocení napříč skupinou, snížení pracnosti při jejich pokrytí, zkrácení doby zpracování, nebo chcete-li, zrychlení odezvy směrem k žadateli a v neposlední řadě zvýšení uživatelského komfortu pro zákazníky, externí, ale nejdůležitější uživatele tohoto systému.

hsi04První fáze projektu, podrobná specifikace řešení v dokumentu Cílový koncept, má termín říjen 2010, další klíčové milníky projektu jsou vlastní realizace, pilotní provoz, nasazení a podpora produktivního provozu. Dokončení projektu je plánováno na listopad roku 2011.

Společnost HSI věří, že obdobné projekty na sebe nenechají dlouho čekat a zhodnotí se tak synergické efekty, které správci inženýrských sítí předpokládají, tj. zejména zajištění efektivního komunikačního prostředí pro styk s odbornou i laickou veřejností v oblasti dokumentace sítí.

Ing. Ladislav Bečvařík, ředitel společnosti
Ing. Miroslav Kaňka, ředitel divize SW HSI, spol. s r. o.


Mohlo by vás zajímat: