Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pražská energetika používá v terénu mobilní aplikaci Unicornu

Autor článku: Unicorn   

Tags: Android | GIS | mobilní aplikace | Pražská energetika | PRE | ProGIS | Terén | Unicorn

samsung-galaxy-s10-1938Te­rén­ní vý­jezdy v Praž­ské ener­ge­ti­ce do­ne­dáv­na za­hr­no­va­ly tisk mno­ha pa­pí­ro­vých plán­ků a slo­ži­té plá­no­vá­ní trasy k da­né­mu místu. Nyní pra­cov­ní­kům po­má­há nová mo­bil­ní apli­ka­ce, kte­rou pro Praž­skou ener­ge­ti­ku vy­tvo­ři­la spo­leč­nost Uni­corn. Tato apli­ka­ce jim umožňuje mít vše­ch­­ny dů­le­ži­té in­for­ma­ce ne­u­stá­le po ruce, a navíc na­bí­zí i of­fli­ne verzi, díky níž mohou pra­co­vat také na mís­tech bez sig­ná­lu nebo být v po­ho­to­vos­ti při vý­pad­ku mo­bil­ní sítě, na­pří­klad při pří­rod­ních ka­ta­stro­fách. Pra­cov­ní­ci Praž­ské ener­ge­ti­ky (kon­krét­ně PRE dis­tri­buce) řeší každý den množ­ství pří­pa­dů, kdy je po­tře­ba vyjet osob­ně do te­ré­nu na kon­t­ro­lu a re­vi­zi za­ří­ze­ní, či se za­bý­va­jí po­ru­cha­mi na­hlá­še­ný­mi zá­kaz­ní­ky, vý­pad­ky na síti nebo pří­mou kon­t­ro­lou za­ří­ze­ní v te­ré­nu.

Mo­bil­ní ge­o­in­for­mač­ní sys­tém (GIS) v ta­ko­vých pří­pa­dech po­sky­tu­je vý­znam­né usnad­ně­ní je­jich kaž­do­den­ních čin­nos­tí. Běžný den těch­to te­rén­ních čet se sklá­dal z brz­ké­ho ran­ní­ho vstá­vá­ní, vy­tisk­nu­tí všech pa­pí­ro­vých plán­ků po­třeb­ných ke kon­t­ro­le za­ří­ze­ní, jež měl pra­cov­ník na ten den v pra­cov­ním plánu, a z op­ti­ma­li­za­ce trasy, kudy se ke kon­t­ro­lo­va­né­mu místu nej­rych­le­ji do­pra­vit.
Je­li­kož všech­na po­třeb­ná data k te­rén­ním re­vi­zím má PRE kva­lit­ně evi­do­vá­na v di­gi­tál­ní po­do­bě a dis­po­nu­je GIS ře­še­ním po­sta­ve­ným na tech­no­lo­gii Esri, do­pl­ně­ným funk­ce­mi a nad­stav­ba­mi od spo­leč­nos­ti Uni­corn, za­ča­ly PRE a Uni­corn již před lety uva­žo­vat i o ře­še­ní GIS v mo­bil­ních za­ří­ze­ních.

Na­stu­pu­je apli­ka­ce

Během loňského roku tak spo­leč­nost Uni­corn vy­tvo­ři­la apli­ka­ci pro mo­bil­ní za­ří­ze­ní a Praž­ská ener­ge­ti­ka ji úspěš­ně na­sa­di­la do pro­dukč­ní­ho pro­vo­zu. Tato mo­bil­ní apli­ka­ce pro ope­rač­ní sys­té­me An­dro­id 4.4 a vyšší, op­ti­ma­li­zo­va­ná pro za­ří­ze­ní s úh­lo­příč­kou 5,5’’ a větší při roz­li­še­ní HD, UHD, tak nyní mar­kant­ně urych­lu­je práci te­rén­ních čet, a navíc šetří ži­vot­ní pro­stře­dí. Pro­GIS Mo­bi­le (= název apli­ka­ce ze sku­pi­ny pro­duk­tů „Pro­GIS“ od spo­leč­nos­ti Uni­corn) je na­pro­gra­mo­vá­na s vy­u­ži­tím tech­no­lo­gie Esri a Ar­c­GIS SDK for An­dro­id.
Díky Pro­GIS Mo­bi­le od­pa­dá po­tře­ba tisku pa­pí­ro­vých plán­ků a slo­ži­té na­vi­ga­ce k zá­jmo­vým mís­tům. Mo­bil­ní GIS od spo­leč­nos­ti Uni­corn je po­mo­cí API roz­hra­ní pro­po­jen s dal­ší­mi in­for­mač­ní­mi sys­témy Praž­ské ener­ge­ti­ky, a vhod­ně tak ko­mu­ni­ku­je na­pří­klad se sys­té­mem pro plá­no­vá­ní prací te­rén­ních pra­cov­ní­ků. Pro­GIS Mo­bi­le dis­po­nu­je ak­tu­ál­ní­mi ma­po­vý­mi pod­kla­dy, včet­ně na­vi­ga­ce ke zvo­le­ným mís­tům a po­třeb­ných po­pis­ných údajů k prv­kům dis­tri­buč­ní sítě. Od­pa­dá tak po­tře­ba tisku množ­ství pa­pí­ro­vých in­for­ma­cí. Vý­ho­dou rov­něž je, že lze i ope­ra­tiv­ně měnit pra­cov­ní plány bez nut­nos­ti vra­cet se na cen­t­rá­lu a tisk­nout pod­kla­dy v kan­ce­lá­ři – uži­va­te­lé mají stále veš­ke­ré nutné pod­kla­dy v mo­bil­ním za­ří­ze­ní. Mohou vy­hle­dá­vat za­ří­ze­ní podle zvo­le­ných atri­bu­tů, zob­ra­zit de­tail­ní po­pis­né in­for­ma­ce o prv­cích, na­vi­go­vat se v mapě, měřit na ní plo­chy a vzdá­le­nos­ti, uklá­dat vlast­ní ma­po­vé zá­lož­ky a pro­stře­dí.
Vel­kou vý­ho­dou je rov­něž off-line verze apli­ka­ce, díky níž jsou veš­ke­ré pod­kla­dy do­stup­né i v mís­tech bez sig­ná­lu – např. tu­ne­ly metra, pod­zem­ní ga­rá­že… Také při vý­pad­cích sig­ná­lu vět­ší­ho roz­sa­hu, např. při pří­rod­ních ka­ta­stro­fách, budou pra­cov­ní­ci PRE moci být v po­ho­to­vos­ti a mít u sebe v mo­bil­ním za­ří­ze­ní k dis­po­zi­ci všech­ny pod­kla­dy.


Mohlo by vás zajímat: