Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

LAMAX GPS Locator udává svou polohu

Autor článku: LAMAX   
Středa, 23 Říjen 2019 14:26

Tags: GPS | Hardware | LAMAX | Locator | Lokalizace | T-Mobile

LAMAX-GPS Locator web-1943Malý a vo­do­těs­ný vy­sí­lač GPS sig­ná­lu má sil­nou ba­te­rii (3,7V Li-Ion), která díky své ka­pa­ci­tě 1000 mAh vy­dr­ží na jed­no na­bi­tí pra­co­vat až 10 dní. Po­mo­cí sou­vi­se­jí­cí apli­ka­ce La­max Trac­king snad­no zjis­tí­te ak­tu­ál­ní přes­nou po­lo­hu vy­sí­la­če. V uve­de­né apli­ka­ci je na­víc mož­né na­sta­vit tzv. bez­peč­né zó­ny, v nichž se sle­do­va­ný ob­jekt mů­že na­chá­zet a je­jichž hra­ni­ce by ne­měl pře­kra­čo­vat. Vy­u­ži­tí La­max GPS Lo­ca­to­ru je růz­no­ro­dé, dá se po­vě­sit na krk do­má­cím maz­líč­kům, za­bu­do­vat do au­to­mo­bi­lu ne­bo mo­to­cy­klu apod. Po­kud se GPS lo­ká­tor po­hy­bu­je mi­mo pře­dem de­fi­no­va­né sou­řad­ni­ce, je o tom uži­va­tel upo­zor­něn přes smart­pho­ne.

Na tě­le pří­stro­je se na­chá­zí SOS tla­čít­ko pro snad­né a rych­lé spo­je­ní s před­na­sta­ve­ný­mi kon­tak­ty, a in­te­gro­ván je mi­k­ro­fon a re­pro­duk­tor pro te­le­fon­ní ho­vo­ry. Za­bez­pe­če­ní cit­li­vých dat je ře­še­no je­jich lo­ka­li­za­cí na ser­ve­rech La­max, kte­ré se fy­zic­ky na­chá­ze­jí v Ev­ro­pě a spl­ňu­jí me­zi­ná­rod­ní cer­ti­fi­ká­ty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001 od TÜV SÜD. V apli­ka­ci Lamax Trac­king se dá zpět­ně pro­hléd­nout až tří­mě­síč­ní his­to­rie se­sbí­ra­ných dat, pří­pad­ně kon­t­ro­lo­vat pohyb za­ří­ze­ní Lamax GPS Lo­ca­tor mi­nu­tu po mi­nu­tě.
Roz­mě­ry La­max GPS Lo­ca­to­ru (52 × 38 × 16 mm) za­jiš­ťu­jí jeho ne­ná­pad­nost vúči zlo­dě­jům. Lo­ká­tor spl­ňu­je stan­dard IP67 pro vo­děo­dol­nost.
Sou­čás­tí ba­le­ní je před­na­bi­tá SIM karta ope­rá­to­ra T-Mo­bi­le s kre­di­tem 10 Kč, což stačí při­bliž­ně na tý­den pro­vo­zu. Mě­síč­ní pro­voz to­ho­to sle­do­va­cí­ho za­ří­ze­ní by se te­dy ná­kla­do­vě ne­měl pře­sáh­nout 50 Kč při při­bliž­ně 50 MB spo­tře­bo­va­ných dat. Vý­ho­dou je, že s ope­rá­to­rem ne­mu­sí­te uza­ví­rat žád­nou zvlášt­ní pau­šál­ní smlou­vu. V oka­mži­ku, kdy je po­tře­ba lo­ká­to­ru do­bít ba­te­rii, je uži­va­tel na tu­to okol­nost upo­zor­něn opět po­mo­cí smart­pho­nu.
Do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní ce­na La­max GPS Lo­ca­to­ru je 2690 Kč včet­ně DPH.
Více in­for­ma­cí o něm na­lez­ne­te na lamaxshop.cz.


Mohlo by vás zajímat: