Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Firma Kohler ve spolupráci s Danielem Arshamem

Autor článku: Kohler Co. (PRNewswire)   
Sobota, 30 Říjen 2021 23:56

Tags: 3D tisk | Daniel Arsham | Design | Kohler Co. | Rock.01 | Umyvadla

Arsham Rock 01-2143Spo­leč­nost Ko­hler ozna­mu­je spo­lu­prá­ci s uměl­cem Da­nie­lem Ar­sha­mem. Ko­hler a Da­niel Ar­sham spo­ji­li kre­a­tiv­ní ino­va­ce a od­bor­né ře­me­sl­né zpra­co­vá­ní a na­vrh­li je­di­neč­né umy­va­dlo v li­mi­to­va­né edici s ná­zvem Rock.01 vy­ro­be­né tech­ni­kou 3D tisku. Pre­mi­é­ru bude mít na ve­letr­hu De­sign Miami 2021 a bude vy­sta­ve­no v pro­sto­ru, který firma Ko­hler a Da­niel Ar­sham spo­leč­ně vy­tvo­ři­li. Rock.01 se vy­rá­bí v obci Ko­hler ve Wis­con­si­nu a bude k do­stá­ní v pro­sin­ci v cel­ko­vém počtu 99 kusů.

In­ter­ak­tiv­ní ví­ce­ka­ná­lo­vou tis­ko­vou zprá­vu si mů­že­te pro­hléd­nout zde.

Stej­ně jako vět­ši­na Ar­sha­mo­vy tvor­by je i Rock.01 osla­vou ply­nu­tí času. Ná­do­ba umy­va­dla, která je zho­to­ve­na ze smal­tu vy­ro­be­ném po­mo­cí 3D tisku a ručně lité mosa­zi, spo­ju­je mo­der­ní tech­no­lo­gii s téměř 148le­tým vý­rob­ním dě­dic­tvím spo­leč­nos­ti Ko­hler do ně­če­ho, co lze ozna­čit za funkč­ní vy­so­ké umění. Pů­so­be­ní času se od­rá­ží v pa­ti­ně mosaz­né­ho „ka­me­ne" a je do­sa­že­no spe­ci­ál­ním po­stu­pem.

Arsham Rock 01-3D tisk-2143

Re­vo­luč­ní me­to­da vý­ro­by smal­tu po­mo­cí 3D tisku spo­leč­nos­ti Ko­hler je špič­kou v ino­va­ci v tomto od­vět­ví a právě tato tech­no­lo­gie umož­ni­la zhmot­nit Da­nie­lův návrh, který by vzhle­dem k jeho slo­ži­tos­ti ne­by­lo možné vy­ro­bit tra­dič­ní­mi me­to­da­mi.

Podle Ar­sha­ma Rock.01 spo­ju­je bu­douc­nost tech­no­lo­gie 3D tisku s nej­zá­klad­něj­ší­mi me­to­da­mi ruč­ní­ho od­lé­vá­ní mosa­zi. Je to do­slo­va nové, které spo­čí­vá na starém, a to se mu zdá ne­u­vě­ři­tel­ně po­e­tic­ké. Spo­leč­nost Ko­hler byla ide­ál­ním part­ne­rem pro re­a­li­za­ci tak slo­ži­té­ho a fu­tu­ris­tic­ké­ho de­sig­nu.

Rock 01-umyvadlo shora-2143

Spo­lu­prá­ce Da­nie­la Ar­sha­ma se spo­leč­nos­tí Ko­hler od­rá­ží její dlou­ho­do­bý zá­va­zek smě­rem k umění a ře­meslu. Od roku 1873 je po­slá­ním spo­leč­nos­ti Ko­hler při­spí­vat k pří­jem­né­mu byd­le­ní pro­střed­nic­tvím nej­vyš­ší úrov­ně de­sig­nu, ře­me­sl­né­ho zpra­co­vá­ní a ino­va­cí.

Daniel Arsham-2143

Dne 4. lis­to­pa­du se Da­niel Ar­sham při­po­jí k Da­vi­du Ko­hle­ro­vi, před­se­do­vi před­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ní­mu ře­di­te­li spo­leč­nos­ti Ko­hler Co., na di­gi­tál­ní akci Ko­hler Li­ving, na které bude dis­ku­to­vat o tom, jak tech­no­lo­gie a di­gi­tál­ní média vy­tvá­ře­jí nové mož­nos­ti vy­já­d­ře­ní a spo­leč­ně shr­nou tuto spo­lu­prá­ci. Další in­for­ma­ce a re­gis­tra­ci k účas­ti na­jde­te na living.kohler.com.


Mohlo by vás zajímat: