Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Cosmos | Hardware | Headsety | HTC Vive | Virtuální realita

HTC VIVE-Pro-2203Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 19. 1. 2022 led­no­vé slevy na kom­plet­ní se­sta­vy vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Vý­rob­ce na­bí­zí zvý­hod­ně­ní nejen pro prak­tic­ký in­si­de-out he­ad­set HTC VIVE Cos­mos. Lá­ka­vých cen se v rámci akce do­čka­ly i sady HTC VIVE Cos­mos Elite pro ná­roč­né hráče i pré­mi­o­vé pro­fe­si­o­nál­ní he­ad­se­ty HTC VIVE Pro a HTC VIVE Pro Eye s in­te­gro­va­ným sle­do­vá­ním po­hy­bu očí.

Celý článek...

Tags: AMD | Dynabook | Hardware | Notebooky | Pro C50 | Ryzen | Satellite

Dynabook C50 AMD 1 Front-2203Dy­na­book Eu­ro­pe roz­ši­řu­je svou řadu Sa­tel­li­te Pro C50 o pro­ce­so­ry AMD Ryzen 5. a 7. řady s gra­fi­kou Ra­de­on. Nové mo­de­ly fi­rem­ních no­te­boo­ků jsou vhod­né pro pod­ni­ky hle­da­jí­cí pro­fe­si­o­nál­ní ře­še­ní za pří­z­ni­vou cenu. No­te­boo­ky Sa­tel­li­te Pro C50D-B byly na­vr­že­ny tak, aby uži­va­te­lům umož­ni­ly pro­duk­tiv­ní práci během ce­lé­ho dne a na­bíd­ly řadu funk­cí za­jiš­ťu­jí­cích vy­so­ký výkon, dobrou ko­nek­ti­vi­tu a za­bez­pe­če­ní.

Celý článek...

Tags: 3D měření | GD&T | Hardware | Keyence | Profilometry | Vizualizace

Keyence VR-6000-2203Spo­leč­nost Keyen­ce uved­la na trh svůj nej­no­věj­ší 3D op­tic­ký pro­fi­lo­me­tr VR-6000. Ná­sle­du­jí­cí vlast­nos­ti pro­duk­tu dá­va­jí pr­vot­ní před­sta­vu o tom, co pří­stroj na­bí­zí. Jde o snad­no po­u­ži­tel­ný bez­kon­takt­ní 3D mě­ři­cí sys­tém umož­ňu­jí­cí vi­zu­a­li­za­ce slo­ži­tých tvarů a za­kři­ve­ní se sub­mi­k­ro­no­vým roz­li­še­ním, ro­tač­ní ske­no­vá­ní ši­ro­ké škály ma­te­ri­á­lů a mě­ře­ní téměř ja­ké­ho­ko­li vý­ře­zu po­mo­cí je­di­né­ho za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Tags: Hardware | Notebook | Průmysl | Rockbook | WEROCK | X130

Werock-Rockbook X130-2201Společnost WEROCK Technologies představuje Rockbook X130, průmyslový notebook s 13,3" obrazovkou a procesory Intel Tiger Lake 11. generace. Byl navržen pro profesionální použití v náročných průmyslových podmínkách. Navzdory plně odolné konstrukci a vodotěsnému pouzdru nabízí nový model řadu vymožeností známých z běžných notebooků: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4 a podsvícenou klávesnici – to je jen několik zajímavostí.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Kovové díly | MCAE Systems | Xact Metal | XM200G

XM200G Series-2201Nová 3D tiskárna XM200G od americké společnosti Xact Metal, jejímž cílem je přinést cenově dostupný kovový 3D tisk malým a středním firmám a decentralizovat kovový 3D tisk, kterou u nás zastupuje společnost MCAE Systems, přináší na trh cenově dostupné řešení pro průmyslový 3D tisk z kovů.

Celý článek...

Tags: ATEX | F110 | Getac | Hardware | IECEx | Odolné tablety

Getac F110G6 02 800-2152Spo­leč­nost Getac ozná­mi­la 22. pro­sin­ce 2021 uve­de­ní nové ge­ne­ra­ce table­tu F110-EX, sku­teč­ně bez­peč­né verze svého vý­kon­né­ho a zá­ro­veň vše­stran­né­ho plně odol­né­ho table­tu F110, ur­če­né­ho pro pro­fe­si­o­ná­ly pra­cu­jí­cí v pro­stře­dí s ne­bez­pe­čím vý­buchu ATEX a IECEx zóny 2/22. Getac Tak nyní nabízí va­ri­an­ty pro pro­stře­dí ATEX a IECEx u tří ze svých odol­ných table­tů s Win­dows – UX10-EX, F110-EX a K120-EX – pro zá­kaz­ní­ky, kteří chtě­jí di­gi­tál­ně trans­for­mo­vat klí­čo­vé aspek­ty svého pro­vo­zu.

Celý článek...

Tags: GeForce | GPU | Hardware | MX550 | MX570 | Nvidia | RTX 2050

nvidia MX570-Chip-2152NVIDIA uvádí nové note­bookové gra­fi­cké pro­ce­so­ry Ge­For­ce RTX 2050, MX570 a MX550. Po­ža­dav­ky na hard­ware se liší podle vy­u­ží­va­ných apli­ka­cí. Spo­leč­nost Nvi­dia proto roz­ši­řu­je výběr o nové mo­de­ly Ge­For­ce pro no­te­boo­ky při­chá­ze­jí­cí na jaře příští­ho roku. K no­te­boo­ko­vým GPU Ge­For­ce RTX řady 20 se při­po­ju­je Ge­For­ce RTX 2050. Po­dob­ně jako vyšší mo­de­ly dis­po­nu­je RT i Ten­sor jádry, která umo­ž­ňu­jí mimo jiné sadu Nvidia funk­cí včet­ně ray tra­cin­gu, Nvi­dia DLSS a Broad­cast.

Celý článek...

Tags: Hardware | Katalog | příslušenství | Průmyslové počítače | WEROCK

werock brochure mockup-2152Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je svůj první jed­not­ný ka­ta­log pří­slu­šen­ství pro prů­mys­lo­vé po­čí­ta­če. Díky roz­sáh­lé­mu sor­ti­men­tu vý­rob­ků doplňuje ka­ta­log spe­ci­a­lis­tů na ro­bust­ní za­ří­ze­ní z Pfor­zhe­i­mu nejen je­jich vlast­ní ře­še­ní, ale i za­ří­ze­ní ji­ných vý­rob­ců. Še­de­sá­tistrán­ko­vý sbor­ník je tak určen ši­ro­ké cí­lo­vé sku­pi­ně, která za­hr­nu­je nejen pro­dej­ce, ale i uži­va­te­le z prů­mys­lo­vé­ho a ob­chod­ní­ho sek­to­ru.

Celý článek...

Tags: GIS | GNSS | Hardware | Přijímač | R750 | Trimble

R750 Application 0174-2151Trim­ble před­sta­vil Trim­ble R750 GNSS Mo­du­lar Re­ce­i­ver, při­po­je­nou zá­klad­no­vou sta­ni­ci pro po­u­ži­tí v ci­vil­ní vý­stav­bě, ge­o­prosto­ro­vých a ze­mě­děl­ských apli­ka­cích. R750 po­sky­tu­je vy­lep­še­ný výkon zá­klad­no­vé sta­ni­ce a po­sky­tu­je do­da­va­te­lům, ze­měmě­ři­čům a far­má­řům spo­leh­li­věj­ší a přes­něj­ší po­lo­ho­vá­ní na poli. R750 lze po­u­žít k vy­sí­lá­ní ki­ne­ma­tic­kých ko­rek­cí v re­ál­ném čase (RTK) pro ši­ro­kou škálu apli­ka­cí, včet­ně se­is­mic­ké­ho prů­zku­mu, mo­ni­to­ro­vá­ní, ci­vil­ních sta­veb, přes­né­ho ze­mě­děl­ství a dal­ších.

Celý článek...

Tags: Air Glass | Asistovaná realita | Chytré brýle | Hardware | OPPO

OPPO Air Glass-Navigation-2150Spo­leč­nost OPPO na akci INNO DAY 2021 ofi­ci­ál­ně před­sta­vi­la chyt­ré brýle OPPO Air Glass. Pře­lo­mo­vé za­ří­ze­ní pro asis­to­va­nou re­a­li­tu (aR – as­si­s­ted Re­a­li­ty) je vy­ba­ve­né pro­jek­to­rem Spark, vy­vi­nu­tým spo­leč­nos­tí OPPO, špič­ko­vou Micro LED a na míru vy­ro­be­ným difrakč­ním dis­ple­jem s op­tic­kým vl­no­vo­dem. Pod­po­ru­je čtyři různé způ­so­by in­ter­ak­ce uži­va­te­le pro­střed­nic­tvím do­ty­ku, hlasu, po­hy­bu hlavy nebo ruky, což uži­va­te­lům po­sky­tu­je rych­lej­ší a snad­něj­ší pří­stup k po­třeb­ným in­for­ma­cím.

Celý článek...

Tags: Brýle | DE200 | Digitální transformace | Dynabook Europe | dynaEdge | Rozhraní LTE

dynaEdge Lifestyle-2149Dy­na­book Eu­ro­pe ozna­mu­je ak­tu­a­li­za­ci svého ře­še­ní dy­na­Ed­ge AR (Asis­to­va­ná Re­a­li­ta) a před­sta­vu­je chyt­ré brýle nové ge­ne­ra­ce dy­na­Ed­ge DE200, které jsou sou­čás­tí vy­so­ce vý­kon­né­ho mo­bil­ní­ho sys­té­mu pro edge com­pu­ting s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 10/11 Pro. Trh za­ří­ze­ní pra­cu­jí­cí s tech­no­lo­gi­e­mi edge com­pu­tingu se za po­sled­ní rok vý­raz­ně zrych­lil, a to zejmé­na kvůli pro­bí­ha­jí­cí pan­de­mii Covid-19.

Celý článek...

Tags: BenQ | De­sig­n­Vue | Hardware | Monitory | PD3420Q

pd3420q-2149Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh model PD3420Q. Nový pří­růs­tek série De­sig­n­Vue pro pro­fe­si­o­nál­ní de­signe­ry na­bí­zí 34­pal­co­vý ultra ši­ro­ký dis­plej s po­mě­rem stran 21:9. Je vy­ba­ven ex­klu­ziv­ní BenQ AQ­CO­LOR tech­no­lo­gií a po­sky­tu­je ma­xi­mál­ní po­kry­tí ba­rev­ných pro­sto­rů včet­ně Dis­play P3, stě­žej­ní­ho pro uži­va­te­le za­ří­ze­ní Mac. S ně­ko­li­ka me­zi­ná­rod­ní­mi oce­ně­ní­mi je PD3420Q nej­e­le­gant­něj­ším a nej­vý­kon­něj­ším mo­ni­to­rem pro de­signe­ry, video edi­to­ry a stu­dia.

Celý článek...

Tags: Bluetooth 5.2 | Hardware | Rocktab | Tablety | U212 | U214 | WEROCK | Wi-Fi 6E WLAN

WEROCK Rocktab U200-2148Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies ak­tu­a­li­zu­je své odol­né table­ty Rocktab U212 a Rocktab U214 z řady Rocktab Ultra. Za­ří­ze­ní jsou nyní do­dá­vá­na s Wi-Fi 6E WLAN a Blu­e­to­o­th 5.2. Rocktab U212 a Rocktab U214 jsou špič­ko­vé prů­mys­lo­vé table­ty pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí s dis­ple­ji či­tel­ný­mi na slun­ci a vy­so­ce kva­lit­ní­mi do­ty­ko­vý­mi ob­ra­zov­ka­mi.

Celý článek...

Strana 1 z 36

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>