Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3Dconnexion | Hardware | Keyboard Pro | Klávesnice | Numpad

3Dconnexion Keyboard-Pro-with-Numpad US-International-2141Key­bo­ard Pro with Num­pad je nej­no­věj­ším pro­duk­tem spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on, která se za­bý­vá vy­tvá­ře­ním nej­po­kro­či­lej­ších, nej­přes­něj­ších a nej­po­ho­dl­něj­ších pe­ri­fe­rií na světě ur­če­ných vý­hrad­ně pro práci v CAD apli­ka­cích, pro­jekč­ních pro­gra­mech a 3D pro­stře­dích. Pro­duk­ty op­ti­ma­li­zo­va­né pro více než 300 soft­wa­ro­vých ba­líč­ků po­má­ha­jí lidem na­příč od­vět­ví­mi vy­tvá­řet lepší ná­vrhy efek­tiv­ně­ji.

Celý článek...

Tags: Catalyst | DA2 | Data | GIS | GNSS | Přijímač | Trimble

Trimble DA2 Receiver Catalyst Service GIS--2138Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 21. září při­jí­mač Trim­ble DA2 GNSS pro po­lo­ho­va­cí služ­bu Trim­ble Ca­ta­lyst. DA2 – při­jí­mač a an­té­na druhé ge­ne­ra­ce pro služ­bu Ca­ta­lyst – nyní ob­sa­hu­je en­gi­ne Trim­ble Pro­Point GNSS pro zvý­še­ní vý­ko­nu. Tech­no­lo­gie Pro­Point, je­di­neč­ná pro nej­no­věj­ší ře­še­ní Trim­ble Glo­bal Na­vi­gati­on Sa­tel­li­te Sys­tem (GNSS), sni­žu­je časy kon­ver­gen­ce a zlep­šu­je přes­nost po­lo­ho­vá­ní při pro­vo­zu v blíz­kos­ti stro­mů a budov.

Celý článek...

Tags: De­sig­n­Jet | GIS | Hardware | HP Inc. | PageWi­de XL Pro | Tiskárny | Velkoformáty

HP DesignJet Z6  Z9 Pro-2137Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové tis­kár­ny v řa­dách De­sig­n­Jet a PageWi­de XL Pro, které po­skyt­nou uži­va­te­lům, vě­nu­jí­cím se vel­ko­for­má­to­vé­mu tisku, tech­no­lo­gie, jež jim umož­ní ob­stát a pro­spe­ro­vat i v novém nor­má­lu. Obě řady na­bíd­nou také ještě vyšší kva­li­tu fo­to­gra­fic­ké­ho tisku a ba­rev­né­ho po­dá­ní, větší přes­nost a nové mož­nos­ti gra­fic­ké­ho po­tis­ku – to vše při ma­xi­mál­ním dů­ra­zu na udr­ži­tel­nost.

Celý článek...

Tags: Desky plošných spojů | Kontrolní systém | OMRON | Series 3D-AOI | VT-S10

Omron-2137Spo­leč­nost OMRON uved­la na trh nový sys­tém kon­t­ro­ly desek ploš­ných spojů VT-S10. Tento sys­tém je první ve svém oboru, který je vy­ba­ven zob­ra­zo­va­cí tech­no­lo­gií a umě­lou in­te­li­gen­cí umožňující au­to­ma­ti­za­ci vy­so­ce přes­ných kon­t­rol­ních pro­ce­sů pro pod­se­sta­vy desek ploš­ných spojů, čímž eli­mi­nu­je po­tře­bu od­bor­ných do­ved­nos­tí ob­slu­hy.

Celý článek...

Tags: Headset | HTC Vive | Předobjednávky | Pro 2 Full kit | Virtuální realita

Pro2 fullkit key-visual-2137Spo­leč­nost HTC VIVE ozná­mi­la 13. 9. za­há­je­ní pro­de­je kom­plet­ní sady pro pré­mi­o­vou vir­tu­ál­ní re­a­li­tu HTC VIVE Pro 2 Full kit. Ta stojí na ne­dáv­no před­sta­ve­ném he­ad­se­tu HTC Vive Pro 2, který si dosud mohli po­ří­dit pouze fa­nouš­ci, kteří již byli vy­ba­ve­ni zá­klad­no­vý­mi sta­ni­ce­mi a ovla­da­či. V rámci předob­jed­ná­vek, které budou spuš­tě­ny 23. září 2021, zís­ka­jí fa­nouš­ci nejen bez­kon­ku­renč­ní he­ad­set, dva po­hy­bo­vé VIVE ovla­da­če a dvě zá­klad­no­vé sta­ni­ce stan­dar­du Steam VR 2.0, a také dár­ko­vý vou­cher 50 €.

Celý článek...

Tags: Hardware | Panasonic | TOUGHBOOK 55 | Upgrade

Toughbook 55-2136Pa­na­so­nic před­sta­vil 7. září nej­no­věj­ší verzi odol­né­ho no­te­boo­ku Tou­gh­book 55, který je stej­ně vše­stran­ný jako dříve. Dis­po­nu­je ale vy­lep­še­ným vý­ko­nem, ko­nek­ti­vi­tou a za­bez­pe­če­ním. Při uve­de­ní na trh v roce 2019 na­sta­vil Tou­gh­book 55 nové stan­dar­dy pro mo­bil­ní po­čí­ta­če tím, že po­pr­vé umož­nil uži­va­te­lům při­způ­so­bit si za­ří­ze­ní pro různé úkoly v te­ré­nu.

Celý článek...

Tags: Asus | Hardware | Monitory | Myši | ProArt | Projektory | Routery | Základní desky

ProArt Display OLED PA32DC-2135ASUS před­sta­vil na akci Cre­a­te the Un­cre­a­ted vý­znam­né roz­ší­ře­ní eko­sys­té­mu ře­še­ní této znač­ky pro kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­ly. Patří mezi ně mo­ni­to­ry Pro­Art s OLED dis­ple­ji, pro­jek­tor Pro­Art A1, zá­klad­ní deska Pro­Art X570-Cre­a­tor WiFi nebo myš Pro­Art MD300. Ne­chy­bě­jí ani Mesh rou­te­ry s pod­po­rou no­vé­ho stan­dar­du WiFi 6E. Pokud máte rádi videa, mů­že­te celý zá­znam před­sta­ve­ní no­vi­nek vidět na www.​asus.​com/​event/​asus-​creators-​2021.

Celý článek...

AOC u27p2AOC roz­ši­řu­je svou pro­fe­si­o­nál­ní řadu pra­cov­ních mo­ni­to­rů P2 o čtyři nové mo­de­ly ve ve­li­kos­tech 27 palců (68,6 cm) a 32 palců (80 cm). Každý z no­vých mo­ni­to­rů vy­u­ží­vá ko­nek­ti­vi­tu USB-C pro mož­nost při­po­je­ní je­di­ným ka­be­lem k no­te­boo­kům, table­tům a mo­bil­ním za­ří­ze­ním, kdy je sou­čas­ně pře­ná­šen video sig­nál nebo data na při­po­je­né SSD či pevné disky a za­ří­ze­ní jsou sou­čas­ně na­pá­je­na.

Celý článek...

Tags: Hardware | Rocktab | Tablety | U210 | Ultra | WEROCK | Windows 11

Rocktab U210-2134Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rocktab U210, vý­kon­ný, ul­tra­kom­pakt­ní a zá­ro­veň plně odol­ný tablet pro mo­bil­ní po­u­ži­tí ve vý­ro­bě, au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu a do­pra­vě a lo­gis­ti­ce. Nový model řady Ultra je vy­ba­ven špič­ko­vý­mi funk­ce­mi a je již k ob­jed­ná­ní. S hmot­nos­tí pou­hých 996 gramů a tloušť­kou 15 mm je úžas­ně lehký a tenký.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Abc3D | Elvira | Peopoly | Phenom

Elvira-phenom-peopoly-2133Spo­leč­nost El­vi­ra | Abc3D ozná­mi­la do­stup­nost vel­ko­for­má­to­vé a ce­no­vě do­stup­né 3D tis­ko­vé tech­no­lo­gie MSLA od vý­rob­ce Pe­o­po­ly. 3D tis­kár­ny řady Phe­nom na­bí­ze­jí vy­so­kou kva­li­tu po­vrchu, de­tai­lu a mi­mo­řád­nou ve­li­kost tiš­tě­ných dílů z ma­te­ri­á­lů na bázi prys­ky­ři­ce/resi­nu.

Celý článek...

Tags: Autonomní | Logistika | MiR | Mobilní | Optimalizace | Roboty

MiR600 a MiR1350-2133Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uved­la na trh své nej­vý­kon­něj­ší ro­bo­ty pro pře­pra­vu palet a těž­kých ná­kla­dů ve vý­rob­ních ha­lách, skla­dech a lo­gis­tic­kých cen­t­rech. Ro­bo­ty Mi­R600Mi­R1350, které zvlád­nou až 600kg, resp. 1350­kg ná­klad, jsou na­vr­že­ny tak, aby bez­peč­ně a efek­tiv­ně re­a­li­zo­va­ly úkoly pře­pra­vy ma­te­ri­á­lu v ná­roč­ných prů­mys­lo­vých pro­stře­dích.

Celý článek...

Tags: 3D tis­k | Kompabilita | Rize | Sim­ple­ware | Sy­nopsys | XRIZE

Synopsys Simpleware-2133Spo­leč­nost RIZE ozná­mi­la, že její pl­no­ba­rev­ná prů­mys­lo­vá 3D tis­ko­vá plat­for­ma XRIZE je kom­pa­ti­bil­ní se soft­warem Sim­ple­ware firmy Sy­nopsys. Soft­ware Sim­ple­ware je schvá­len pro vy­tvá­ře­ní mo­de­lů z lé­kař­ské­ho zob­ra­zo­vá­ní, které lze ex­por­to­vat do kom­pa­ti­bil­ních tis­ká­ren, jako je XRIZE, k vý­ro­bě fy­zic­kých replik po­u­ží­va­ných pro di­a­gnos­tic­ké účely v ob­las­ti or­to­pe­dic­kých, ma­xi­lo­fa­ci­ál­ních a kar­dio­vasku­lár­ních apli­ka­cí.

Celý článek...

Tags: 3D tis­kár­ny | Ace Micro­ma­tic Group | ALM-400 | Amace | Ko­vo­vý 3D tisk

amace Solutions-ALM-400-2131Indická spo­leč­nost Amace, po­sky­to­va­tel­ka slu­žeb ko­vo­vé­ho 3D tisku, dce­ři­ná spo­leč­nost ban­ga­lor­ské firmy ob­rá­bě­cích stro­jů Ace Micro­ma­tic Group, ozná­mi­la uve­de­ní své první 3D tis­kár­ny ALM-400. SLM sys­tém na­vr­že­ný jak pro funkč­ní pro­to­ty­po­vá­ní, tak pro ko­neč­nou sé­ri­o­vou vý­ro­bu, na­bí­zí znač­ný sta­veb­ní objem o roz­mě­rech 410 × 410 × 450 mm a du­ál­ní 1kW laser.

Celý článek...

Strana 1 z 34

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>