Exinda
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
AIMTEC
Cleverlance

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: AMD Ryzen | Hardware | HP ProBook x360 435 G7 | Notebooky | Windows 10

HP ProBook x360 435 G7-2004Do ma­lých a střed­ních pod­ni­ků smě­řu­je vý­kon­ný a sty­lo­vý HP Pro­Book x360 435 G7, po­sky­tu­jí­cí vše k práci v kan­ce­lá­ři i mimo ni – vy­­so­­ký vý­kon i za­bez­pe­če­ní na pod­ni­ko­vé úrov­ni. No­te­book je do­dá­ván s Win­dows 10 Pro a vy­ba­ven nej­no­věj­ší­mi mo­bil­ní­mi pro­ce­so­ry řady AMD Ryzen 4000 a po­sky­tu­je výkon, bez­peč­nost i odol­nost. Toto ul­tra­ten­ké za­ří­ze­ní je zkon­stru­o­vá­no s ohle­dem na ma­xi­mál­ní odol­nost a výdrž, k čemuž při­spí­vá rám klá­ves­ni­ce a víko z elo­xo­va­né­ho hli­ní­ku a další tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry. Pří­stroj úspěš­ně ab­sol­vo­val 19 růz­ných testů dle vo­jen­ských stan­dar­dů 810G3, včet­ně testu odol­nos­ti vůči pádu.

Tags: 4. generace | CES 2020 | DRAM | Hardware | Komponenty | PCIe | Prototypy | SSD | XPG

PCIe Gen4 benchmark-2003Spo­leč­nost ADATA Tech­no­lo­gy, vý­rob­ce vy­so­ce vý­kon­ných DRAM mo­du­lů a pro­duk­tů vy­u­ží­va­jí­cích NAND Flash, vy­sta­vi­la na ve­letr­hu CES 2020 pro­to­ty­py no­vých PCIe SSD disků čtvr­té ge­ne­ra­ce XPG (Xtre­me Per­for­man­ce Gear). Vý­sta­va spo­leč­nos­ti ADATA pro­bí­há v re­sor­tu Ve­ne­ti­an Las Vegas, Ti­ti­an 2206, od 7. do 10. ledna. Tři pro­to­ty­py SSD disků, známé jako pro­jek­ty Sage, Indigo a Pearl, jasně do­ka­zu­jí od­hod­lá­ní znač­ky XPG na­bíd­nout kom­plet­ní řadu SSD nové ge­ne­ra­ce, které by do­ká­za­ly uspo­ko­jit ná­roč­né po­tře­by i roz­počty růz­ných spo­tře­bi­te­lů a seg­men­tů.

Tags: 276C8 | Hardware | MMD | Móda | Monitory | Philips | Quad HD | USB-C

276C8 00-A2P-global-1949Spo­leč­nost MMD uvádí na trh nový mo­ni­tor Phi­lips Moda 276C8 s mož­nos­tí USB-C při­po­je­ní. Nový 27” Quad HD model je vy­ba­ven všemi funk­ce­mi, které dnes pro­fe­si­o­ná­lo­vé po­tře­bu­jí pro ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu při práci. Díky sty­lo­vos­ti, USB-C ko­nek­ti­vi­tě a skvě­lé­mu ob­ra­zu na­bí­zí Phi­lips 276C8 ide­ál­ní kom­bi­na­ci de­sig­nu a vý­ko­nu. Phi­lips 276C8 má panel téměř kom­plet­ně bez rá­meč­ku a je osa­zen na Zero Bezel sto­ja­nu, který vy­pa­dá jako pod­sta­vec pro umě­lec­ké dílo. Sto­jan ne­pl­ní jen es­te­tic­kou roli, ale ob­sa­hu­je vše po­třeb­né pro po­ho­dl­nou práci. Bez­rá­meč­ko­vý de­sign je před­ur­čen pro vy­tvá­ře­ní ví­ce­mo­ni­to­ro­vých ře­še­ní.

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Hardware | J850 | MCAE Systems | Stratasys

3D tiskarna J850-1948Novou 3D tis­kár­nu J850 Spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys. o kte­ré jsme in­for­mo­va­li kon­cem října, do­dá­vá pro český i slo­ven­ský trh spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Nová ge­ne­ra­ce vý­kon­ných, ​​ba­rev­ných a mul­ti­ma­te­ri­á­lo­vých 3D tis­ká­ren J850 s tech­no­lo­gií Po­ly­Jet na­bí­zí kon­struk­té­rům a in­že­ný­rům vyšší rych­lost i pro­duk­ti­vi­tu díky větší ka­pa­ci­tě ma­te­ri­á­lu a rych­lej­ší­mu tisku a sou­čas­ně si udr­žu­je re­pu­ta­ci tis­ká­ren řa­dy „J“, které do­sa­hu­jí ex­trém­ně vy­so­ké kva­li­ty tisku a zkra­cu­jí do­bu uve­de­ní no­vých pro­duk­tů na trh. Ve srov­ná­ní s tra­dič­ním mo­de­lo­vá­ním, do­ká­žou 3D tis­kár­ny J850 zkrá­tit cel­ko­vou dobu mo­de­lo­vá­ní až o 50 pro­cent při vý­raz­ně niž­ších ná­kla­dech.

Tags: A30-E-149 | A30-E-17E | Dynabook | Notebooky | Portégé | Profesionální

Portege-A30-E 03 win10-1944Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je na našem trhu první dvě kon­fi­gu­ra­ce velmi leh­ké­ho a odol­né­ho no­te­boo­ku Por­té­gé A30-E s vý­ko­nem a vý­dr­ží, kte­rou po­tře­bu­jí mo­der­ní mo­bil­ní pra­cov­ní­ci. Tento pří­stroj cha­rak­te­ri­zu­je velmi dobře či­tel­ný jasný 13,3" Full HD an­ti­re­flex­ní dis­plej a pod­sví­ce­ná klá­ves­ni­ce pro práci v ná­roč­ných svě­tel­ných pod­mín­kách, výdrž na ba­te­rie až 14 hodin, řada funk­cí pro za­bez­pe­če­ní, bo­ha­tá ko­nek­ti­vi­ta a atrak­tiv­ní cena. To vše při hmot­nos­ti pou­hých 1,2 kg (zá­le­ží na kon­fi­gu­ra­ci). Jeho šasi bylo tes­to­vá­no dle přís­ných vo­jen­ských norem s ohle­dem na pád, změny tep­lot i vy­so­kou vlh­kost.

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Josef Průša | Mini | Prusa Research | Školy | Začátečníci

OriginalPrusaMINI04Spo­leč­nost Prusa Re­search před­sta­vi­la no­vý mo­del 3D tis­kár­ny. Ori­gi­nal Prusa MINI je kom­pakt­ní tis­kár­na vy­ba­ve­ná po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi. Svou ce­nou, která ne­pře­sáh­la hra­ni­ci 10 ti­síc ko­run, cí­lí hlav­ně na za­čá­teč­ní­ky, ško­ly a ma­ji­te­le tak­zva­ných „tis­ko­vých fa­rem“, kte­ří po­u­ží­va­jí 3D tisk k drob­né vý­ro­bě. Ori­gi­nal Prusa MINI na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 18 × 18 × 18 cm a je te­dy men­ší než sou­čas­ný nej­pro­dá­va­něj­ší mo­del fir­my, Ori­gi­nal Prusa i3 MK3S. Jde zá­ro­veň o první tis­kár­nu od Pru­sa Re­search po­sta­ve­nou na 32­bi­to­vé elek­tro­ni­ce (do­sa­vad­ní tis­kár­ny bě­že­ly na 8bi­tech), kon­krét­ně na in­ter­ně vy­vi­nu­té zá­klad­ní des­ce „Buddy“.

Tags: 2100 | 4100 | 6100 | Canon | imagePROGRAF | Pro | Tiskárny | Velkoformáty

imagePROGRAF-PRO-6100S-1940Nová série imagePROGRAF PRO od společnosti Canon dělá vysoce kvalitní velkoformátový tisk jednodušším a dostupnějším, ať už jde o fotografy nebo společnosti nabízející profesionální tiskové služby. Umožňuje tisknout efektní plakáty a otevírá nové mož­nosti v umění, navíc díky bezokrajovému tisku bez nutnosti ořezu a rámování. Image­PRO­GRAF PRO dokáže proměnit skvělé nápady v profesionální tisk – a vyšší zisk – rychleji a s minimální nutností manuálních zásahů. Díky pěti novým modelům této série se nyní ten správný najde pro každého uživatele a firmu. Všechny modely nabízejí nejmodernější úroveň automatické manipulace s médii a ještě chytřejší možnosti workflow.

Tags: DJI | Gimbal | Mimo | Mobile 3 | Osmo | Stabilizátor

Osmo mobile 3-1934Spo­leč­nost DJI ozná­mi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do re­no­mo­va­né série Osmo – pře­nos­ný sklá­da­cí sta­bi­li­zá­tor mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu Osmo Mo­bi­le 3. Osmo Mo­bi­le 3, na­va­zu­jí­cí na dlou­hou tra­di­ci vy­tvá­ře­ní špič­ko­vých gim­ba­lů pro le­tec­ké i po­zem­ní účely, je vy­vr­cho­le­ním tech­no­lo­gie DJI za­ba­le­né do pro­myš­le­né­ho de­sig­nu. Osmo Mo­bi­le 3, ak­tu­ál­ně nej­přá­tel­štěj­ší pro ces­to­vá­ní, je ide­ál­ním od­leh­če­ným spo­leč­ní­kem pro vše­ch­­na ži­vot­ní dob­ro­druž­ství. Uži­va­te­lé mohou za­zna­me­ná­vat velmi sta­bil­ní vi­deo­zá­zna­my a je­di­neč­ný obsah po­mo­cí in­te­li­gent­ních funk­cí na­pro­gra­mo­va­ných v nej­no­věj­ší verzi apli­ka­ce DJI Mimo. In­tu­i­tiv­ní roz­hra­ní splňuje funkč­nost s Osmo Mo­bi­le 3 a vy­zna­ču­je se zjed­no­du­še­nou ob­slu­hou a úpra­va­mi.

Tags: 802.11ac | Ai­r­Ca­rd 797 | Internet | NET­GEAR | Přístupový bod | Wifi

NETGEAR AC797-1933Spo­leč­nost Net­gear uvádí na trh ce­no­vě do­stup­ný mo­bil­ní pří­stu­po­vý bod Net­gear Ai­r­Ca­rd 797. No­vin­ka na­bí­zí vy­so­ce rych­lé a bez­peč­né in­ter­ne­to­vé při­po­je­ní kde­ko­li na cestách. Je vy­ba­ve­na vy­so­ko­rych­lost­ním 4G LTE mo­bil­ním při­po­je­ním ka­te­go­rie 13 s dvou­pásmo­vou Carrier agre­ga­cí a 256 QAM. Je­jich pro­střed­nic­tvím je schop­na pře­ná­šet data o rych­los­ti až 400 Mb/s. Pod­po­ra dvou­pásmo­vé Wi-Fi 802.11ac navíc umožňuje sdí­let toto při­po­je­ní s dal­ší­mi 15 mo­bil­ní­mi za­ří­ze­ní­mi sou­čas­ně.

Strana 1 z 35

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>