Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 24B3CA2 | 24B3CF2 | 27B3CA2 | 27B3CF2 | AOC | Hardware | Monitory | Řada B3

24B3CF2 FTL2 KV-2408AOC, spe­ci­a­lis­ta na mo­ni­to­ry, ozna­mu­je uve­de­ní své nej­no­věj­ší řady B3, která před­sta­vu­je nový po­hled na zá­klad­ní mo­ni­to­ry B2C ur­če­né pro mo­der­ní do­má­cí a kan­ce­lář­ské pro­stře­dí. Nová řada B3 při­chá­zí na trh se dvěma 23,8" (60 cm) (AOC 24B3C­F224B3­CA2) a dvěma 27" (68 cm) (AOC 27B3C­F227B3­CA2) mo­de­ly s IPS pa­ne­ly a roz­li­še­ním Full HD.

Celý článek...

Tags: Axiom Tech | Digitální dvojčata | Humpolec | Seminář | Výroba

Axiom Tech-seminar-2407Axiom Tech po­řá­dá 21. břez­na od 9:30 do 14:00 hodin v hum­po­lec­kém ho­te­lu Fab­ri­ka se­mi­nář, na kte­rém ob­je­ví­te mož­nos­ti mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní spo­lu­prá­ce při ná­vr­hu a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. S účast­ní­ky bude sdí­let po­stu­py, jak efek­tiv­ně­ji na­vr­ho­vat a při­pra­vo­vat pra­co­viš­tě a stro­je, což po­ve­de k rych­lej­ší, spo­leh­li­věj­ší a eko­no­mic­ky vý­hod­něj­ší vý­ro­bě.

Celý článek...

Tags: 7barevné | imagePROGRAF GP | Plakáty | Velkoformáty

Canon imagePROGRAF GP-4600S-2406Canon před­sta­vil novou řadu sed­mi­ba­rev­ných vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren image­PRO­GRAF GP pro ko­merč­ní i in­ter­ní po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb. Je ur­če­ná pře­váž­ně pro tisk špič­ko­vých pla­ká­tů, ale i dal­ších gra­fic­kých apli­ka­cí včet­ně fo­to­gra­fií. V kom­bi­na­ci s pig­men­to­vý­mi in­kous­ty LUCIA PRO II umožňuje nová řada tisk­nout pla­ká­ty for­má­tu A0 na ne­na­tí­ra­ný papír do 48 sekund a na­bí­zí roz­ší­ře­nou škálu ži­vých barev s přes­nou re­pro­duk­cí a vyšší tr­van­li­vost tisku.

Celý článek...

Tags: CP1350E­P­FCL­CD | CP1600E­P­FCL­CD | CyberPower | Hardware | Záložní zdroje

CP1350-1600EPFCLCD 1-2405Svě­to­vý vý­rob­ce zá­lož­ních na­pá­je­cích ře­še­ní Cyber­Power před­sta­vu­je nové mo­de­ly zá­lož­ních zdro­jů (UPS) v řadě PFC Si­newa­ve – Cyber­Power CP1350/1600E­P­FCL­CD – s čis­tou si­nu­so­i­dou na vý­stu­pu, díky čemuž pod­po­ru­jí zdro­je s ak­tiv­ním PFC (Acti­ve PFC). Jsou pri­már­ně ur­če­ny pro kan­ce­lář­ské pro­stře­dí, malé ser­ve­ry, gra­fic­ké pra­cov­ní sta­ni­ce i do do­mác­nos­ti.

Celý článek...

Tags: 49B2U6900CH | MMD | Monitory | Philips | Smart KVM | USB-C | Webová kamera

49B2U6900CH KV-2405Nový mo­ni­tor po­sou­vá hra­ni­ce, které dosud ne­by­ly na B2B trhu firmy Phi­lips pře­kro­če­ny. Phi­lips 49B2U­6900CH s sebou při­ná­ší velké množ­ství no­vých funk­cí, které usnad­ňují tý­mo­vou práci na mo­der­ním di­gi­tál­ním pra­co­viš­ti. Mimo to se mo­ni­tor Phi­lips 49B2U­6900CH může pochlu­bit také vel­kou 48,8pal­co­vou ob­ra­zov­kou a roz­li­še­ním 5120 × 1440 DQHD pro ši­ro­ké zob­ra­ze­ní a kva­lit­ní na­sta­ve­ní, které by se jinak sklá­da­lo ze dvou sa­mo­stat­ných mo­ni­to­rů.

Celý článek...

Tags: Epson | Formát A4 | Hardware | SC-V1000 | SureColor | Tiskárny

Epson Numazu A4 upperleft-2404Epson vy­ro­bil zá­klad­ní plo­chou UV tis­kár­nu ve for­má­tu A4, která je spe­ci­ál­ně ur­če­na pro po­tře­by ma­lých pod­ni­ků v od­vět­ví pro­pa­gač­ní­ho zboží. Vy­so­ce kom­pakt­ní a ce­no­vě do­stup­né za­ří­ze­ní Su­re­Co­lor V1000 umí tisk­nout na téměř ja­ký­ko­li pevný po­vrch, takže je ide­ál­ní pro vy­tvá­ře­ní re­klam­ních a per­so­na­li­zo­va­ných před­mě­tů. SC­‑V1000 bude za­jí­mat řadu firem, od pro­dej­ců fo­to­gra­fií a vý­rob­ců drob­né­ho zboží až po elek­tro­nic­ké ob­cho­dy a ná­vštěv­nic­ké atrak­ce, jako jsou zá­bav­ní parky.

Celý článek...

Tags: CMOS | Obrazové snímače | OnyxMax | Teledyne e2v

Teledyne e2v OnyxMax dos HD transparent 2-2404Te­le­dy­ne e2v, spo­leč­nost Te­le­dy­ne Tech­no­lo­gies a glo­bál­ní ino­vá­tor v ob­las­ti ob­ra­zo­vých ře­še­ní, před­sta­vu­je Ony­x­Max, novou ge­ne­ra­ci svého ob­lí­be­né­ho ob­ra­zo­vé­ho sní­ma­če CMOS Onyx 1,3M pro níz­kou hla­di­nou osvět­le­ní. Tento nový sní­mač byl na­vr­žen pro ex­trém­ně slabé svě­tel­né pod­mín­ky, až do 1 mLux. Kom­bi­na­ce cit­li­vos­ti a roz­li­še­ní ob­ra­zu zvy­šu­je jeho roz­sah a umo­ž­ňuje de­te­ko­vat i malé ob­jek­ty v ná­roč­ných pod­mín­kách.

Celý článek...

Tags: Acer | Hardware | Intel Core Ultra | Notebooky | Swift Go | Umělá inteligence

Swift-Go-16-SFG16-72-03-2402Acer roz­ší­řil svou řadu ten­kých a leh­kých no­te­boo­ků Swift o nové pro­ce­so­ry Intel Core Ultra s první neu­ro­no­vou pro­ce­so­ro­vou jed­not­kou (NPU) Intel a in­te­gro­va­ný­mi mož­nost­mi ak­ce­le­ra­ce umělé in­te­li­gen­ce. Nové no­te­boo­ky Swift jsou nyní ještě vý­kon­něj­ší, schop­něj­ší a in­tu­i­tiv­něj­ší, což se hodí pro tvor­bu ob­sa­hu, práci ve škole, práci v kan­ce­lá­ři, nebo i hraní. Je­jich vý­kon­né zpra­co­vá­ní a funk­ce s pod­po­rou umělé in­te­li­gen­ce ještě více zvy­šu­jí po­u­ži­tel­nost no­te­boo­ku.

Celý článek...

Tags: Dell | Hardware | Monitory | U3425WE | U4025QW | UltraSharp

u4025qw-cfp-00030rf090-gy-2401Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je první 40­pal­co­vý mo­ni­tor s roz­li­še­ním 5K Ul­tra­Sharp 40 Cur­ved Thurn­der­bolt Hub (U4025QW). Nový mo­ni­tor zís­kal pětihvěz­dič­ko­vou cer­ti­fi­ka­ci za kom­fort pro oči a také oce­ně­ní CES 2024 za ino­va­ci. Ce­lo­svě­to­vě bude do­stup­ný v prv­ním čtvrt­le­tí roku 2024, stej­ně jako jeho menší verze Dell Ul­tra­Sharp 34 Cur­ved Thun­der­bolt Hub Mo­ni­tor (U3425WE).

Celý článek...

Tags: Dutá hřídel | Hardware | Koford Engineering | Motory

KOFORD rada 60mm-2352

Ko­ford En­gi­nee­ring před­sta­vu­je novou řadu mo­to­rů s du­tou hří­de­lí s vr­tá­ním 0,400 palce, otáč­ka­mi až 21 336 za mi­nu­tu, špič­ko­vou účin­nos­tí 92 % a tr­va­lým vý­ko­nem až 1066 W s od­vo­dem tepla. Motor má prů­měr 2,36 palce × délku 3,07 s hří­de­lí o prů­mě­ru 0,500 palce a váží 2,2 lb. Je k dis­po­zi­ci buď s Hallo­vý­mi sen­zo­ry, nebo bez sen­zo­rů. Roz­sah pro­voz­ních tep­lot je -73 °C až 149 °C.

Celý článek...

Tags: Acer | Hardvare | Notebooky | SFG14-72 | Swift Go 14 | Umělá inteligence

SP-01-2351Acer před­sta­vil 14. pro­sin­ce nové mo­de­ly no­te­boo­ků při­pra­ve­né na umě­lou in­te­li­gen­ci Acer Swift Go 14 (SFG14-72) po­há­ně­né pro­ce­so­ry Intel Core Ultra. Jsou vy­ba­ve­ny gra­fic­kou kar­tou (GPU) Intel Arc a novou in­te­gro­va­nou jed­not­kou pro spe­ci­a­li­zo­va­né vý­po­čet­ní ob­vo­dy (NPU) Intel AI Boost, které na ten­kém a leh­kém no­te­boo­ku při­ná­ší účin­ný vý­po­čet­ní výkon pro úkoly vy­u­ží­va­jí­cí umě­lou in­te­li­gen­ci a po­hl­cu­jí­cí zá­žit­ky.

Celý článek...

Tags: 3D myši | 3Dconnexion | Bluetooth | Hardware | Spa­ce­Mou­se | Wi­re­less

SpaceMouse Pro Wireless  Bluetooth Edition-23513D­con­nexi­on ozna­mu­je uve­de­ní své dlou­ho oče­ká­va­né 3D myši, která se při­po­ju­je k po­čí­ta­či pro­střed­nic­tvím tech­no­lo­gie Blue­tooth – Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less Blue­tooth Edi­ti­on. Nová verze bez­drá­to­vé 3D myši Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less, na­vr­že­ná spe­ci­ál­ně pro in­že­ný­ry, 3D uměl­ce a ar­chi­tek­ty, při­ná­ší pro­fe­si­o­nál­ní zá­ži­tek za­mě­ře­ný na udr­ži­tel­nost a uspo­ko­jo­vá­ní vy­ví­je­jí­cích se po­třeb uži­va­te­lů po celém světě.

Celý článek...

Tags: Hardware | Notebooky | Rockbook X540 | Rockbook X550 G2 | WEROCK Technologies

RockBook X500 Rugged Laptop Series-2350WEROCK Tech­no­lo­gies, vý­rob­ce prů­mys­lo­vé vý­po­čet­ní tech­ni­ky, ak­tu­a­li­zu­je ro­bust­ní řadu no­te­boo­ků „Rock­book X500“. Mo­de­ly Rock­book X540 (14­pal­co­vý dis­plej) a Rock­book X550 G2 (15,6pal­co­vý dis­plej) jsou nyní vy­ba­ve­ny no­vý­mi a vy­lep­še­ný­mi funk­ce­mi. Roz­ší­ře­né kon­fi­gu­ra­ce dis­po­nu­jí větší pa­mě­tí a vyš­ším jasem.

Celý článek...

Strana 1 z 47

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>