GFI
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
SOLIDWORKS
SUSE

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Full Kit | Half-Life: Alyx | Headsety | HTC | HTC Vive | Virtuální realita | Vive Pro | Wireless

VIVE-Pro-HLA-2020Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la, že od 11. květ­na do 25. květ­na bude k he­ad­se­tu HTC Vive Pro Full Kit při­klá­dat kód ke sta­že­ní žá­da­né­ho ti­tu­lu Half-Life: Alyx. Pří­z­niv­ci vir­tu­ál­ní re­a­li­ty tak zís­ka­jí kromě dvou­mě­síč­ní­ho před­plat­né­ho ve služ­bě Vi­veport In­fi­ni­ty zdar­ma další bo­nu­so­vý titul. O obsah tak s pří­stu­pem k více než 1000 apli­ka­cí a her ne­bu­dou mít nouzi. HTC Vive Pro je jed­ním z nej­o­ceňova­něj­ších he­ad­se­tů. Na­bí­zí pre­ciz­ní sní­má­ní po­hy­bu, vy­so­ké roz­li­še­ní dis­plejů i per­fekt­ní zob­ra­ze­ní barev a černé. Pří­klad­ně zpra­co­va­ná er­go­no­mie dbá na po­hod­lí i při nejdel­ších VR zá­žit­cích.

Tags: 3D skenery | BLK2GO | Gefos | Hardware | Leica

BLK2GO--2019Spo­leč­nost Gefos na­bí­zí nový mo­bil­ní ruční ske­ner BL­K2­GO, který v sobě spo­ju­je dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti z vý­vo­je nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní ve spo­leč­nos­ti Leica Ge­o­sys­tems. S rych­los­tí ske­no­vá­ní 420 000 bodů za vte­ři­nu, do­sa­hem až 25­ me­t­rů, ab­so­lut­ní přes­nos­tí do 20 mm a díky 12M­Pi­xe­lo­vé ka­me­ře na­bí­zí tento ske­ner ide­ál­ní ře­še­ní pro velmi rych­lé na­sní­má­ní sku­teč­né­ho stavu. Je podle vás ske­no­vá­ní haly o roz­lo­ze 2000 m² za 8 minut ne­u­vě­ři­tel­né? Tento sen se nyní stává re­a­li­tou. Ske­ner je pri­már­ně určen pro mě­ře­ní v in­te­ri­é­rech, ale možné je jeho vy­u­ži­tí i pro další apli­ka­ce.

Tags: 242B1 | 245B1 | 275B1 | Hardware | MMD | Monitory | Philips | Quad HD

Philips 275B1 01-IMS-ro RO-2019MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, uvedl na trh 24­pal­co­vý (23,8“ / 60,5 cm) LCD mo­ni­tor Phi­lips 245B1. Nový model po­sky­tu­je Crys­tal Clear obraz s Quad HD 2560 x 1440 pi­xe­ly pro vý­ji­meč­ně ši­ro­kou škálu přes­né re­pro­duk­ce barev. Tech­no­lo­gie IPS i Smar­tI­mage, ex­klu­ziv­ní špič­ko­vá tech­no­lo­gie Phi­lips, před­ur­ču­jí mo­ni­tor pro fo­to­gra­fy, gra­fi­ky, fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly či de­sig­né­ry. A všech­ny ty, kdo po­tře­bu­jí oprav­du jasný a ostrý obraz a do­ko­na­lé barvy. Phi­lips 245B1 je vy­ba­ven tech­no­lo­gií Flic­ker-Free a re­ži­mem LowBlue, jež sni­žu­jí únavu očí. Režim Easy Read a Smar­tEr­go­Base umožňuje uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé er­go­no­mic­ké úpra­vy.

Tags: 24 V | basiCube 14 | Hardware | Laserové značení | SCANLAB

basiCube-14-single-SCANLAB-2017SCAN­LAB, vý­rob­ce ske­no­va­cích ře­še­ní pro na­vá­dě­ní a po­lo­ho­vá­ní la­se­ro­vých pa­prs­ků, se tre­fil do po­ptáv­ky trhu svou pro­duk­to­vou řadou ba­siCu­be, která je spe­ci­ál­ně na­vr­že­na pro trh la­se­ro­vé­ho zna­če­ní. Bez­po­čet zá­kaz­ní­ků na celém světě tak zís­kal vy­so­kou dy­na­mi­ku a atrak­tiv­ní poměr ceny a vý­ko­nu ba­siCu­be, díky čemuž se stala best­selle­rem. A nyní se „nová“ ba­siCu­be 14 stala jed­ním z nej­žá­da­něj­ších pro­duk­tů SCAN­LA­Bu. Jeho kom­pa­ti­bi­li­ta se zdro­ji 24V na­pá­je­ní na­bí­zí in­te­grá­to­rům další vý­ho­du pro­duk­tu.

Tags: BenQ | Hardware | Monitory | Ocenění | SW321C | TIPA

BenQ SW321C TIPA EN-2017Spo­leč­nost BenQ upo­zorňuje na zisk pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor ze série Pho­to­Vue ur­če­ný fo­to­gra­fům – BenQ SW321C. Oce­ně­ní „Best Pro­fes­si­o­nal Photo Mo­ni­tor 2020“ tedy „Nej­lep­ší pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor pro fo­to­gra­fy 2020“ si za­slou­žil od pres­tiž­ní me­zi­ná­rod­ní aso­ci­a­ce TIPA (Tech­ni­cal Image Press As­so­ci­ati­on). Podle ko­men­tá­ře k oce­ně­né­mu mo­ni­to­ru z aso­ci­a­ce TIPA je BenQ SW321C 32­pal­co­vý pro­fe­si­o­nál­ní dis­play se 4K roz­li­še­ním ze série Pho­to­Vue, která cílí na pro­fe­si­o­ná­ly zpra­co­vá­va­jí­cí fo­to­gra­fii a video.

Tags: A30-G | Dynabook | Hardware | Notebooky | Tecra

Dynabook představuje odolný notebook Tecra A30-G win10-2016Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je lehký, odol­ný a ro­bust­ní pro­fe­si­o­nál­ní no­te­book Tecra A30-G s pro­ce­so­ry Intel Core 10. ge­ne­ra­ce. Tento po­čí­tač byl na­vr­žen pro vy­u­ži­tí ve střed­ních a vel­kých spo­leč­nos­tech a v sek­to­ru vzdě­lá­vá­ní a ve­řej­né sprá­vy. Pro mo­bil­ní pra­cov­ní­ky před­sta­vu­je fle­xi­bil­ní a ce­no­vě efek­tiv­ní za­ří­ze­ní s bo­ha­tý­mi funk­ce­mi za­bez­pe­če­ní a ko­nek­ti­vi­ty. Model A30-G cha­rak­te­ri­zu­je kom­pakt­ní pro­ve­de­ní s ten­kým šasi a hmot­nos­tí pou­hých 1,2 kg. Zkon­stru­o­ván byl tak, aby od­po­ví­dal po­ža­dav­kům mo­der­ních mo­bil­ních pra­cov­ní­ků.

Tags: 445 G7 | 455 G7 | Hardware | HP Inc | HP ProBook | Notebooky

HP-ProBook-445-G7 a 455-G7-2016tSpo­leč­nost HP Inc před­sta­vu­je no­te­boo­ky HP Pro­Book 445 G7HP Pro­Book 455 G7, ur­če­né pro roz­ví­je­jí­cí se pod­ni­ky a pro práci na dálku. Tyto no­te­boo­ky jsou prv­ní­mi ko­merč­ně do­stup­ný­mi pro­duk­ty vy­ba­ve­ný­mi nej­mo­der­něj­ší­mi mo­bil­ní­mi pro­ce­so­ry AMD Ryzen 4000 a do­klá­da­jí úsilí o za­vá­dě­ní vy­lep­še­ných bez­peč­nost­ních funk­cí HP v po­čí­ta­čích mo­de­lo­vé řady Pro­Book 400. Za­měst­nan­ci ma­lých a střed­ních pod­ni­ků, pra­cu­jí­cí na dálku, od svého no­te­boo­ku po­ža­du­jí, aby byl vy­ba­ven vším, co k od­ve­de­ní své práce po­tře­bu­jí, bez ohle­du na to, odkud pra­cu­jí – od do­sta­teč­né­ho vý­ko­nu a dlou­hé ži­vot­nos­ti ba­te­rie až po pod­ni­ko­vé bez­peč­nost­ní funk­ce a mož­nos­ti rych­lé­ho při­po­je­ní.

Tags: Canon | Hardware | iQuarius | Produkční tisk | Tiskárny | varioPRINT iX

VarioPRINT iX 1-2016Spo­leč­nost Canon před­sta­vi­la novou řadu za­ří­ze­ní va­ri­o­PRINT iX, so­fis­ti­ko­va­ných in­kous­to­vých pro­dukč­ních tis­ká­ren s au­to­ma­tic­kým po­dá­vá­ním archů, které jsou vy­ba­ve­ny tech­no­lo­gií iQua­riusiX. Tato nová tis­ko­vá ře­še­ní jsou ur­če­na pro zá­kaz­ní­ky s ob­je­mem pro­duk­ce 1–10 mi­li­o­nů stran A4 za měsíc, kom­bi­nu­jí vy­so­kou kva­li­tu ob­ra­zu a schop­nost vy­u­ží­vat velké spek­trum médií pro of­se­to­vé tis­kár­ny a tis­kár­ny s te­ku­tý­mi to­ne­ry s pro­duk­ti­vi­tou a hos­po­dár­nos­tí in­kous­to­vé­ho tisku. Nový va­ri­o­PRINT iX vy­tisk­ne více než 9000 stran SRA3 za ho­di­nu (resp. 320 stran A4 za mi­nu­tu) na ši­ro­kou škálu médií, a to včet­ně of­se­to­vé­ho na­tí­ra­né­ho pa­pí­ru s gra­má­ží od 90 do 350 g/m².

Tags: Hardware | HP Inc | HP Latex | R1000 | R1000 Plus | R2000 Plus | Řada R

HP Latex R1000Spo­leč­nost HP Inc před­sta­vi­la ak­tu­a­li­zo­va­né port­fo­lio tis­ká­ren HP Latex řady R. Je­jich nová funkč­ní vý­ba­va a in­te­gro­va­ná ře­še­ní umožňují po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb vy­u­ží­vat la­te­xo­vý tisk HP v hyb­rid­ní tis­ko­vé plat­for­mě a do­sa­ho­vat vy­so­ké kva­li­ty ob­ra­zu na celé škále pev­ných i pruž­ných ma­te­ri­á­lů díky la­te­xo­vým in­kous­tům HP na bázi vody. Tis­kár­ny HP Latex řady R vná­še­jí do světa tisku zá­ři­vé barvy spolu s ino­va­tiv­ním bílým la­te­xo­vým in­kous­tem HP, což je mi­mo­řád­ně kva­lit­ní „pravá bílá“ barva, která na roz­díl od tra­dič­ní­ho bí­lé­ho UV in­kous­tu po­stu­pem času ne­žlout­ne.

Strana 1 z 37

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>