Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: BLACK|Elite Limited | Creaform | HandySCAN | Kontrola kvality | Metrologie

HandySCAN BLACK-Elite Limited-2305 Cre­a­form ozná­mil 31. ledna 2023, že k řadě Han­dyS­CAN 3D | BLACK, která je již nyní re­fe­ren­cí v ob­las­ti pře­nos­né me­t­ro­lo­gie, při­byl vy­so­ce přes­ný ruční ske­ner Han­dyS­CAN BLACKTM|Elite Li­mi­ted. Toto ino­va­tiv­ní ruční ře­še­ní, které bylo vy­vi­nu­to během po­sled­ních de­se­ti let na zá­kla­dě op­ti­ma­li­za­ce vý­rob­ních a ka­lib­rač­ních pro­ce­sů, úzké spo­lu­prá­ce s do­da­va­te­li a roz­ho­vo­rů s ně­ko­li­ka ti­sí­ci prů­mys­lo­vých zá­kaz­ní­ků, po­sky­tu­je bez­kon­ku­renč­ní přes­nost.

Celý článek...

Tags: AOC | Hardware | Monitory | Řada P3 | USB-C

AOC CU34P3CV product main-2305Spe­ci­a­lis­ta na dis­ple­je AOC ozna­mu­je pro­fe­si­o­nál­ní řadu P3 se sedmi no­vý­mi mo­ni­to­ry ve třech růz­ných ve­li­kos­tech (24″/60,4 cm 24­P3CW, 24­P3­CV24­P3QW), 27″/68,6 cm Q27­P3CW, Q27­P3­CVQ27­P3QW, a 34″/86,4 cm ul­tra­ši­ro­ko­úh­lý CU­34­P3­CV). Ze tří stran bez­rá­mo­vé, pou­ta­vé a živé pa­ne­ly IPS nebo VA na­bí­ze­jí 178°/178° ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úhly pro zvý­še­ný kom­fort sle­do­vá­ní při práci na tex­tech, ta­bul­kách, kódo­vá­ní, gra­fi­ce, on­li­ne a po­dob­ně.

Celý článek...

Tags: Hardware | HTC | Metaverzum | Virtuální realita | Vive | VIVERSE | VR headset | XR Elite

VIVE-XR-Elite-landscape-2303HTC VIVE před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do port­fo­lia špič­ko­vých VR he­ad­se­tů HTC VIVE XR Elite s 4K roz­li­še­ním a ino­va­tiv­ní mo­du­lár­ní kon­struk­cí 5. ledna na CES. XR Elite lze po­u­ží­vat nejen v po­do­bě sa­mo­stat­né­ho he­ad­se­tu, ale také ve formě le­houč­kých VR brýlí při práci s PC i kom­pa­ti­bil­ní­mi smart­pho­ny. Kva­li­ty ocení jak ná­roč­ní PCVR uži­va­te­lé, tak ti, kteří hle­da­jí roz­ptý­le­ní na cestách.

Celý článek...

Tags: Hardware | M751 | M861 | NEC MultiSync | Řada M | Sharp/NEC | Velkoformátové displeje

SharpNEC M751-M861 Office-2303Sharp NEC Dis­play So­lu­ti­ons Eu­ro­pe ozna­mu­je uve­de­ní no­vých mo­de­lů řady M, NEC Mul­ti­Sync M751 a NEC Mul­ti­Sync M861, které při­ná­še­jí dva mi­mo­řád­ně velké for­má­ty. Díky tech­no­lo­gii NEC Open Mo­du­lar In­tel­li­gen­ce uži­va­te­lé vždy na­jdou ten správ­ný pro­dukt NEC, který nej­lé­pe vy­ho­vu­je je­jich po­tře­bám po­u­ži­tí.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | BNC3D Technologies | Epsilon | Nová generace | W27 | W27 SC | W50 | W50 SC

BCN3D Epsilon Series-2302Od svého pří­cho­du na trh v roce 2020 pro­ká­za­la kvin­te­senč­ní řada Ep­si­lon spo­leč­nos­ti BCN3D Tech­no­lo­gies, že patří mezi špič­ku ve světě ře­še­ní 3D tisku. Od té doby mohou ino­vá­to­ři v zá­kou­tích všech prů­mys­lo­vých od­vět­ví zís­kat mi­mo­řád­ně silné funkč­ní díly s kva­li­tou a přes­nos­tí. Nyní na­stal čas před­sta­vit novou ge­ne­ra­ci. Zdo­ko­na­le­ná verze tis­ká­ren řady BCN3D Ep­si­lon do­dá­vá větší výkon díky zcela novým funk­cím.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Peopoly | Phe­nom XXL | V2 MSLA | Vlare Core

Peopoly Phenom XXL V2 MSLA-2302Hon­g­kon­gský vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Pe­o­po­ly uvedl na trh novou 3D tis­kár­nu Phe­nom XXL V2 MSLA s vy­so­kým roz­li­še­ním a bo­ar­dem Vlare. Phe­nom XXL V2 je ak­tu­a­li­zo­va­ná verze pů­vod­ní tis­kár­ny XXL a nej­vět­ší 3D tis­kár­na Pe­o­po­ly z řady Phe­nom. Je pod­po­ře­na novou ří­di­cí jed­not­kou Vlare Core a vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii MSLA a přes­ný pa­ra­lel­ní zdroj svět­la, jakož i vlast­nos­ti, které usnad­ní, zrych­lí a zpřes­ní tisk.

Celý článek...

Tags: Dell | Klávesnice | Monitory | Myš | UltraSharp

Dell U3224KB 2-2302Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je mo­ni­tor Dell Ul­tra­Sharp 32 6K za­lo­že­ný na tech­no­lo­gii IPS Black. Vedle roz­li­še­ní 6K na­bíd­ne vyšší kon­trast, sy­těj­ší čer­nou a věrné zob­ra­ze­ní barev při po­hle­du prak­tic­ky ze všech úhlů. Pro­duk­to­vou řadu Ul­tra­Sharp obo­ha­tí také dva další mo­ni­to­ry – za­kři­ve­ný 34“ a 43“ bez za­kři­ve­ní. Zá­ro­veň Dell ozna­mu­je první klá­ves­ni­ci s cer­ti­fi­ka­cí Zoom, kte­rou do­pl­ní do­bí­je­cí myš.

Celý článek...

Tags: Canon | imagePROGRAF | TC-20 | Tiskárna | Velkoformáty

imageprograf-tc-20 primary-2301Dneš­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé a tvůr­ci, kteří pra­cu­jí na hyb­rid­ních prin­ci­pech, stále čas­tě­ji vy­ža­du­jí mož­nost vy­tvá­řet fy­zic­ké vý­kre­sy, pla­ká­ty a další velká gra­fic­ká média od­kud­ko­li – do­kon­ce i bez opuš­tě­ní do­mo­va. Spo­leč­nost Canon USA před­sta­vu­je vel­ko­for­má­to­vou tis­kár­nu image­PRO­GRAF TC-20, která je na­vr­že­na tak, aby za­jis­ti­la do­stup­nost a ce­no­vou do­sa­ži­tel­nost pro dneš­ní ge­ne­ra­ci „ku­ti­lů“, od gra­fi­ků přes ar­chi­tek­ty, in­že­ný­ry, pe­da­go­gy až po ma­ji­te­le ma­lo­ob­chod­ních pro­de­jen.

Celý článek...

Tags: Bezdrátový headset | CES 2023 | IMRNext | Las Vegas | VRgineers | XTAL

XTAL 3 VR-2301Vr­gi­neers, za­ve­de­ný vý­rob­ce nej­mo­der­něj­ších ná­h­lav­ních sou­prav pro vir­tu­ál­ní a smí­še­nou re­a­li­tu pro pro­fe­si­o­ná­ly, ve spo­lu­prá­ci s IMR­Next uvádí na trh novou bez­drá­to­vou ná­h­lav­ní sou­pra­vu XTAL. K uve­de­ní této vy­so­ce věrné sa­mo­stat­né ná­h­lav­ní sou­pra­vy pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu zvo­lil vý­sta­vu CES 2023 v Las Vegas.

Celý článek...

Tags: Dynabook | Hardware | Notebooky | Por­té­gé | X30L-K | X30W-K

Dynabook Portege X30L-K front-2251Dy­na­book uvádí na náš trh po­pr­vé dva ultra lehké, a při­tom velmi odol­né a vý­kon­né mo­de­ly no­te­boo­ků své pré­mi­o­vé řady Por­té­gé s 13,3“ Full HD dis­ple­jem. Oba po­há­ní nej­no­věj­ší 12. ge­ne­ra­ce pro­ce­so­rů Intel Core až po 28wat­to­vou va­ri­an­tu i7 a jsou do­dá­vá­ny s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 11 Pro a an­ti­re­flex­ní­mi dis­ple­ji Sharp IGZO s velmi vy­so­kým jasem 400 a 470 NIT při vý­raz­ně nižší spo­tře­bě ener­gie.

Celý článek...

Tags: 3Dees | DM60 | DyeMansion | Hewlett Pac­kard | HP Jet Fusi­on 5420W | Ocenění

HP Jet Fusion 5420W-2251Spo­leč­nost 3Dees In­dustries díky pří­z­ni svých kli­en­tů zís­ka­la letos od firmy Hewlett Pac­kard oce­ně­ní Best Cus­to­mer Sa­tis­facti­on. Po­má­ha­la ko­le­gům a kli­en­tům z Ukra­ji­ny, aby ma­xi­mál­ně vy­u­ži­li 3D tisk pro obran­né účely. Po­sí­li­la svůj tým, roz­ší­ři­la své po­ra­den­ské služ­by a zpes­t­ři­la na­bíd­ku adi­tiv­ních tech­no­lo­gií.

Celý článek...

Tags: 3Dconnexion | 3DxWare | CAD | Keyboard Pro | Klávessnice | Numpad Pro

KPN CZ 2-2251Ve 3D­con­nexi­on vědí, jak dů­le­ži­té je pro české uži­va­te­le roz­lo­že­ní čes­kých pís­men na klá­ves­ni­ci, a proto uvádí na český trh klá­ves­ni­ci Key­bo­ard Pro with Num­pad s čes­ký­mi znaky. Key­bo­ard Pro s bez­drá­to­vým Num­pa­dem umožňuje upra­vit všech­no, od způ­so­bu práce po uspo­řá­dá­ní pra­co­viš­tě. Spe­ci­ál­ní pro­gra­mo­va­tel­né klá­ve­sy se ne­u­stá­le při­způ­so­bu­jí ak­tiv­ní­mu pro­gra­mu a na­bí­zí tak rych­lý pří­stup k pří­ka­zům, které lze na­kon­fi­gu­ro­vat.

Celý článek...

Tags: BenQ | Certifikace | Hardware | Mo­ni­tor | Pho­to­Vue | SW321C | TÜV Rhe­in­land

BenQ SW321C icons-2251Spo­leč­nost BenQ upo­zorňuje na zisk cer­ti­fi­ká­tu TÜV Rhe­in­land pro mo­ni­tor BenQ SW321C. Model ze série Pho­to­Vue, ur­če­né pro­fe­si­o­nál­ním fo­to­gra­fům a video edi­to­rům, ji ob­dr­žel za vy­ni­ka­jí­cí an­ti­re­flex­ní vlast­nos­ti a touto cer­ti­fi­ka­cí se pyšní jako vůbec první mo­ni­tor na světě. Mo­ni­tor SW321C vy­u­ží­vá A.R.T. panel, který splňuje cer­ti­fi­ka­ci TÜV Rhe­in­land.

Celý článek...

Strana 1 z 41

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>