E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
TNS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Tags: CAD | Canon | imagePROGRAF TX | Plakáty | Produkce | Vysoké rozlišení

Canon imagePROGRAF TX-4100aTX-3100-2109Firmy pod­ni­ka­jí­cí v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství a sta­veb­nic­tví, ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ny a in­ter­ní tis­ko­vá od­dě­le­ní mají šanci po­su­nout svůj tisk vý­kre­sů CAD, GIS a pla­ká­tů na no­vou úroveň. Spo­leč­nost Canon totiž ino­vu­je úspěš­nou řadu vel­ko­for­má­to­vých pro­dukč­ních tis­ká­ren image­PRO­GRAF TX a při­ná­ší pět no­vých mo­de­lů – 24­pal­co­vý TX-2100, 36­pal­co­vý TX-3100, 44­pal­co­vý TX-4100 a mul­ti­funkč­ní TX-3100 MFP Z36 a TX-4100 MFP Z36.

Celý článek...

Tags: BenQ | Velkoformátové displeje | Videokonference | Zoom

BenQ CP6501K-2109Spo­leč­nost BenQ na­vá­za­la part­ner­ství se Zoom Video Com­mu­ni­cati­ons a in­te­gru­je ře­še­ní Zoom pro vi­deo­kon­fe­renč­ní ho­vo­ry do svých vel­ko­for­má­to­vých dis­plejů. Za­ve­de­né vy­lep­še­ní za­hr­nu­je jak pro­duk­ty z ob­las­ti di­gi­tal sig­nage, tak in­ter­ak­tiv­ní dis­ple­je. BenQ své úsilí i na­dá­le in­ten­ziv­ně vě­nu­je po­tře­bám fi­rem­ní­ho trhu. Vnímá roz­díl­né po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků, stej­ně jako výzvy a pří­le­ži­tos­ti, kte­rým čelí celý svět.

Celý článek...

Tags: Desktop | Display Solutions | Displeje | Hardware | Nec | Sharp | USB-C

SHARP NEC EA242F application-2108Sharp NEC Dis­play So­lu­ti­ons Eu­ro­pe uvádí na trh dva nové desktop dis­ple­je, 27” model NEC Mul­ti­Sync EA­272F a 24” NEC Mul­ti­Sync NEC EA­242F. Díky ve­sta­vě­né­mu USB-C portu mohou uži­va­te­lé uspo­ko­jit všech­ny své po­tře­by v ob­las­ti dat, videa, zvuku, na­pá­je­ní a USB, aniž by na stole za­bí­ra­ly místo další ka­be­ly. Obě no­vin­ky jsou schop­ny na­pá­jet pra­cov­ní sta­ni­ci, no­te­book nebo mo­bil­ní za­ří­ze­ní (mobil, tablet atd.) po­mo­cí je­di­né­ho 65W ka­be­lu USB-C, bez nut­nos­ti do­ko­va­cí sta­ni­ce.

Celý článek...

Tags: Eizo | EV2495 | EV2795 | FlexScan | Hardware | Monitory

EV2x95-2106EIZO před­sta­vu­je dva nové téměř bez­rá­meč­ko­vé LCD mo­ni­to­ry FlexS­can EV2795 a EV2495 o úh­lo­příč­kách 27 a 24,1 palce, které se díky do­ko­va­cí sta­ni­ci USB-C do­ko­na­le hodí do kan­ce­lá­ře či na do­má­cí pra­co­viš­tě. Mo­ni­to­ry na­bí­ze­jí roz­li­še­ní 2560 × 1440, resp. 1920 × 1200 ob­ra­zo­vých bodů, mají an­ti­re­flex­ní po­vrch a je­jich obraz ne­za­tě­žu­je ru­ši­vé bli­ká­ní. Pří­stro­je jsou vy­ba­ve­ny vý­ji­meč­ný­mi funk­ce­mi pro lepší er­go­no­mii a úspo­ru ener­gie.

Celý článek...

Tags: 243B1JH | B Line | Hardware | MMD | Monitory | Philips

Philips 243b1jh-2106Nej­no­věj­ším pří­růst­kem do pro­duk­to­vé řady Phi­lips B Line je mo­ni­tor Phi­lips 243B1JH (úh­lo­příč­ka 23,8"/60,5 cm), vy­ba­ve­ný spous­tou funk­cí pro po­ho­dl­nou a bez­peč­nou pro­duk­ti­vi­tu. Tento nový mo­ni­tor na­bí­zí hyb­rid­ní USB do­ko­vá­ní, které zjed­no­du­šu­je při­po­je­ní: jeden USB du­ál­ní kabel s ko­nek­to­ry typu C a A po­sky­tu­je video, Ether­net, na­bí­je­ní (až 100 W) a při­po­je­ní Dis­pla­y­Link. Jedná se o ide­ál­ní ře­še­ní pro ty, kteří hle­da­jí mo­ni­tor, za­jiš­ťu­jí­cí kom­plex­ní mož­nos­ti při­po­je­ní, po­hod­lí a za­bez­pe­če­ní – ať už jde o kom­plex­ní na­sta­ve­ní, sdí­le­né kan­ce­lá­ře nebo ote­vře­né kan­ce­lář­ské pro­sto­ry.

Celý článek...

Tags: ADATA | S20G | SPECTRIX | SSD | XPG

XPG Spectrix S20G-2106Znač­ka XPG, za­lo­že­ná spo­leč­nos­tí ADATA před­sta­vu­je PCIe Ge­n3x4 M.2 2280 SSD XPG SPECTRIX S20G. SSD bylo na­vr­že­no tak, aby po­sky­to­va­lo jak výkon, tak za­jí­ma­vý vzhled díky svému vý­raz­né­mu RGB osvět­le­ní ve tvaru pís­me­na X a vy­ni­ka­jí­cí rych­los­ti čtení a zá­pi­su. XPG SPECTRIX S20G je sice her­ním SSD, což dává na­je­vo i svým vzhle­dem, ale rych­lé SSD ocení i pro­fe­si­o­ná­lo­vé a tech­nič­tí nad­šen­ci.

Celý článek...

Tags: Dell | Hardware | Monitory | UltraSharp | Videokonference

Dell 34 video conferencing monitor C3422WE-2103Stále větší počet firem pře­chá­zí na hyb­rid­ní model práce. Je proto dů­le­ži­té in­ves­to­vat do tech­no­lo­gií, které za­měst­nan­cům usnad­ní spo­lu­prá­ci bez ohle­du na to, kde pra­cu­jí nebo jakou roli za­stá­va­jí. Všich­ni – od tvůr­ců ob­sa­hu a kon­struk­té­rů přes da­to­vé ana­ly­ti­ky po mar­ke­té­ry – hle­da­jí do­ko­na­lé uspo­řá­dá­ní a vy­ba­ve­ní pra­co­viš­tě, aby mohli pra­co­vat co nej­e­fek­tiv­ně­ji. A přes­ně k tomu slou­ží nová řada fi­rem­ních mo­ni­to­rů Dell, ke zlep­še­ní kom­for­tu práce a zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty za­měst­nan­ců.

Celý článek...

Tags: EliteBook 800 | Hardware | HP Inc | Notebooky | ZBook Firefly 14 | ZBook Firefly 15

HP1-2101Vzhle­dem ke sku­teč­nos­ti, že více než po­lo­vi­na za­měst­nan­ců po celém světě pra­cu­je z do­mo­va, při­způ­so­bu­jí se za­měst­nan­ci a IT týmy novým způ­sobům spo­lu­prá­ce a tvůr­čí čin­nos­ti – ať už doma, v kan­ce­lá­ři nebo na ji­ných vzdá­le­ných mís­tech. Spo­leč­nost HP Inc ozná­mi­la no­vin­ky ve svém port­fo­liu no­te­boo­ků. Nej­no­věj­ší no­te­boo­ky řady Eli­te­Book 800, ZBook Fi­re­fly 14ZBook Fi­re­fly 15 mají nové funk­ce, které pod­ni­ko­vým uži­va­te­lům, týmům IT a tvůr­čím pra­cov­ní­kům umožňují být pro­duk­tiv­ní, ať už pra­cu­jí kde­ko­li, pra­co­vat v klidu a bez obav nebo mít dobrý pocit z toho, že po­u­ži­té ma­te­ri­á­ly po­chá­ze­jí z udr­ži­tel­ných zdro­jů.

Celý článek...

Tags: Automatizace | CAD | Chapadla | EHMD | Festo | Hardware

Festo EHMD ENUS-2101Festo před­sta­vu­je kom­pakt­ní modul ro­tač­ní­ho cha­padla EHMD pro vy­so­ko­rych­lost­ní ma­ni­pu­la­ci s la­bo­ra­tor­ní­mi vzor­ky. Toto vše­stran­né ro­tač­ní cha­padlo uza­ví­rá a od­klá­dá lah­vič­ky se vzor­ky, plní od­stře­div­ky a ucho­pu­je, otáčí a umis­ťu­je destič­ky s mi­k­ro­jam­ka­mi. V kom­bi­na­ci s 3D por­tá­lo­vým ma­ni­pu­lač­ním sys­té­mem Festo a ka­me­rou pod­po­ru­je nové cha­padlo kon­t­ro­lu kva­li­ty, čtení čá­ro­vých kódů a tisk štít­ků. Cha­padlo EHMD je nej­no­věj­ší z řady no­vých la­bo­ra­tor­ních au­to­ma­ti­zač­ních pro­duk­tů před­sta­ve­ných divizí Festo Life Science.

Celý článek...

Strana 1 z 44

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>