Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 100 Hz | 27 palců | AOC | Hardware | Monitory | Q27B3C­F2 | QHD | USB-C

Q27B3CF2 F KV-2422AOC před­sta­vi­la nový ele­gant­ní model mo­ni­to­ru s roz­li­še­ním QHD, ce­no­vě vý­hod­ný pří­růs­tek do B2C řady mo­ni­to­rů s ozna­če­ním B3. Dis­plej AOC Q27B3C­F2 s úhlo­pří­č­kou 27″ (68,6 cm) při­ná­ší do do­mác­nos­tí i kan­ce­lá­ří vy­so­ké roz­li­še­ní QHD (2560x1440) a kom­bi­nu­je ele­gant­ní de­sign s do­ko­na­lou funkč­nos­tí. Q27B3C­F2 je na­vr­žen tak, aby zvý­šil pro­duk­ti­vi­tu a po­hod­lí ši­ro­ké škály uži­va­te­lů a při­tom za vý­ji­meč­nou cenu.

Celý článek...

Tags: Grafika | Hardware | Sift Display 16 | Tablet | Xencelabs

Xencelabs Sift Display 16-1-2421Ne­u­vě­ři­tel­ně tenký a lehký 16­pal­co­vý OLED dis­plej s perem, na­zý­vej­me toto za­ří­ze­ní dále gra­fic­kým table­tem, na­bí­zí vý­ji­meč­né, živé barvy, vy­ni­ka­jí­cí kon­trast a přes­né, při­ro­ze­né kres­le­ní. Xen­ce­labs Pen Dis­play 16 lze při­po­jit k ja­ké­mu­ko­li kom­pa­ti­bil­ní­mu po­čí­ta­či PC, Mac nebo Linux pro­střed­nic­tvím je­di­né­ho ka­be­lu USB-C na USB-C, takže je ide­ál­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní gra­fi­ky a de­sig­né­ry, kteří hle­da­jí po­vzná­še­jící zá­ži­tek z kres­le­ní kde­ko­li.

Celý článek...

Tags: 10 µm | 25 µm | 3D tiskárny | BMF | D1025 | Dvě rozlišení | microArch | PμSL

BMF-D1025-2419Bos­ton Micro Fab­ri­ca­ti­on (BMF) uvádí na trh první řadu hyb­rid­ních tis­ko­vých ře­še­ní pro mi­k­ro­roz­mě­ry a apli­ka­ce s velmi vy­so­kým roz­li­še­ním, aby na­bíd­la větší fle­xi­bi­li­tu zá­kaz­ní­kům, kteří hle­da­jí vy­so­ce přes­ná ře­še­ní 3D tisku. Tis­kár­na mic­ro­Arch D1025 s du­ál­ním roz­li­še­ním je první tis­kár­nou této řady, která tisk­ne buď v roz­li­še­ní 10 µm, nebo 25 µm, nebo v hyb­rid­ním re­ži­mu s oběma roz­li­še­ní­mi ve stej­né tis­ko­vé vrst­vě nebo v růz­ných vrst­vách.

Celý článek...

Tags: AOC | Graphic Pro U3 | Hardware | Kreativci | Monitory

AOC-1-2418AOC před­sta­vu­je novou řadu mo­ni­to­rů peč­li­vě vy­tvo­ře­ných pro je­di­neč­né po­tře­by kre­a­tiv­ních pro­fe­si­o­ná­lů. Řada AOC Gra­phic Pro U3 s vý­ji­meč­nou přes­nos­tí barev, špič­ko­vý­mi funk­ce­mi a ele­gant­ním, oceňova­ným de­signem má při­nést re­vo­lu­ci ve způ­so­bu práce fo­to­gra­fů, vi­zu­ál­ních uměl­ců, de­sig­né­rů, stři­ha­čů, te­le­viz­ních tvůr­ců, pro­du­cen­tů a pro­fe­si­o­ná­lů v her­ním prů­mys­lu.

Celý článek...

Tags: Drupa | Epson | Hardware | SC-P20500 | Su­re­Co­lor | Tiskárny | Velkoformáty

p20500series mu front-2418Epson uvedl na trh ná­stup­ce své vel­ko­for­má­to­vé pro­dukč­ní tis­kár­ny Su­re­Co­lor SC-P20000 a po­si­lu­je svou po­zi­ci na trhu s vy­so­ce kva­lit­ní­mi fo­to­gra­fic­ký­mi tis­kár­na­mi na vodní bázi ur­če­ný­mi pro tisk umě­lec­kých děl. Tis­kár­na Su­re­Co­lor SC-P20500 při­ná­ší nejen ještě vyšší pro­duk­ti­vi­tu a kva­li­tu pro fo­to­gra­fic­ké la­bo­ra­to­ře, po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb a fir­my, ale na­bí­zí také kom­bi­na­ci efek­ti­vi­ty a kva­li­ty ob­ra­zu vý­rob­cům pré­mi­o­vých umě­lec­kých fo­to­gra­fií, pla­ká­tů a in­te­ri­é­ro­vých ná­pi­sů.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | BLACK+|Elite | Creaform | HandySCAN | Hardware | SILVER

handyscan black scanning aircraft engine tail cone-2417Crea­form před­sta­vu­je novou ge­ne­ra­ci ske­ne­rů, a to ske­ner Han­dy­SCAN BLACK+|Elite a kom­plet­ně pře­pra­co­va­né ske­ne­ry Han­dy­SCAN SIL­VER a Han­dy­SCAN SIL­VER|Elite. Tyto nej­no­věj­ší ite­ra­ce řady BLACK a SIL­VER sli­bu­jí vy­ni­ka­jí­cí přes­nost i lepší uži­va­tel­ský kom­fort. Crea­form tak re­a­gu­je na vy­ví­je­jí­cí se po­tře­by me­t­ro­lo­gů a kon­struk­té­rů, kteří chtě­jí zlep­šit své pro­ce­sy kon­t­ro­ly kva­li­ty a vý­vo­je vý­rob­ků.

Celý článek...

Tags: Extruder | Grif­fin Ultra | Modix | Slicer | Tisková hlava

Modix Griffin Ultra-2416Modix (​modix3d.​com), před­ní vý­rob­ce uzná­va­ný pro své vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­kár­ny, ozna­mu­je dvě no­vin­ky. První je tis­ko­vá hlava Modix Grif­fin Ultra, která je šest­krát rych­lej­ší – velké tis­ko­vé úlohy zvlád­ne za ně­ko­lik hodin, ne za ně­ko­lik dní. Dru­hou je nový ex­tru­der Grif­fin Ultra, který byl ne­dáv­no před­sta­ven spolu s uve­de­ním dvou­me­t­ro­vé 3D tis­kár­ny Modix Eve­rest. Nyní je k dis­po­zi­ci pro všech­ny mo­de­ly tis­ká­ren Modix.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | BLACK+ | BLACK+|Elite | Creaform | Hardware | Kontrola kvality | MetraSCAN

metrascan blackseries-1-2415Crea­form, di­vi­ze spo­leč­nos­ti AME­TEK a ce­lo­svě­to­vý do­da­va­tel au­to­ma­ti­zo­va­nýchpře­nos­ných 3D mě­ři­cích ře­še­ní, ozna­mu­je uve­de­ní pří­stro­jů Me­traS­CAN BLACK+, Me­traS­CAN BLACK+|Elite a Han­dy­PRO­BE Next+, nej­no­věj­ších verzí své sady op­tic­kých CMM 3D ske­ne­rů a sond. Tato nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce řady Me­traS­CAN 3D, která vy­u­ží­vá nové cer­ti­fi­ka­ce ISO 10360 a ná­stro­je pro pod­po­ru na­sta­ve­ní, má za cíl po­skyt­nout pro­fe­si­o­ná­lům so­fis­ti­ko­va­né ná­stro­je pro op­ti­ma­li­za­ci je­jich pro­vo­zu.

Celý článek...

Tags: Dell | Hardware | Monitory | Řada P | Řada S

Dell 27 USB-C Hub Monitor P2725HE-2414Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nové mo­ni­to­ry řady P a S, které vy­ho­ví po­tře­bám ši­ro­ké­ho spek­tra uži­va­te­lů v růz­ných ce­no­vých hla­di­nách. Mo­ni­to­ry řady P jsou ur­če­né pro­fe­si­o­ná­lům ve fir­mách, kteří chtě­jí ma­xi­ma­li­zo­vat pro­duk­ti­vi­tu práce, za­tím­co mo­ni­to­ry řady S jsou ur­če­né pro ro­di­ny, stu­den­ty a běžné spo­tře­bi­te­le, kteří hle­da­jí zá­ba­vu a po­hod­lí.

Celý článek...

Tags: 24E1­N1100A | 27E1­N1100A | 27E1­N1600AE | Monitory | Philips

27E1N1600AE 360 0015-2413Hned tři nové mo­de­ly uvádí v břez­nu na trh pro­duk­to­vá řada mo­ni­to­rů Phi­lips E1. Tyto nové mo­de­ly jsou vy­ba­ve­ny všemi zá­klad­ní­mi funk­ce­mi, které pro­fe­si­o­ná­lo­vé a „re­mo­te“ pra­cov­ní­ci po­tře­bu­jí k tomu, aby mohli zů­stat ve spo­je­ní a zá­ro­veň zvý­šit svoji pro­duk­ti­vi­tu. A to vše za oprav­du kon­ku­ren­ce­schop­nou cenu.

Celý článek...

Tags: HTC Vive | Rozšířená realita | Virtuální realita | VIVE Pro 2 HMD | XR Elite

Pro2 fullkit key-visual-2412HTC VIVE od­star­to­va­la jaro sle­vo­vou akcí na pré­mi­o­vé he­ad­se­ty HTC VIVE XR Elite a HTC VIVE Pro 2 pro všech­ny ev­rop­ské zá­kaz­ní­ky. Ti si tak mohou do­přát ne­kom­pro­mis­ní PCVR se­sta­vu, up­gra­de stá­va­jí­cí se­sta­vy pro­střed­nic­tvím no­vé­ho he­ad­se­tu, nebo do­kon­ce nej­no­věj­ší XR he­ad­set za bez­kon­ku­renč­ní ceny. Akce, která trvá do 14. dubna 2024, je do­stup­ná již nyní na www.​VIVE.​com, v ob­cho­dě Alza.​cz a u dal­ších vy­bra­ných part­ne­rů.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | Hardware | Hexagon MI | Smart­Scan | VR800

Hexagon-MI-SLS-SmartScan-VR800-2411Di­vi­ze Hexagon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce ozná­mi­la uve­de­ní no­vé­ho typu vy­so­ce pro­duk­tiv­ní­ho ske­ne­ru se struk­tu­ro­va­ným svět­lem. Ske­ner Smart­Scan VR800, po­sta­ve­ný na zcela pře­pra­co­va­né plat­for­mě, je prv­ním op­tic­kým 3D ske­ne­rem na trhu s mo­to­ri­zo­va­ným zo­o­mem, který uži­va­te­lům umožňuje upra­vo­vat roz­li­še­ní dat a objem mě­ře­ní vý­hrad­ně pro­střed­nic­tvím soft­wa­ro­vé­ho na­sta­ve­ní.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Abc3D | DF2 | DLP | Elvira | Raise3D

DF2 Scene Image-1-2410El­vi­ra uved­la, že na loňském Form­nex­tu ve Frank­fur­tu ohlá­še­ná 3D tis­kár­na DF2 od Rai­se3D je již nyní do­stup­ná také čes­kým a slo­ven­ským zá­kaz­ní­kům na por­tá­le Abc3D. Tis­kár­na je do konce břez­na 2024 k dis­po­zi­ci za za­vá­dě­cí cenu v rámci předob­jed­ná­vek, od dubna pak bude do­stup­ná pro­střed­nic­tvím stan­dard­ních ob­jed­ná­vek. DF2 bude navíc hlav­ním té­ma­tem Dnů ote­vře­ných dveří ve dnech 19. a 21. břez­na 2024 po­řá­da­ných v showro­o­mu El­vi­ry.

Celý článek...

Strana 1 z 48

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>