Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
Bim.Point

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Dell | Hardware | Monitory | UltraSharp | Videokonference

Dell 34 video conferencing monitor C3422WE-2103Stále větší počet firem pře­chá­zí na hyb­rid­ní model práce. Je proto dů­le­ži­té in­ves­to­vat do tech­no­lo­gií, které za­měst­nan­cům usnad­ní spo­lu­prá­ci bez ohle­du na to, kde pra­cu­jí nebo jakou roli za­stá­va­jí. Všich­ni – od tvůr­ců ob­sa­hu a kon­struk­té­rů přes da­to­vé ana­ly­ti­ky po mar­ke­té­ry – hle­da­jí do­ko­na­lé uspo­řá­dá­ní a vy­ba­ve­ní pra­co­viš­tě, aby mohli pra­co­vat co nej­e­fek­tiv­ně­ji. A přes­ně k tomu slou­ží nová řada fi­rem­ních mo­ni­to­rů Dell, ke zlep­še­ní kom­for­tu práce a zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty za­měst­nan­ců.

Celý článek...

Tags: EliteBook 800 | Hardware | HP Inc | Notebooky | ZBook Firefly 14 | ZBook Firefly 15

HP1-2101Vzhle­dem ke sku­teč­nos­ti, že více než po­lo­vi­na za­měst­nan­ců po celém světě pra­cu­je z do­mo­va, při­způ­so­bu­jí se za­měst­nan­ci a IT týmy novým způ­sobům spo­lu­prá­ce a tvůr­čí čin­nos­ti – ať už doma, v kan­ce­lá­ři nebo na ji­ných vzdá­le­ných mís­tech. Spo­leč­nost HP Inc ozná­mi­la no­vin­ky ve svém port­fo­liu no­te­boo­ků. Nej­no­věj­ší no­te­boo­ky řady Eli­te­Book 800, ZBook Fi­re­fly 14ZBook Fi­re­fly 15 mají nové funk­ce, které pod­ni­ko­vým uži­va­te­lům, týmům IT a tvůr­čím pra­cov­ní­kům umožňují být pro­duk­tiv­ní, ať už pra­cu­jí kde­ko­li, pra­co­vat v klidu a bez obav nebo mít dobrý pocit z toho, že po­u­ži­té ma­te­ri­á­ly po­chá­ze­jí z udr­ži­tel­ných zdro­jů.

Celý článek...

Tags: Automatizace | CAD | Chapadla | EHMD | Festo | Hardware

Festo EHMD ENUS-2101Festo před­sta­vu­je kom­pakt­ní modul ro­tač­ní­ho cha­padla EHMD pro vy­so­ko­rych­lost­ní ma­ni­pu­la­ci s la­bo­ra­tor­ní­mi vzor­ky. Toto vše­stran­né ro­tač­ní cha­padlo uza­ví­rá a od­klá­dá lah­vič­ky se vzor­ky, plní od­stře­div­ky a ucho­pu­je, otáčí a umis­ťu­je destič­ky s mi­k­ro­jam­ka­mi. V kom­bi­na­ci s 3D por­tá­lo­vým ma­ni­pu­lač­ním sys­té­mem Festo a ka­me­rou pod­po­ru­je nové cha­padlo kon­t­ro­lu kva­li­ty, čtení čá­ro­vých kódů a tisk štít­ků. Cha­padlo EHMD je nej­no­věj­ší z řady no­vých la­bo­ra­tor­ních au­to­ma­ti­zač­ních pro­duk­tů před­sta­ve­ných divizí Festo Life Science.

Celý článek...

Tags: Inspekce | Měření | SCAN S25T | Sylvac | Válcové díly | Závity

Sylvac-SCAN S25T-2051Syl­vac-SCAN S25T je nej­no­věj­ším pří­růst­kem do op­tic­kých mě­ři­cích sys­té­mů firmy Syl­vac. Po­u­ži­tím nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie Syl­vac-SCAN je tento stroj s vy­so­kou roz­li­šo­va­cí schop­nos­tí a vy­so­kou přes­nos­tí ide­ál­ní pro rych­lé mě­ře­ní ma­lých vál­co­vých dílů do prů­mě­ru 26 mm a 200 mm délky, jako jsou sou­část­ky ho­di­nek, zubní im­plan­tá­ty, kost­ní šrou­by, au­to­mo­bi­lo­vé, le­tec­ké a vše­o­bec­ně vál­co­vé sou­čás­ti, kde je dů­le­ži­tá rych­lost a přes­nost kon­t­ro­ly. Malý, ale vý­kon­ný, Syl­vac-Scan S25T je vy­ba­ven pro­slu­lou osou ná­klo­nu Syl­vac pro kom­plex­ní mě­ře­ní zá­vi­tů, schop­nou měřit zá­vi­ty s úhly šrou­bo­vi­ce až 30 °.

Celý článek...

Tags: BT-40 | BT-40S | Chytré brýle | Epson | Hardware | Moverio | Rozšířená realita | Virtuální realita

bt40 std 02 1-2051Firma Epson uvádí na trh svou nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci tech­no­lo­gie roz­ší­ře­né re­a­li­ty (AR) v po­do­bě chyt­rých brýlí Mo­ve­rio. Deset let po před­sta­ve­ní svých zcela prv­ních chyt­rých brýlí, uvádí Epson na trh čtvr­tou ge­ne­ra­ci chyt­rých brýlí s bi­no­ku­lár­ní a prů­svit­nou ob­ra­zov­kou s roz­ší­ře­nou re­a­li­tou Si-OLED. Nová řada Mo­ve­rio, která za­hr­nu­je chyt­ré brýle BT-40 a BT­-40S, na­bí­zí uži­va­te­lům řadu no­vých funk­cí, včet­ně šir­ší­ho zor­né­ho pole, vý­raz­ně vyš­ší­ho HD roz­li­še­ní, vy­so­ké­ho kon­tras­tu, lepší ko­nek­ti­vi­ty a po­ho­dl­něj­ší­ho, při­způ­so­bi­tel­něj­ší­ho de­sig­nu pro snad­né no­še­ní. Jed­not­li­vé mo­de­ly jsou ur­če­né pro od­liš­né cí­lo­vé sku­pi­ny.

Celý článek...

Tags: BLK247 | Geofencing | Geosystems | GPS.3D zóny | i5 a x5 | Leica | Sledovací systémy

Leica BLK247-2050Firma Leica Ge­o­sys­tems, sou­část spo­leč­nos­ti He­xa­gon, ozná­mi­la na za­čát­ku pro­sin­ce roz­ší­ře­ní svého in­te­li­gent­ní­ho 3D sle­do­va­cí­ho sys­té­mu Leica BL­K247, aby vy­ho­vě­la růz­ným po­tře­bám svých glo­bál­ních zá­kaz­ní­ků. Leica BL­K247 je první 3D sní­mač na světě, který kom­bi­nu­je LiDAR, vi­deo­ka­me­ru a ter­mál­ní zob­ra­zo­va­cí tech­no­lo­gii pro za­bez­pe­če­ní a sle­do­vá­ní. Ma­ji­te­lé budov, ope­rá­to­ři, bez­peč­nost­ní týmy a správ­ci budov mohou těžit z ne­pře­tr­ži­té­ho sle­do­vá­ní budov a pro­stor včet­ně ne­moc­nic, to­vá­ren, vý­rob­ních zá­vo­dů a kan­ce­lá­ří. Leica BL­K247 navíc po­sky­tu­je spo­leh­li­vé sle­do­vá­ní sou­kro­mých ne­mo­vi­tos­tí.

Celý článek...

Tags: 326­P1H | 329­P1H | Brilliance | Dokování | MMD | Monitory | Philips | USB-C | Windows Hello

326P1H 00-IMS-2050MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, ozná­mil nové mo­ni­to­ry Phi­lips 326­P1H (úh­lo­příč­ka 31,5"/80 cm) a Phi­lips 329­P1H (úh­lo­příč­ka 31,5"/80 cm), které na­bí­ze­jí ve­sta­vě­nou do­ko­va­cí sta­ni­ci USB-C s do­dáv­kou ener­gie, bri­lant­ní kva­li­tu ob­ra­zu s vy­so­kou přes­nos­tí a jas­nos­tí a webo­vou ka­me­ru Win­dows Hello, vy­ba­ve­nou po­kro­či­lý­mi sen­zo­ry pro roz­po­zná­vá­ní ob­li­če­je. Oba mo­ni­to­ry jsou ide­ál­ní pro ar­chi­tek­ty a pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti gra­fic­ké­ho de­sig­nu, fi­nanč­ní ope­rá­to­ry, stro­jí­ren­ské firmy a další or­ga­ni­za­ce, které vy­ža­du­jí vy­so­ce vý­kon­né mo­ni­to­ry pro přes­nou a na správ­né ba­rev­né po­dá­ní ná­roč­nou práci.

Celý článek...

Tags: E3AS-HL | Hardware | Laserové senzory | OMRON | PrůmyslDetekce

Omron laser-2050Omron uvedl na trh nový la­se­ro­vý sen­zor E3AS-HL CMOS, který jako první ve svém oboru při­ná­ší tech­no­lo­gii sní­má­ní vý­znam­ně zlep­šu­jí­cí schop­nost de­tek­ce. Spo­leh­li­vá de­tek­ce ob­tíž­ně zjis­ti­tel­ných cílů po­má­há eli­mi­no­vat po­tře­bu ča­so­vě ná­roč­né­ho ná­vr­hu in­sta­la­ce a sou­vi­se­jí­cí úpra­vy při uvá­dě­ní za­ří­ze­ní do pro­vo­zu. De­tek­ce po­mo­cí kon­venč­ních re­flex­ních fo­to­elek­tric­kých sen­zo­rů je ovliv­ně­na cí­lo­vou bar­vou, ma­te­ri­á­lem nebo po­vr­chem a k ná­vr­hu a úpra­vě in­sta­la­ce sen­zo­ru pro každý cíl jsou nutné lid­ské zku­še­nos­ti a do­ved­nos­ti. Tento pro­blém se často ob­je­vu­je v au­to­mo­bi­lo­vém a po­tra­vi­nář­ském prů­mys­lu, kde jsou de­te­ko­vá­ny různé cíle se slo­ži­tý­mi tvary a lesk­lý­mi po­vrchy.

Celý článek...

Tags: Eizo | EV3895 | FlexScan | Hardware | Monitory

FlexScan EV3895-BK l-2050Mo­ni­tor EV3895 by si podle vý­rob­ce EIZO měl zís­kat přízeň mi­mo­řád­ně pro­stor­nou a ši­ro­kou pra­cov­ní plo­chou o úh­lo­příč­ce 37,5 palce i ele­gant­ním de­signem téměř bez rá­meč­ku. Plo­cha za­kři­ve­né ob­ra­zov­ky s ultra ši­ro­kým po­mě­rem stran 24:10 se zdá být téměř ne­ko­neč­ná. Roz­li­še­ní 3840 × 1600 ob­ra­zo­vých bodů té­měř troj­ná­sob­ně pře­ko­ná­vá mo­ni­to­ry full HD a na­hra­dí po­ho­dl­ně např. tři 21“ mo­ni­to­ry po­sta­ve­né vedle sebe na výšku (3 × 1200 × 1600). Při­tom po­sky­tu­je zře­tel­ný a op­ti­mál­ně či­tel­ný obraz s pi­xe­lo­vou hus­to­tou 111 ppi. Ob­zvláš­tě prak­tic­ká jsou četná roz­hra­ní a do­ko­va­cí funk­ce přes USB-C.

Celý článek...

Strana 1 z 43

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>