Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Hardware | Panelový počítač | Rock­smart | RSC610 | WEROCK Tech­no­lo­gies

Rocksmart RSC610 Front-2339WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je svého nej­no­věj­ší­ho člena řady Rock­smart. Rock­smart RSC610 je vý­kon­ný a vše­stran­ný prů­mys­lo­vý pa­ne­lo­vý po­čí­tač. Díky kom­bi­na­ci vy­ni­ka­jí­cí­ho vý­ko­nu, vše­stran­né ko­nek­ti­vi­ty a vy­so­ce kva­lit­ní­ho de­sig­nu roz­ši­řu­je po­čí­tač RSC610 mož­nos­ti pro stro­jí­ren­ství a au­to­ma­ti­za­ci. Nový Rock­smart RSC610 je na­vr­žen tak, aby vy­ho­vo­val po­tře­bám ná­roč­ných apli­ka­cí, a na­bí­zí pů­so­bi­vou řadu funk­cí.

Celý článek...

Tags: Bílý inkoust | HP Inc. | HP Latex 630 | velkoformátové tiskárny

HP Latex 630 W Print and Cut Plus Solutions-2339HP Inc uved­la na trh novou řadu tis­ká­ren HP Latex 630, která zpří­stupňuje tech­no­lo­gii bí­lé­ho in­kous­tu tis­kař­ským fir­mám všech ve­li­kos­tí. Bílý in­koust umož­ňuje uži­va­te­lům vy­tvá­řet pů­so­bi­věj­ší spek­trum ná­pi­sů a de­ko­ra­cí s vy­so­kou kva­li­tou ob­ra­zu a vý­raz­ný­mi barva­mi, a při­pra­vo­vat tak kam­pa­ně, které upou­ta­jí po­zor­nost kon­co­vých zá­kaz­ní­ků.

Celý článek...

Tags: ABB | ABB Robotics | GoFa 10 | GoFa 12 | Koboty | Robotika

GoFaTM nove verze-2337ABB uved­la na trh dvě nové va­ri­an­ty svého ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho ro­bo­ta GoFa. GoFa 10 a GoFa 12 ote­ví­ra­jí fir­mám nové mož­nos­ti vy­u­ži­tí au­to­ma­ti­za­ce po­mo­cí ko­bo­tů pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty. Ko­bo­ty, které zvlád­nou uži­teč­né za­tí­že­ní až 10 a 12 ki­lo­gra­mů s nej­lep­ší opa­ko­va­tel­nos­tí na trhu, plní roz­ší­ře­nou škálu úkolů v úzké spo­lu­prá­ci s pra­cov­ní­ky to­vár­ny, čímž řeší ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků a pra­cov­ní síly a zá­ro­veň zvy­šu­jí bez­peč­nost a pro­duk­ti­vi­tu.

Celý článek...

Tags: ColorEdge | CS2400R | Eizo | Grafický monitor | Hardware

CS400R stage 01-2337EIZO před­sta­vu­je nový mo­ni­tor Co­lo­rEd­ge CS2400R, svůj ce­no­vě nej­do­stup­něj­ší model z řady gra­fic­kých mo­ni­to­rů. Hard­wa­ro­vě ka­lib­ro­va­ný 24" IPS panel má roz­li­še­ní 1920 × 1200 pi­xe­lů a po­krý­vá 100 % ba­rev­né­ho roz­sa­hu vy­me­ze­né­ho stan­dar­dy sRGB a Rec.709. K dis­po­zi­ci je také řada dal­ších funk­cí pro do­ko­vá­ní přes USB­‑C. CS2400R má roz­li­še­ní 1920 × 1200 pi­xe­lů s po­mě­rem stran 16:10, což po­sky­tu­je vý­raz­ně více pro­sto­ru než běžné mo­ni­to­ry s po­mě­rem stran 16:9.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Ackuretta | CURIE Plus | Hardware | Ortodoncie | Vytvrzovací pec

CURIE Plus-2337Tcha­jwan­ská spo­leč­nost Ac­ku­ret­ta před­sta­vu­je novou ge­ne­ra­ci UV vy­tvr­zo­va­cí pece – CURIE Plus. Tato zcela nová bi­o­kom­pa­ti­bil­ní vy­tvr­zo­va­cí pec je na­vr­že­na tak, aby umož­ni­la ma­so­vou vý­ro­bu vy­so­ce kva­lit­ních den­tál­ních apli­ka­cí a ome­zi­la ba­ri­é­ry pří­stu­pu pa­ci­en­tů.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Indie | Make3D | Pratham X | Velkoformátové

pratham-x-2337Mezi ros­tou­cí­mi in­dic­ký­mi spo­leč­nost­mi na trhu 3D tisku je i Ma­ke3D, která uvádí svou tis­kár­nu Pratham X, obří sys­tém pro vy­tla­čo­vá­ní ma­te­ri­á­lu s ob­je­mem 1000 × 1000 × 600 mm. Tento stroj váží 250 kg a je po­sta­ven tak, aby se stal vý­rob­ní silou „Made in India“. Pratham X je další vý­vo­jo­vou verzí dří­věj­ších stro­jů Pratham 3.0, 5.0 a 6.0 od Ma­ke3D.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | FDM | QIDI Tech | X­‑MAX3 | X­‑PLUS3

X-PLUS3--X-MAX-3-3Dprinters-2335Čín­ská spo­leč­nost QIDI Tech, která se spe­ci­a­li­zu­je na vý­zkum, vývoj a vý­ro­bu FDM 3D tis­ká­ren typu vše v jed­nom, před­sta­vi­la své nové 3D tis­kár­ny X­‑PLUS3 a X­‑MAX3. Tyto no­vin­ky s ultra rych­lým 3D tis­kem a znač­ným tis­ko­vým ob­je­mem před­sta­vu­jí nej­no­věj­ší pří­růst­ky do ros­tou­cí­ho port­fo­lia FDM tis­ká­ren QIDI Tech.

Celý článek...

SEAL 3D skener-23353D­Ma­ker­pro, vý­rob­ce vy­so­ce přes­ných 3D ske­ne­rů, uvedl na trh svůj nej­no­věj­ší 3D ske­ner Seal. Tento 3D ske­ner je od 29. srpna k dis­po­zi­ci na por­tá­lu In­die­go­go a na­bí­zí špič­ko­vou přes­nost a roz­li­še­ní a zá­ro­veň je kom­pakt­ní a snad­no se po­u­ží­vá. Klí­čo­vou vlast­nos­tí 3D­Ma­ker­pro Seal je špič­ko­vé za­chy­ce­ní de­tai­lů.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | Abc3D | Elvira | iReal 3D | iReal M3 | Scantech

iReal M3 product-2334Elvira, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, před­sta­vu­je nový pro­fe­si­o­nál­ní ske­ner iReal M3 od iReal 3D, ob­chod­ní di­vi­ze Scan­te­chu. Ba­rev­ný 3D ske­ner řady M (Mas­ter) je ze zcela nové řady pro­fe­si­o­nál­ních 3D ske­ne­rů. Jeho in­fra­čer­ve­ný laser a režim struk­tu­ro­va­né­ho svět­la umožňují ply­nu­lé zís­ká­vá­ní 3D dat v růz­ných apli­ka­cích, ať už jde o ske­no­vá­ní lidí nebo ob­jek­tů, uvnitř nebo venku.

Celý článek...

Tags: Dell | Dotykové | Hardware | Monitzory | P2424HT

Dell P2424HT front shot-2334Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový mo­ni­tor Dell P2424HT. Jde o první 23,8“ do­ty­ko­vý mo­ni­tor na světě s ether­ne­to­vým při­po­je­ním. Na­bí­zí FHD roz­li­še­ní, kon­zis­tent­ní po­kry­tí barev a bo­ha­té mož­nos­ti při­po­je­ní k in­ter­ne­tu i dal­ším za­ří­ze­ním. Je na­vr­žen s ohle­dem na ma­xi­mál­ní uži­va­tel­ský kom­fort a vy­tvo­ře­ní in­ter­ak­tiv­ní­ho pro­stře­dí při práci z kan­ce­lá­ře i po­hod­lí do­mo­va.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | 3Dwiser | EinScan H2 | Shining 3D

Shining 3D-EinScan H2-23313Dwi­ser, dis­tri­bu­tor vý­rob­ků Shi­ning 3D, před­sta­vu­je 2. ge­ne­ra­ci ruč­ní­ho 3D ske­ne­ru pro sní­má­ní ba­rev­ných tex­tur s vy­so­kým roz­li­še­ním, který na­bí­zí prak­tic­ké spo­je­ní dvou zdro­jů svět­la – in­fra­čer­ve­né­ho a LED. Ein­S­can H2 oce­ní­te třeba při pl­no­ba­rev­ném sní­má­ní lid­ské­ho těla, včet­ně ob­li­če­je a vlasů. Ske­no­vá­ní tváře je bez sil­né­ho svět­la do očí velmi kom­fort­ní.

Celý článek...

Tags: HTC | Vive | Vive Pro | VIVE Pro 2 | VIVE Wireless

VIVE-Wireless-Adapter-2330Spo­leč­nost HTC za­há­ji­la 25. čer­ven­ce akci pro všech­ny VR nad­šen­ce, kteří ocení kom­bi­na­ci špič­ko­vé gra­fi­ky PCVR a svo­bo­dy bez­drá­to­vé­ho pro­vo­zu. HTC VIVE Wi­re­less adap­tér v hod­no­tě 10 490 Kč totiž vý­rob­ce při­ba­lu­je k VR sadě HTC VIVE Pro 2 Full Kit zdar­ma. Na­bíd­ka platí pro nákup pro­střed­nic­tvím webo­vé strán­ky VIVE.​com, nebo vy­bra­ných pro­dej­ců jako na­pří­klad Alza.​cz až do 20. srpna 2023.

Celý článek...

Tags: Monitory | S90PC | Sam­sung Electro­nics | UHD | View­Fi­ni­ty

Press-Release ViewFinity-S9 dl1-2330Sam­sung Electro­nics před­sta­vu­je nový pří­růs­tek do své řady mo­ni­to­rů View­Fi­ni­ty – model S9 (S90PC) s úh­lo­příč­kou 27 palců ne­bo­li 69 cm. Nový mo­ni­tor je ná­stup­cem loňského mo­de­lu View­Fi­ni­ty S8 s roz­li­še­ním Ultra High De­fi­ni­ti­on (UHD). View­Fi­ni­ty S9 je upra­ve­ný na míru pro­fe­si­o­nál­ním uži­va­te­lům, pře­de­vším gra­fi­kům a fo­to­gra­fům, a na ve­letr­hu CES 2023 ob­dr­žel cenu In­no­va­ti­on Award za vy­ni­ka­jí­cí ino­va­ce.

Celý článek...

Strana 1 z 44

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>