Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Asus | Computex | Co­pi­lot+ PC | Hardware | Pro­Art | Vi­vo­book | Zen­book

2024-Computex-PC lineup 2-2424ASUS před­sta­vil na ve­letr­hu Com­pu­tex 2024 zbru­su nové mo­de­ly z řad Pro­Art, Zen­book a Vi­vo­book a za­há­jil tak novou éru Co­pi­lot+ PC. No­vin­ky vy­u­ží­va­jí po­kro­či­lou umě­lou in­te­li­gen­ci s více než 45 TOPS NPU. Tři nové no­te­boo­ky z řady ASUS Pro­Art při­ná­še­jí tvůr­cům kom­bi­na­ci mo­bi­li­ty a vý­ko­nu, a to ve třech ve­li­kos­tech na­vr­že­ných tak, aby umo­ž­ni­ly kre­a­ti­vi­tu v ja­kém­ko­li pro­stře­dí nebo pod­mín­kách.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | ATLASCAN Max | Hardware | Hexagon | MARVELSCAN | Ruční

ATLASCAN-Max Holes-and-slots-2423Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu před­sta­vu­je novou tech­no­lo­gii ruč­ní­ho 3D ske­no­vá­ní, která doplňuje ši­ro­kou na­bíd­ku vý­rob­ních kon­t­rol­ních za­ří­ze­ní o bez­pre­ce­dent­ní mož­nos­ti fle­xi­bil­ní­ho mě­ře­ní. Jedná se o první ruční 3D ske­no­va­cí za­ří­ze­ní spo­leč­nos­ti, která umo­ž­ňují in­že­ný­rům a vý­rob­ním pra­cov­ní­kům snad­no ske­no­vat to, co po­tře­bu­jí, v ši­ro­kém spek­tru pro­stře­dí uvnitř i vně to­vár­ních zdí.

Celý článek...

Tags: AMD | Hardware | Lenovo | P14s Gen 5 | Pracovní stanice | ThinkPad | Umělá inteligence

ThinkPad P14s Gen 5-2423Le­no­vo před­sta­vi­lo no­te­book Le­no­vo Think­Pad P14s Gen 5 ur­če­ný pro pro­fe­si­o­ná­ly, kteří po­tře­bu­jí špič­ko­vý výkon v pře­nos­ném 14­pal­co­vém šasi. Tato mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce s úžas­ným dis­ple­jem s po­mě­rem stran 16:10 je po­há­ně­na pro­ce­so­ry AMD Ryzen PRO 8040 řady HS. Tyto pro­ce­so­ry jsou mi­mo­řád­ně vy­spě­lé a ener­ge­tic­ky úspor­né, takže jsou ide­ál­ní pro po­u­ži­tí v ten­kých a leh­kých mo­bil­ních pra­cov­ních sta­ni­cích.

Celý článek...

Tags: Epson | Jumbo Roll | Kvalita | Produktivita | SC-F11000 | SC-F11000H | Textil | Tiskárny

f11000h jumboroll-stdreel with-sample-2423Po úspě­chu 76­pal­co­vých prů­mys­lo­vých tex­til­ních tis­ká­ren SC-F11000 a F10000H v roce 2020 před­sta­vu­je Epson novou 76­pal­co­vou tex­til­ní tis­kár­nu. SC-F11000 je so­fis­ti­ko­va­ná sub­li­mač­ní tis­kár­na vy­vi­nu­tá pro tex­til­ní pro­duk­ci, kde jsou klí­čem k úspě­chu vy­so­ká pro­duk­ti­vi­ta, rych­lost, kva­li­ta a spo­leh­li­vost. Tis­kár­na SC-F11000H byla na­vr­že­na pro ma­xi­mál­ní dobu pro­vo­zu díky nové vo­li­tel­né roli Jumbo Roll.

Celý článek...

Tags: Acer | ASEC-1 | SpatialLabs Eyes | Stereokamera | Stereoskopické 3D

Acer Eye SpatialLabs 1-2423Acer uvádí na trh Spa­ti­alLabs Eyes, ste­reo­ka­me­ru, která je nej­no­věj­ším pří­růst­kem do ro­di­ny 3D za­ří­ze­ní Spa­ti­alLabs. Kom­pakt­ní 3D ka­me­ru vy­u­ži­jí fo­to­gra­fo­vé k po­ři­zo­vá­ní pů­so­bi­vých ste­re­o­sko­pic­kých sním­ků a je­jich pro­hlí­že­ní v po­hl­cu­jí­cím 3D zob­ra­ze­ní při in­te­gra­ci s dal­ší­mi pro­duk­ty Spa­ti­al­Labs. Spa­ti­al­Labs Eyes doplňuje port­fo­lio ste­re­o­sko­pic­kých 3D pro­duk­tů Aceru a po­sky­tu­je ře­še­ní od za­chy­co­vá­ní a vy­tvá­ře­ní ob­sa­hu až po jeho zob­ra­ze­ní a in­ter­ak­ci.

Celý článek...

Tags: 100 Hz | 27 palců | AOC | Hardware | Monitory | Q27B3C­F2 | QHD | USB-C

Q27B3CF2 F KV-2422AOC před­sta­vi­la nový ele­gant­ní model mo­ni­to­ru s roz­li­še­ním QHD, ce­no­vě vý­hod­ný pří­růs­tek do B2C řady mo­ni­to­rů s ozna­če­ním B3. Dis­plej AOC Q27B3C­F2 s úhlo­pří­č­kou 27″ (68,6 cm) při­ná­ší do do­mác­nos­tí i kan­ce­lá­ří vy­so­ké roz­li­še­ní QHD (2560x1440) a kom­bi­nu­je ele­gant­ní de­sign s do­ko­na­lou funkč­nos­tí. Q27B3C­F2 je na­vr­žen tak, aby zvý­šil pro­duk­ti­vi­tu a po­hod­lí ši­ro­ké škály uži­va­te­lů a při­tom za vý­ji­meč­nou cenu.

Celý článek...

Tags: Grafika | Hardware | Sift Display 16 | Tablet | Xencelabs

Xencelabs Sift Display 16-1-2421Ne­u­vě­ři­tel­ně tenký a lehký 16­pal­co­vý OLED dis­plej s perem, na­zý­vej­me toto za­ří­ze­ní dále gra­fic­kým table­tem, na­bí­zí vý­ji­meč­né, živé barvy, vy­ni­ka­jí­cí kon­trast a přes­né, při­ro­ze­né kres­le­ní. Xen­ce­labs Pen Dis­play 16 lze při­po­jit k ja­ké­mu­ko­li kom­pa­ti­bil­ní­mu po­čí­ta­či PC, Mac nebo Linux pro­střed­nic­tvím je­di­né­ho ka­be­lu USB-C na USB-C, takže je ide­ál­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní gra­fi­ky a de­sig­né­ry, kteří hle­da­jí po­vzná­še­jící zá­ži­tek z kres­le­ní kde­ko­li.

Celý článek...

Tags: 10 µm | 25 µm | 3D tiskárny | BMF | D1025 | Dvě rozlišení | microArch | PμSL

BMF-D1025-2419Bos­ton Micro Fab­ri­ca­ti­on (BMF) uvádí na trh první řadu hyb­rid­ních tis­ko­vých ře­še­ní pro mi­k­ro­roz­mě­ry a apli­ka­ce s velmi vy­so­kým roz­li­še­ním, aby na­bíd­la větší fle­xi­bi­li­tu zá­kaz­ní­kům, kteří hle­da­jí vy­so­ce přes­ná ře­še­ní 3D tisku. Tis­kár­na mic­ro­Arch D1025 s du­ál­ním roz­li­še­ním je první tis­kár­nou této řady, která tisk­ne buď v roz­li­še­ní 10 µm, nebo 25 µm, nebo v hyb­rid­ním re­ži­mu s oběma roz­li­še­ní­mi ve stej­né tis­ko­vé vrst­vě nebo v růz­ných vrst­vách.

Celý článek...

Tags: AOC | Graphic Pro U3 | Hardware | Kreativci | Monitory

AOC-1-2418AOC před­sta­vu­je novou řadu mo­ni­to­rů peč­li­vě vy­tvo­ře­ných pro je­di­neč­né po­tře­by kre­a­tiv­ních pro­fe­si­o­ná­lů. Řada AOC Gra­phic Pro U3 s vý­ji­meč­nou přes­nos­tí barev, špič­ko­vý­mi funk­ce­mi a ele­gant­ním, oceňova­ným de­signem má při­nést re­vo­lu­ci ve způ­so­bu práce fo­to­gra­fů, vi­zu­ál­ních uměl­ců, de­sig­né­rů, stři­ha­čů, te­le­viz­ních tvůr­ců, pro­du­cen­tů a pro­fe­si­o­ná­lů v her­ním prů­mys­lu.

Celý článek...

Tags: Drupa | Epson | Hardware | SC-P20500 | Su­re­Co­lor | Tiskárny | Velkoformáty

p20500series mu front-2418Epson uvedl na trh ná­stup­ce své vel­ko­for­má­to­vé pro­dukč­ní tis­kár­ny Su­re­Co­lor SC-P20000 a po­si­lu­je svou po­zi­ci na trhu s vy­so­ce kva­lit­ní­mi fo­to­gra­fic­ký­mi tis­kár­na­mi na vodní bázi ur­če­ný­mi pro tisk umě­lec­kých děl. Tis­kár­na Su­re­Co­lor SC-P20500 při­ná­ší nejen ještě vyšší pro­duk­ti­vi­tu a kva­li­tu pro fo­to­gra­fic­ké la­bo­ra­to­ře, po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb a fir­my, ale na­bí­zí také kom­bi­na­ci efek­ti­vi­ty a kva­li­ty ob­ra­zu vý­rob­cům pré­mi­o­vých umě­lec­kých fo­to­gra­fií, pla­ká­tů a in­te­ri­é­ro­vých ná­pi­sů.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | BLACK+|Elite | Creaform | HandySCAN | Hardware | SILVER

handyscan black scanning aircraft engine tail cone-2417Crea­form před­sta­vu­je novou ge­ne­ra­ci ske­ne­rů, a to ske­ner Han­dy­SCAN BLACK+|Elite a kom­plet­ně pře­pra­co­va­né ske­ne­ry Han­dy­SCAN SIL­VER a Han­dy­SCAN SIL­VER|Elite. Tyto nej­no­věj­ší ite­ra­ce řady BLACK a SIL­VER sli­bu­jí vy­ni­ka­jí­cí přes­nost i lepší uži­va­tel­ský kom­fort. Crea­form tak re­a­gu­je na vy­ví­je­jí­cí se po­tře­by me­t­ro­lo­gů a kon­struk­té­rů, kteří chtě­jí zlep­šit své pro­ce­sy kon­t­ro­ly kva­li­ty a vý­vo­je vý­rob­ků.

Celý článek...

Tags: Extruder | Grif­fin Ultra | Modix | Slicer | Tisková hlava

Modix Griffin Ultra-2416Modix (​modix3d.​com), před­ní vý­rob­ce uzná­va­ný pro své vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­kár­ny, ozna­mu­je dvě no­vin­ky. První je tis­ko­vá hlava Modix Grif­fin Ultra, která je šest­krát rych­lej­ší – velké tis­ko­vé úlohy zvlád­ne za ně­ko­lik hodin, ne za ně­ko­lik dní. Dru­hou je nový ex­tru­der Grif­fin Ultra, který byl ne­dáv­no před­sta­ven spolu s uve­de­ním dvou­me­t­ro­vé 3D tis­kár­ny Modix Eve­rest. Nyní je k dis­po­zi­ci pro všech­ny mo­de­ly tis­ká­ren Modix.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | BLACK+ | BLACK+|Elite | Creaform | Hardware | Kontrola kvality | MetraSCAN

metrascan blackseries-1-2415Crea­form, di­vi­ze spo­leč­nos­ti AME­TEK a ce­lo­svě­to­vý do­da­va­tel au­to­ma­ti­zo­va­nýchpře­nos­ných 3D mě­ři­cích ře­še­ní, ozna­mu­je uve­de­ní pří­stro­jů Me­traS­CAN BLACK+, Me­traS­CAN BLACK+|Elite a Han­dy­PRO­BE Next+, nej­no­věj­ších verzí své sady op­tic­kých CMM 3D ske­ne­rů a sond. Tato nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce řady Me­traS­CAN 3D, která vy­u­ží­vá nové cer­ti­fi­ka­ce ISO 10360 a ná­stro­je pro pod­po­ru na­sta­ve­ní, má za cíl po­skyt­nout pro­fe­si­o­ná­lům so­fis­ti­ko­va­né ná­stro­je pro op­ti­ma­li­za­ci je­jich pro­vo­zu.

Celý článek...

Strana 1 z 48

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>