SolidWorks
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
Edgecam
SOPHOS - hacking webinar 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Josef Průša | Mini | Prusa Research | Školy | Začátečníci

OriginalPrusaMINI04Spo­leč­nost Prusa Re­search před­sta­vi­la no­vý mo­del 3D tis­kár­ny. Ori­gi­nal Prusa MINI je kom­pakt­ní tis­kár­na vy­ba­ve­ná po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi. Svou ce­nou, která ne­pře­sáh­la hra­ni­ci 10 ti­síc ko­run, cí­lí hlav­ně na za­čá­teč­ní­ky, ško­ly a ma­ji­te­le tak­zva­ných „tis­ko­vých fa­rem“, kte­ří po­u­ží­va­jí 3D tisk k drob­né vý­ro­bě. Ori­gi­nal Prusa MINI na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 18 × 18 × 18 cm a je te­dy men­ší než sou­čas­ný nej­pro­dá­va­něj­ší mo­del fir­my, Ori­gi­nal Prusa i3 MK3S. Jde zá­ro­veň o první tis­kár­nu od Pru­sa Re­search po­sta­ve­nou na 32­bi­to­vé elek­tro­ni­ce (do­sa­vad­ní tis­kár­ny bě­že­ly na 8bi­tech), kon­krét­ně na in­ter­ně vy­vi­nu­té zá­klad­ní des­ce „Buddy“.

Tags: 2100 | 4100 | 6100 | Canon | imagePROGRAF | Pro | Tiskárny | Velkoformáty

imagePROGRAF-PRO-6100S-1940Nová série imagePROGRAF PRO od společnosti Canon dělá vysoce kvalitní velkoformátový tisk jednodušším a dostupnějším, ať už jde o fotografy nebo společnosti nabízející profesionální tiskové služby. Umožňuje tisknout efektní plakáty a otevírá nové mož­nosti v umění, navíc díky bezokrajovému tisku bez nutnosti ořezu a rámování. Image­PRO­GRAF PRO dokáže proměnit skvělé nápady v profesionální tisk – a vyšší zisk – rychleji a s minimální nutností manuálních zásahů. Díky pěti novým modelům této série se nyní ten správný najde pro každého uživatele a firmu. Všechny modely nabízejí nejmodernější úroveň automatické manipulace s médii a ještě chytřejší možnosti workflow.

Tags: DJI | Gimbal | Mimo | Mobile 3 | Osmo | Stabilizátor

Osmo mobile 3-1934Spo­leč­nost DJI ozná­mi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do re­no­mo­va­né série Osmo – pře­nos­ný sklá­da­cí sta­bi­li­zá­tor mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu Osmo Mo­bi­le 3. Osmo Mo­bi­le 3, na­va­zu­jí­cí na dlou­hou tra­di­ci vy­tvá­ře­ní špič­ko­vých gim­ba­lů pro le­tec­ké i po­zem­ní účely, je vy­vr­cho­le­ním tech­no­lo­gie DJI za­ba­le­né do pro­myš­le­né­ho de­sig­nu. Osmo Mo­bi­le 3, ak­tu­ál­ně nej­přá­tel­štěj­ší pro ces­to­vá­ní, je ide­ál­ním od­leh­če­ným spo­leč­ní­kem pro vše­ch­­na ži­vot­ní dob­ro­druž­ství. Uži­va­te­lé mohou za­zna­me­ná­vat velmi sta­bil­ní vi­deo­zá­zna­my a je­di­neč­ný obsah po­mo­cí in­te­li­gent­ních funk­cí na­pro­gra­mo­va­ných v nej­no­věj­ší verzi apli­ka­ce DJI Mimo. In­tu­i­tiv­ní roz­hra­ní splňuje funkč­nost s Osmo Mo­bi­le 3 a vy­zna­ču­je se zjed­no­du­še­nou ob­slu­hou a úpra­va­mi.

Tags: 802.11ac | Ai­r­Ca­rd 797 | Internet | NET­GEAR | Přístupový bod | Wifi

NETGEAR AC797-1933Spo­leč­nost Net­gear uvádí na trh ce­no­vě do­stup­ný mo­bil­ní pří­stu­po­vý bod Net­gear Ai­r­Ca­rd 797. No­vin­ka na­bí­zí vy­so­ce rych­lé a bez­peč­né in­ter­ne­to­vé při­po­je­ní kde­ko­li na cestách. Je vy­ba­ve­na vy­so­ko­rych­lost­ním 4G LTE mo­bil­ním při­po­je­ním ka­te­go­rie 13 s dvou­pásmo­vou Carrier agre­ga­cí a 256 QAM. Je­jich pro­střed­nic­tvím je schop­na pře­ná­šet data o rych­los­ti až 400 Mb/s. Pod­po­ra dvou­pásmo­vé Wi-Fi 802.11ac navíc umožňuje sdí­let toto při­po­je­ní s dal­ší­mi 15 mo­bil­ní­mi za­ří­ze­ní­mi sou­čas­ně.

Tags: 24palcová | Epson | Hardware | SC-F500 | Sublimační | SureColor | Tiskárny

sc-f500 lefttop-1933Spo­leč­nost Epson před­sta­vi­la svou novou 24­pal­co­vou sub­li­mač­ní tis­kár­nu SC-F500. Tato tis­kár­na byla na­vr­že­na tak, aby umož­ni­la re­klam­ním agen­tu­rám, fo­to­gra­fic­kým la­bo­ra­to­řím, vý­rob­cům oděvů a ko­pí­ro­va­cím cen­t­rům na­bíd­nout roz­ší­ře­ní je­jich na­bíd­ky pro­střed­nic­tvím fle­xi­bil­ní­ho, vy­so­ce kva­lit­ní­ho tisku. Ať už vy­rá­bí­te po­tiš­tě­né kryty te­le­fo­nů, hrnky, pod­lož­ky pod myš, trič­ka nebo pol­štá­ře, tis­kár­na SC-F500 vám na­bí­zí rych­lé pro­ve­de­ní va­še­ho zá­mě­ru, spo­leh­li­vost a nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO). Její na­sta­ve­ní, pro­vo­zo­vá­ní a údrž­ba navíc ne­vy­ža­du­je žádné od­bor­né zna­los­ti.

Tags: Dozor | Drone Volt | Drony | Fotogrammetrie | Hardware | HELIPLANE | v.2

HeliplaneTopIso-1932Drone Volt, za­ve­de­ný od­bor­ník na umě­lou in­te­li­gen­ci a vý­rob­ce pro­fe­si­o­nál­ních ci­vil­ních bez­pi­lot­ních le­tou­nů, ozná­mil vy­dá­ní no­vé ver­ze svého dronu He­li­pla­ne v.2. Dro­ne Volt ozná­mil před­sta­ve­ní své nové ge­ne­ra­ce dronů VTOL (ver­ti­kál­ní vzlet a při­stá­ní) nové ge­ne­ra­ce, ur­če­ných pro od­vět­ví do­zo­ru, in­spek­ce a fo­to­gra­m­me­t­rie. No­vý dron He­li­pla­ne v.2 s dlou­­hým do­le­tem mů­že do­sáh­nout rych­los­ti 20 m/s (72 km/h). Jeho le­to­vý čas je 60 mi­nut a odo­lá­vá vět­ru 50 km/h.

Tags: 3D grafika | CAD | Domácnosti | Hardware | Hry | Kanceláře | MMD | Monitory | Philips | Série E1

328E1CA-1931Společnost MMD rozšiřuje svoji řadu monitorů a představuje zcela novou sérii Philips E1. Tato nová rodina monitorů kombinuje elegantní design a inovace pro maximální výkon a pohodlí při práci jak doma, tak v kanceláři. Série Philips E1 se skládá celkově z osmi modelů ve velikostech 24", 27" a 32" s rozlišením od Full HD přes Quad HD až po 4K UHD. Vybavena nejnovějšími technologiemi jako jsou Adaptive Sync/AMD FreeSync, LowBlue Mode, Flicker-Free technologií a připojením DisplayPort, nabízí série Philips E1 vše potřebné pro efektivní práci na všech projektech.

Tags: Hardware | Laser | Nec | P605UL | Projektory

P605UL press-1931NEC Display Solutions Europe uvádí na trh nejnovější, téměř bezhlučný laserový projektor, který poskytuje kvalitní vizuální zážitek. NEC P605UL je dosud nejtišším projektorem od NEC. V režimu Eco je úroveň hluku pouhých 19 dB, což je tišší projev než tikající hodiny. Je vhodný pro větší plochy a místnosti s vyšší úrovní okolního osvětlení. Nabízí ohromující ostrý a jasný zážitek s výkonem 6000 ANSI lumenů. Projektor nabízí bezúdržbový provoz díky uzavřenému řetězci zdroje laserového světla, LCD segmentům a objektivu.

Tags: 10GbE | Přepínače | QNAP | QSW-308-1C a QSW-308S | Switch

PR-QSW-308-switch-series-1930Společnost QNAP Systems (QNAP) představila 8portové gigabitové ne­ří­ze­né přepínače QSW-308-1C a QSW-308S. Tyto disponují třemi porty 10GbE SFP+ a podporují porty SFP+ a RJ45 pro připojení různých sí­ťo­vých zařízení. Nově představené přepínače QNAP QSW-308 nabízejí ce­no­vě příznivé řešení se sítí 10 GbE, které uspokojí různé druhy hy­b­ri­d­ních síťových infrastruktur 10GbE/1GbE v domácnostech i kancelářích. Přepínače QSW-308-1C a QSW-308S jsou vybaveny třemi porty 10GbE SFP+ a osmi porty Gigabit, aby uživatelé mohli optimalizovat vy­so­ko­ry­ch­lo­st­ní sítě.

Strana 1 z 35

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>