Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D tiskárny | Additive Industries | FormNext | MetalFAB

MetalFAB2-1-2348Ni­zo­zem­ská Ad­di­ti­ve In­du­st­ries, která se za­bý­vá 3D tis­kem, před­sta­vi­la na Form­nex­tu 2023 nové ak­tu­a­li­za­ce svých 3D tis­ká­ren Me­tal­FAB. Spo­leč­nost zdů­razňuje svůj zá­va­zek trans­for­mo­vat tech­no­lo­gii adi­tiv­ní vý­ro­by za­ve­de­ním tech­no­lo­gií Job File En­cryp­ti­on, Da­ta­Ser­vi­ce a M789 AMPO. Zá­va­zek Ad­di­ti­ve In­dustries k ino­va­cím je pa­tr­ný z trans­for­mač­ních no­vi­nek, které před­sta­vi­la a které po­si­lu­jí její od­hod­lá­ní po­zved­nout úroveň adi­tiv­ní vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: Hardware | Lenovo | Notebooky | ThinkPad | X1 Fold 16

X1 Fold 16 1-2348Le­no­vo ozna­mu­je do­stup­nost no­te­boo­ku Thin­k­Pad X1 Fold. Zá­kaz­ní­ci jej budou moci po­ří­dit od pro­sin­ce le­toš­ní­ho roku za cenu za­čí­na­jí­cí od 122 190 Kč s DPH. Toto za­ří­ze­ní je na­vr­že­no tak, aby svým uži­va­te­lům na­bíd­lo plný výkon po­čí­ta­če s vel­kým 16,3pal­co­vým oheb­ným dis­ple­jem a zá­ro­veň si za­cho­va­lo mi­mo­řád­nou pře­no­si­tel­nost, kte­rou umo­ž­ňuje de­sign sklá­da­cí­ho dis­ple­je.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Abc3D | DF2 | Digital Light Printing | Elvira | Raise3D

DF2 1-2347Ná­sle­du­jí­cí zprá­va ne­pře­kva­pí čte­ná­ře CAD.​cz, kteří si až do konce pře­čet­li člá­nek Na Form­nex­tu 2023. El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, totiž ozná­mi­la, že Rai­se3D, po­sky­to­va­tel fle­xi­bil­ních ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by před­sta­vil na ve­letr­hu Form­next novou 3D tis­kár­nu Rai­se3D DF2. Jedná se o další mil­ník firmy v jejím roz­sáh­lém port­fo­liu pro­fe­si­o­nál­ní­ho a prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku a před­sta­vu­je vstup na trh prys­ky­řič­né­ho 3D tisku.

Celý článek...

Tags: AMD | Hardware | Lenovo | Nvidia | Pracovní stanice | ThinkStati­on P8

ThinkStation P8 1-2347Le­no­vo před­sta­vi­lo novou pra­cov­ní sta­ni­ci typu tower ThinkStati­on P8 po­há­ně­nou pro­ce­so­ry řady AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 WX a gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Nvi­dia RTX. No­vin­ka je na­vr­že­na tak, aby po­sky­to­va­la bez­kon­ku­renč­ní výkon, spo­leh­li­vost a fle­xi­bi­li­tu všem pro­fe­si­o­ná­lům, kteří od svých pra­cov­ních sta­nic vy­ža­du­jí jen to nej­lep­ší. ThinkStati­on P8 staví na úspě­chu oce­ně­né­ho mo­de­lu P620, který byl první pra­cov­ní sta­ni­cí na světě po­há­ně­nou pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO.

Celý článek...

Tags: Hardware | Odolnost | Panasonic | Spolehlivost | Toughbook | Výkon

FZ-55 front left-800-2346Pa­na­so­nic Con­nect uvádí třetí ite­ra­ci svého špič­ko­vé­ho mo­du­lár­ní­ho odol­né­ho no­te­boo­ku Tou­ghbook 55. Mo­der­ni­zo­va­né za­ří­ze­ní je vhod­né pro stále roz­ma­ni­těj­ší role mo­der­ní­ho mo­bil­ní­ho pra­cov­ní­ka bez ohle­du na úkol nebo apli­ka­ci. Do­ko­na­le vy­va­žu­je po­tře­bu ko­nek­ti­vi­ty, fle­xi­bi­li­ty a snad­né­ho po­u­ží­vá­ní s odol­nos­tí, dlou­hou vý­dr­ží ba­te­rie a za­bez­pe­če­ním.

Celý článek...

Tags: Panelový počítač | Průmysl | Rocksmart | RSC612 | Ubuntu | WEROCK | Windows

Rocksmart RSC610-RS612 Front ISO celeron-2346WEROCK Tech­no­lo­gies, ino­va­tiv­ní vý­rob­ce prů­mys­lo­vé vý­po­čet­ní tech­ni­ky, po­kra­ču­je ve své ino­va­tiv­ní mo­de­lo­vé řadě Rock­smart a před­sta­vu­je je­jí­ho nej­no­věj­ší­ho člena: Rock­smart RSC612. Vý­kon­ný prů­mys­lo­vý pa­ne­lo­vý po­čí­tač na­va­zu­je na úspěch mo­de­lu Rock­smart RSC610 a roz­ši­řu­je mož­nos­ti pro kon­struk­ci stro­jů a za­ří­ze­ní i au­to­ma­ti­zač­ní prů­my­sl. Ná­ro­ky kla­de­né na mo­der­ní tech­no­lo­gic­ké apli­ka­ce se ne­u­stá­le zvy­šu­jí.

Celý článek...

Rocktab S208 Angle Right-2345 Werock Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rock­tab S208 G2, nový odol­ný tablet se sys­té­mem An­dro­id pro práci v ná­roč­ných pod­mín­kách. Ná­stup­ce osvěd­če­né­ho mo­de­lu Rock­tab S208 na­bí­zí řadu vy­lep­še­ní a mo­der­ni­za­cí, díky nimž je tablet vý­kon­něj­ší a efek­tiv­něj­ší. Rock­tab S208 G2 je ide­ál­ní pro po­u­ži­tí v ná­roč­ných vnitř­ních i ven­kov­ních pod­mín­kách. Odo­lá­vá ná­roč­ným pod­mín­kám a je ide­ál­ní pro práci na stro­jích, tech­nic­kých za­ří­ze­ních a ve ven­kov­ním pro­stře­dí.

Celý článek...

Tags: 7000-WX | AMD | APEXX T4 PRO | Boxx | Hardware | Pracovní stanice | Ryzen Threa­d­rip­per PRO

TRP-4-cool3-500-2344Už dlou­ho jsme ne­mě­li na CAD.​cz zprá­vu od BOXX Tech­no­lo­gies. Tento ino­vá­tor vy­so­ce vý­kon­ných po­čí­ta­čo­vých pra­cov­ních sta­nic, ren­de­ro­va­cích sys­té­mů a ser­ve­rů z texas­ké­ho Aus­ti­nu před­sta­vil APEXX T4 PRO, pra­cov­ní sta­ni­ci s no­vý­mi pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 řady WX. Ryzen Threa­d­rip­per PRO, nej­vý­kon­něj­ší plat­for­ma AMD v his­to­rii, po­sky­tu­je nej­vyš­ší výkon sou­čas­né úrov­ně vědy pro různá kre­a­tiv­ní od­vět­ví.

Celý článek...

Tags: Aditivní výroba | FormNext | Kovy | RenAM 500 | Renishaw | Výroba

Renishaw na Formnextu 2022-2344Re­nishaw před­sta­ví na ve­letr­hu Form­next 2023, který se koná v ně­mec­kém Frank­fur­tu, dosud ne­ví­da­nou tech­no­lo­gii adi­tiv­ní ko­vo­vé vý­ro­by (AM). Mo­der­ni­za­ce nej­pro­dá­va­něj­ší řady sys­té­mů pro adi­tiv­ní ko­vo­vou vý­ro­bu RenAM 500 zkrá­tí dobu se­sta­ve­ní až o po­lo­vi­nu, aniž by došlo ke ztrá­tě kva­li­ty dílů. Sní­že­ním ná­kla­dů na jeden díl po­mo­hou tyto ino­va­ce k šir­ší­mu roz­ší­ře­ní AM v prů­mys­lu.

Celý článek...

Tags: AMD Ryzen | Hardware | HP Inc. | HP Z6 G5 A | Pracovní stanice

HP Z6 G5 A Workstation Desktop PC-2343HP Inc. uved­la nový pří­růs­tek do řady pra­cov­ních sta­nic Z – HP Z6 G5 A. Tato sta­ni­ce je na­vr­že­na s ohle­dem na po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti vir­tu­ál­ní pro­duk­ce, 3D mo­de­lo­vá­ní, AI a stro­jo­vé­ho učení. Díky vý­ko­nu nej­vyš­ší­ho počtu jader pro­ce­so­ru, jaký kdy pra­cov­ní sta­ni­ce Z od HP měla, a za­po­je­ní až 3 vý­kon­ných gra­fic­kých karet, je Z6 G5 A při­pra­ve­na zá­sad­ně změ­nit po­hled na pro­duk­ti­vi­tu a výkon.

Celý článek...

Tags: Dell Tech­no­lo­gies | Hardware | La­ti­tu­de 7030 | Ru­g­ged Ex­tre­me | Table­t | Windows

Latitude 7030 Rugged Extreme 1-2343Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový model odol­né­ho table­tu La­ti­tu­de 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me. Tablet je s roz­sáh­lou na­bíd­kou pří­slu­šen­ství a ba­te­ri­e­mi vy­mě­ni­tel­ný­mi za pro­vo­zu kon­ci­po­va­ný pro pra­cov­ní­ky, kteří tráví vět­ši­nu času mimo pra­cov­ní stůl, na­pří­klad na tě­žeb­ní soupra­vě, v ob­rá­bě­cí dílně nebo na ho­rách. Nový tablet 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me spo­ju­je odol­nost s mo­bi­li­tou – jde o pře­nos­ný plně odol­ný tablet znač­ky Dell.

Celý článek...

Tags: 7875 | AMD | Dell | Generativní AI | Pracovní stanice | Precision | Ryzen | Threadripper PRO

Precision 7875 Tower 3-2343Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový model Pre­ci­si­on 7875 v pro­ve­de­ní tower s pro­ce­so­rem AMD Ryzen Thread­rip­per PRO 4. ge­ne­ra­ce. Jedná se o nej­vý­kon­něj­ší pra­cov­ní sta­ni­ci znač­ky Dell s pro­ce­so­rem AMD s nej­šir­ší­mi mož­nost­mi na­vý­še­ní ka­pa­cit. Pre­ci­si­on 7875 Tower je ví­ce­vlák­no­vá vý­po­čet­ní pra­cov­ní sta­ni­ce pro ná­roč­né pro­fe­si­o­nál­ní apli­ka­ce ur­če­ná zejmé­na pro in­že­ný­ry, ar­chi­tek­ty, kre­a­tiv­ce a kon­struk­té­ry.

Celý článek...

Tags: Automatizace | LBG­‑50 | Paletizace | Piab | Uchopovače

lbg-50-productcard-2342Piab po­si­lu­je svůj vliv na trhu pa­le­ti­zač­ních ře­še­ní s leh­kým ucho­po­va­čem pytlů LBG­‑50. Nové cha­padlo snad­no zvedá sáčky a pytle o hmot­nos­ti až 50 kg. Je­li­kož se jedná o pře­dem zkon­stru­o­va­ný ná­stroj, lze ušet­řit cenný čas po­třeb­ný k vý­vo­ji. Ne­vy­hnu­tel­nou vý­zvou při de­fi­no­vá­ní no­vé­ho sys­té­mu ucho­po­vá­ní pytlů v pa­le­ti­zač­ní lince je zís­ká­ní přes­ných roz­mě­rů pro sla­dě­ní s vá­leč­ky do­prav­ní­ku pro hlad­ký pro­ces zve­dá­ní a uvolňování.

Celý článek...

Strana 1 z 46

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>