Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP nabídne od května ProBook x360 435 G7

Autor článku: HP   
Úterý, 21 Leden 2020 14:41

Tags: AMD Ryzen | Hardware | HP ProBook x360 435 G7 | Notebooky | Windows 10

HP ProBook x360 435 G7-2004Do ma­lých a střed­ních pod­ni­ků smě­řu­je vý­kon­ný a sty­lo­vý HP Pro­Book x360 435 G7, po­sky­tu­jí­cí vše k práci v kan­ce­lá­ři i mimo ni – vy­­so­­ký vý­kon i za­bez­pe­če­ní na pod­ni­ko­vé úrov­ni. No­te­book je do­dá­ván s Win­dows 10 Pro a vy­ba­ven nej­no­věj­ší­mi mo­bil­ní­mi pro­ce­so­ry řady AMD Ryzen 4000 a po­sky­tu­je výkon, bez­peč­nost i odol­nost. Toto ul­tra­ten­ké za­ří­ze­ní je zkon­stru­o­vá­no s ohle­dem na ma­xi­mál­ní odol­nost a výdrž, k čemuž při­spí­vá rám klá­ves­ni­ce a víko z elo­xo­va­né­ho hli­ní­ku a další tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry. Pří­stroj úspěš­ně ab­sol­vo­val 19 růz­ných testů dle vo­jen­ských stan­dar­dů 810G3, včet­ně testu odol­nos­ti vůči pádu.

Nové vlast­nos­ti no­te­boo­ku Pro­Book x360 435:

  • Vy­so­ký vý­po­čet­ní výkon. Dle vlast­ní­ho vý­bě­ru jsou k dis­po­zi­ci nej­no­věj­ší pro­ce­so­ry AMD Ryzen s vy­ni­ka­jí­cím gra­fic­kým vý­ko­nem, umožňují­cím zvlá­dat práci na více pro­jek­tech sou­čas­ně. Na­bí­ječ­ka HP Fast Char­ge na­bi­je ba­te­rii no­te­boo­ku na 50 % za 30 minut, aniž by to mělo ne­ga­tiv­ní vliv na do­bí­je­cí cyk­lus ba­te­rie.
  • Ví­ce­vrst­vá ochra­na včet­ně za­bez­pe­če­ní na úrov­ni OS, pod ní i nad ní. Vy­lep­še­ní díky ve­sta­vě­ným funk­cím za­bez­pe­če­ní a ochra­ny sou­kro­mí od BIOSu výše. Před útoky na fir­m­ware ochraňuje sa­mo­o­pra­vi­tel­ný BIOS HP Sure Start pro AMD. Ná­stroj HP Sure Sense iden­ti­fi­ku­je a izo­lu­je dosud ne­zná­mé útoky a za­brá­ní na­pa­de­ní ještě před­tím, než k němu dojde. Proti ne­žá­da­né­mu ode­zí­rá­ní dis­ple­je je určen vo­li­tel­ný filtr HP Sure View Gen38 a sní­má­ní ka­me­ry blo­ku­je ve­sta­vě­ná funk­ce HP Pri­va­cy Ca­me­ra.
  • Rych­lý bez­drá­to­vý pře­nos. Tech­no­lo­gie HP Ex­ten­ded Range Wi­re­less LAN9 umožňuje pře­nos na větší vzdá­le­nos­ti od vy­sí­la­cí­ho bodu a vy­so­kou da­to­vou pro­pust­nost na krat­ší vzdá­le­nos­ti s po­kry­tím větší plo­chy a zlep­še­ním ko­nek­ti­vi­ty ve Wi-Fi sí­tích. S vo­li­tel­ným rou­te­rem splňují­cím stan­dard Wi-Fi 6 a do­sa­hu­jí­cím gi­ga­bi­to­vých rych­los­tí je možné zís­kát rych­lé a spo­leh­li­vé při­po­je­ní v pro­stře­dí hustě ob­sa­ze­ném bez­drá­to­vý­mi sí­tě­mi.

No­te­book HP Pro­Book x360 435 G7 by měl být v České re­pub­li­ce do­stup­ný od květ­na. Cena bude ozná­me­na před tímto ter­mí­nem.


Mohlo by vás zajímat: