Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Bim.Point

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP rozšiřuje možnosti tiskáren Latex řady R

Autor článku: HP Inc.   

Tags: Hardware | HP Inc | HP Latex | R1000 | R1000 Plus | R2000 Plus | Řada R

HP Latex R1000Spo­leč­nost HP Inc před­sta­vi­la ak­tu­a­li­zo­va­né port­fo­lio tis­ká­ren HP Latex řady R. Je­jich nová funkč­ní vý­ba­va a in­te­gro­va­ná ře­še­ní umožňují po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb vy­u­ží­vat la­te­xo­vý tisk HP v hyb­rid­ní tis­ko­vé plat­for­mě a do­sa­ho­vat vy­so­ké kva­li­ty ob­ra­zu na celé škále pev­ných i pruž­ných ma­te­ri­á­lů díky la­te­xo­vým in­kous­tům HP na bázi vody. Tis­kár­ny HP Latex řady R vná­še­jí do světa tisku zá­ři­vé barvy spolu s ino­va­tiv­ním bílým la­te­xo­vým in­kous­tem HP, což je mi­mo­řád­ně kva­lit­ní „pravá bílá“ barva, která na roz­díl od tra­dič­ní­ho bí­lé­ho UV in­kous­tu po­stu­pem času ne­žlout­ne.

Nové port­fo­lio za­hr­nu­je nový zá­klad­ní model HP Latex R1000, který v na­bíd­ce na­jde­te za velmi atrak­tiv­ní cenu. Kromě toho spo­leč­nost HP zlep­šu­je celé pro­duk­to­vé port­fo­lio. Nové tis­kár­ny řady R nyní zá­kaz­ní­kům umož­ní do­sa­ho­vat vyšší pro­duk­ti­vi­ty. Posun v kva­li­tě soft­wa­ru za­hr­nu­je roz­ší­ře­né mož­nos­ti sprá­vy fron­ty a au­to­ma­tic­ké ak­tu­a­li­za­ce. Efek­tiv­něj­ší vklá­dá­ní a ma­ni­pu­la­ce s médii s více listy vý­raz­ně po­má­ha­jí zvý­šit tis­ko­vý výkon. Tato vy­lep­še­ní budou k dis­po­zi­ci i pro zá­kaz­ní­ky se stá­va­jí­cí­mi tis­kár­na­mi řady R.
Nová řada R rov­něž pod­po­ří mož­nos­ti po­sky­to­va­te­lů tisku při na­bíd­ce slu­žeb jako tisk v ma­lých ob­je­mech, kar­to­no­vé re­klam­ní sto­ja­ny a te­pel­né tvá­ře­ní s po­tis­kem, s vy­u­ži­tím jem­ných de­tai­lů a sy­tých barev při tisku na le­pen­ku a úžas­ných mož­nos­tí elon­ga­ce in­kous­tů HP Latex při vý­ro­bě te­pel­ně zpra­co­vá­va­ných tis­ko­vých sou­čás­tí.

Nové port­fo­lio tis­ká­ren HP Latex řady R

Tis­kár­ny HP Latex R za­ru­ču­jí po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb na­pros­tou vše­stran­nost díky tech­no­lo­gii, která ga­ran­tu­je stej­ný vzhled kam­pa­ně na pev­ných i na pruž­ných ma­te­ri­á­lech. Je­di­ná sada in­kous­tů při­ná­ší zá­ři­vé barvy HP Latex i nej­lesk­lej­ší bílou v celém od­vět­ví. Bílý la­te­xo­vý in­koust HP na­sto­lil stan­dard pro celou bran­ži, neboť vzni­kl ino­va­tiv­ní sys­tém re­cir­ku­lu­jí­cí bílý in­koust, což zabraňuje usa­zo­vá­ní. Port­fo­lio tis­ká­ren řady R za­hr­nu­je:

  • Tis­kár­na HP Latex R2000 Plus s nej­vyš­ší ka­pa­ci­tou a pro­duk­ti­vi­tou, zdro­jo­vý­mi ma­te­ri­á­ly, kon­fi­gu­ra­cí s ro­le­mi nebo listy až do šířky 2,5 metru, tis­kem z vel­ko­ob­je­mo­vých 5li­t­ro­vých kazet a s mož­nos­tí tisku bílým in­kous­tem;
  • Tis­kár­na HP Latex R1000 Plus zvlád­ne média až do šířky 1,64 m v kon­fi­gu­ra­ci s ro­le­mi nebo listy, tří­li­t­ro­vý­mi ka­ze­ta­mi a s mož­nos­tí tisku bílým in­kous­tem.
  • Tis­kár­na HP Latex R1000 před­sta­vu­je zá­klad­ní model v atrak­tiv­ní ce­no­vé hla­di­ně, jenž zvlád­ne média až do šířky 1,64 m; pl­ně­ní po­mo­cí listů (kon­fi­gu­ra­ce s ro­le­mi k dis­po­zi­ci jako vo­li­tel­né pří­slu­šen­ství), tří­li­t­ro­vé ka­ze­ty a mož­nost tisku bílým in­kous­tem.

Mezi mož­nos­ti pev­né­ho pod­kla­du u řady R patří pa­pí­ro­vá a plas­to­vá pě­no­vá deska, pěna PVC, vl­ni­tá deska, akryl, po­ly­kar­bo­nát, li­so­va­ná le­pen­ka, vošti­no­vá deska, hli­ní­ko­vý kom­po­zit­ní panel a dřevo. Pod­kla­dy v ro­lích za­hr­nu­jí ban­ner PVC, sa­mo­le­pi­cí vi­ny­lo­vou fólii, papír s po­vr­cho­vou úpra­vou, po­ly­pro­py­len, po­ly­sty­ren, po­ly­kar­bo­nát, po­ly­es­ter, tex­ti­lie a plát­no.

Více informací o HP Inc. naleznete na www.hp.com.


Mohlo by vás zajímat: