Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BenQ SW321C s oceněním Best Professional Photo Monitor 2020

Autor článku: BenQ   

Tags: BenQ | Hardware | Monitory | Ocenění | SW321C | TIPA

BenQ SW321C TIPA EN-2017Spo­leč­nost BenQ upo­zorňuje na zisk pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor ze série Pho­to­Vue ur­če­ný fo­to­gra­fům – BenQ SW321C. Oce­ně­ní „Best Pro­fes­si­o­nal Photo Mo­ni­tor 2020“ tedy „Nej­lep­ší pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor pro fo­to­gra­fy 2020“ si za­slou­žil od pres­tiž­ní me­zi­ná­rod­ní aso­ci­a­ce TIPA (Tech­ni­cal Image Press As­so­ci­ati­on). Podle ko­men­tá­ře k oce­ně­né­mu mo­ni­to­ru z aso­ci­a­ce TIPA je BenQ SW321C 32­pal­co­vý pro­fe­si­o­nál­ní dis­play se 4K roz­li­še­ním ze série Pho­to­Vue, která cílí na pro­fe­si­o­ná­ly zpra­co­vá­va­jí­cí fo­to­gra­fii a video.

Na­bí­zí vy­so­kou přes­nost barev díky po­kry­tí ba­rev­ných pro­sto­rů 99% Adobe RGB, 100% sRGB a 95% DCI-P3. Navíc v sobě in­te­gru­je spe­ci­ál­ní tech­no­lo­gie BenQ Uni­for­mi­ty po­sky­tu­jí­cí kon­zis­tent­ní pod­sví­ce­ní a syté barvy na celé ob­ra­zov­ce. Uni­kát­ní Paper Color Sync soft­ware s ART pa­ne­lem přes­ně si­mu­lu­je po­do­bu tiš­tě­né fo­to­gra­fie přímo na ob­ra­zov­ce. BenQ SW321C navíc umožňuje při­po­je­ní po­mo­cí USB-C.
Tech­no­lo­gie AQ­Co­lor za­ru­ču­je přes­nost barev, resp. ga­ran­tu­je in­di­vi­du­ál­ní ka­lib­ra­ci mo­ni­to­rů BenQ SW321C. Pre­ciz­ní zob­ra­ze­ní pod­tr­hu­je 10­bi­to­vý IPS panel, vy­u­ži­tí 16­bi­to­vé 3D LUT ta­bul­ky a hod­no­ta Delta E menší než 2. Mo­ni­to­ry jsou do­dá­vá­ny s ka­lib­rač­ním re­por­tem a cer­ti­fi­ka­ce­mi od Cal­MAN a Pan­to­ne.
Panel vlast­ní ART tech­no­lo­gii mi­ni­ma­li­zu­jí­cí od­ra­zy a od­les­ky. Spo­leč­ně se soft­warem Paper Color Sync věrně si­mu­lu­je obraz tak, jako v tiš­tě­né po­do­bě.

BenQ SW321C lifestyle3-2017

O TIPA

Oce­ně­né pro­duk­ty byly vy­brá­ny na vý­roč­ní schůzi TIPA, která se sklá­dá z od­bor­ných re­dak­to­rů foto a video pu­b­li­ka­cí ze 14 zemí a 5 kon­ti­nen­tů. Vý­rob­ky, které byly oce­ně­ny, jsou nej­lep­ší­mi mo­de­ly ve své třídě uve­de­né na trh v loňském roce.
Více in­for­ma­cí o TIPA na­jde­te na www.Tipa.com, o pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rech BenQ na www.BenQ.com.


Mohlo by vás zajímat: