Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson představil dvě nové velkoformátové tiskárny

Autor článku: Epson   

Tags: Epson | Hardware | SC-R5000 | SC-V7000 | Su­re­Co­lor | Tiskárny | Velkoformáty

Epson SC-R5000 a SC-V7000-2039Su­re­Co­lor SC-R5000 je první vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na Epson s Resin in­kous­ty na bázi vody a or­ga­nic­ké prys­ky­ři­ce s šíř­kou tisku 64 palců, která na­bí­zí přes­né a rych­leschnou­cí vý­tis­ky s kon­zis­tent­ní­mi barva­mi pro tisk na ši­ro­kou pa­le­tu médií. Do­da­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb a agen­tu­ry na­bí­ze­jí­cí kre­a­tiv­ní de­sign tak mají mož­nost vy­tvá­řet ši­ro­ké spek­trum re­klam­ních pro­duk­tů i vy­so­ce hod­not­ných apli­ka­cí eko­lo­gic­ky a s vý­ji­meč­ný­mi vý­sled­ky. Su­re­Co­lor SC-V7000 je první UV LED plo­chá (flat­bed) tis­kár­na pro vý­rob­ce re­klam­ní­ho tisku sou­stře­dí­cí se na zrych­le­ní vý­ro­by a nižší cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví bez kom­pro­mi­su na kva­li­tu vý­stu­pu.

Su­re­Co­lor SC-R5000

Nová série R je od­po­vě­dí na výzvy, které v tomto od­vět­ví při­ná­ší práce s in­kous­ty za­lo­že­ný­mi na bázi vody a or­ga­nic­ké prys­ky­ři­ce. Nová 64­pal­co­vá tis­kár­na na­bí­zí vý­ji­meč­ný výkon tisku a sprá­vu barev díky tis­ko­vé hlavě Pre­ci­si­on­Co­re Micro TFP. Přes­ná kon­t­ro­la tep­lo­ty, kte­rou mo­ni­to­ru­jí čtyři tep­lot­ní sen­zo­ry, za­jiš­ťu­je kon­zis­tent­nost barev v celé ploše tisku. Tři ne­zá­vis­lé sys­témy to­pe­ní (pře­dehřev, ohřev tis­ko­vé plo­chy, vy­tvr­zo­vá­ní) za­jiš­ťu­jí jed­not­nost barev a spo­leh­li­vou ma­ni­pu­la­ci s médii. Efek­tiv­ní pro­ces su­še­ní a vy­tvr­zo­vá­ní umožňuje la­mi­na­ci a do­dá­ní ve stej­ný den, takže uži­va­te­lé mohou zkrá­tit čas vy­ří­ze­ní ob­jed­náv­ky.
Tis­ko­vá hlava Pre­ci­si­on­Co­re Micro TFP s dlou­hou ži­vot­nos­tí za­jiš­ťu­je přes­né a opa­ko­va­tel­né barvy od prv­ní­ho vý­tis­ku. U pie­zo­elek­tric­kých tis­ko­vých hlav ne­do­chá­zí k de­gra­da­ci pů­so­be­ním tepla a umís­tě­ní kapek a ve­li­kost tis­ko­vých bodů zů­stá­vá kon­stant­ní po celou dobu ži­vot­nos­ti tis­ko­vé hlavy. Tech­no­lo­gie Advan­ced Auto Tensi­on Con­t­rol (Ad-ATC) na­bí­zí vy­so­ce přes­nou sta­bi­li­tu roz­mě­rů při tisku jed­not­li­vých pa­ne­lů vel­kých tis­ko­vých úloh, jako jsou na­pří­klad de­ko­ra­ce výloh nebo ta­pe­ty. Kon­zis­tent­ní opa­ko­va­tel­nost ome­zu­je plýtvá­ní ma­te­ri­á­lem, zkra­cu­je čas apli­ka­ce vý­tis­ku a zá­kaz­ní­ko­vi při­ná­ší bez­pro­blé­mo­vé vý­sled­ky.
Nová šes­ti­ba­rev­ná sada in­kous­tů Ul­tra­Chro­me RS je bez zá­pa­chu a po­u­ží­vá Resin in­kous­ty na vodní bázi, které jsou vhod­né pro po­u­ži­tí v ja­kém­ko­li pro­stře­dí, jako jsou na­pří­klad školy, ne­moc­ni­ce, ho­te­ly a in­te­ri­é­ry. Ře­še­ní vel­ko­ka­pa­cit­ní­ho zá­so­bo­vá­ní in­kous­tem na­bí­zí va­ri­an­tu 1,5 li­t­ro­vých in­kous­to­vých vaků pro střed­ní ob­je­my tisku a rych­le mě­ni­tel­nou dvo­ji­tou sadu in­kous­tů pro velké ob­je­my tisku, které jsou v na­bíd­ce pro SC-R5000L.

Su­re­Co­lor SC-V7000

První ro­vin­ná UV LED tis­kár­na Epson Su­re­Co­lor SC-V7000 staví na úspě­chu oceňované řady tis­ká­ren pro re­klam­ní účely Epson Su­re­Co­lor SC-S. Při­ná­ší vy­so­kou kva­li­tu, rych­lost a spo­leh­li­vé vý­sled­ky na celé řadě růz­ných médií. Model SC-V7000 byl na­vr­žen ke spl­ně­ní po­tře­by dneš­ních vý­rob­ců sig­n­ma­kin­gu. Tato ro­bust­ní a fi­nanč­ně do­stup­ná tis­kár­na bude v pro­de­ji od lis­to­pa­du. Je vy­ba­ve­na tis­ko­vý­mi hla­va­mi Epson Micro Piezo v kom­bi­na­ci s nově vy­vi­nu­tou sadou de­se­ti ori­gi­nál­ních in­kous­tů, která ob­sa­hu­je šedou, čer­ve­nou, bílou a lak ve stan­dar­du. To za­jiš­ťu­je přes­né po­dá­ní barev pro přímé a kor­po­rát­ní barvy.
Model je ve stan­dar­du vy­ba­ven čtyřzónovým va­ku­o­vým sys­té­mem – takže ob­slu­ha po­u­ží­vá pouze místo, které je pro tis­ko­vou úlohu po­třeb­né. Další prvky, k nimž patří io­ni­zá­tor a re­gis­trač­ní ko­líč­ky, za­jiš­ťu­jí snad­nost po­u­ži­tí, efek­ti­vi­tu a pro­duk­ti­vi­tu. Soft­ware Epson Edge Print RIP spo­leč­ně s kon­t­ro­lé­rem pro UV flat­bed umožňuje ob­slu­ze urych­lit tisk a snad­no a opa­ko­va­ně pro­du­ko­vat kva­lit­ní vý­tis­ky.
Tis­kár­na na­bí­zí mož­nost tisk­nout až do for­má­tu 2,5 × 1,25 metru přímo na ši­ro­ké spek­trum médií o síle až 80 mm, vč. akry­lu, po­ly­kar­bo­ná­tu, PVC, skla, hli­ní­ku, kovu, po­ly­es­te­ru, pě­no­vých desek, sty­re­nu, dřeva a ka­me­ne.


Mohlo by vás zajímat: