Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Malá výkonná pracovní stanice Dell Precision 3240 Compact

Autor článku: Dell Technologies   

Tags: 3240 | Compact | Dell | Hardware | Pracovní stanice | Precision

Dell Precision 3240 - on desk-2040Pod­ni­ky a in­sti­tu­ce při ob­no­vo­vá­ní pro­vo­zu po mi­mo­řád­ných opat­ře­ních řeší otáz­ku, jak uspo­řá­dat kan­ce­lář­ské pro­sto­ry, aby za­jis­ti­ly jed­nak bez­peč­nost za­měst­nan­ců z hy­gi­e­nic­ké­ho hle­dis­ka a jed­nak pro­duk­ti­vi­tu je­jich práce. Běžné budou ote­vře­né pro­sto­ry a ti, kdo na­dá­le pra­cu­jí na dálku, budou možná hle­dat menší za­ří­ze­ní, které ne­za­be­re mnoho místa. Spo­leč­nost Dell re­a­gu­je na nové po­tře­by zá­kaz­ní­ků a před­sta­vu­je ultra kom­pakt­ní pra­cov­ní sta­ni­ci Dell Pre­ci­si­on 3240 Com­pact. Dell Pre­ci­si­on 3240 Com­pact je kom­pakt­ní sys­tém s ma­lý­mi roz­mě­ry.

Na­bí­zí vy­so­ký výkon po­třeb­ný ke spouš­tě­ní pod­ni­ko­vých apli­ka­cí a umožňuje při­po­jit až sedm mo­ni­to­rů s roz­li­še­ním 4K (60 Hz). Běžet na něm mohou i si­mu­la­ce ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě (VR) a apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí umě­lou in­te­li­gen­ci (AI).
Mi­ni­mál­ní ve­li­kos­tí a do­stup­nou cenou je Pre­ci­si­on 3240 Com­pact ide­ál­ním ře­še­ním pro ši­ro­ký okruh uži­va­te­lů, kteří usi­lu­jí o úspo­ru místa a zá­ro­veň po­tře­bu­jí vy­so­ký výkon pro různé účely – od ko­merč­ní­ho stu­dia přes uni­ver­zit­ní la­bo­ra­toř až po do­má­cí kan­ce­lář.
Na­vzdo­ry hmot­nos­ti ne­ce­lých 2,3 kg je Dell Pre­ci­si­on 3240 Com­pact vý­kon­ná pra­cov­ní sta­ni­ce s cer­ti­fi­ka­cí ISV. Od října bude k dis­po­zi­ci i v pro­ve­de­ní s pro­fe­si­o­nál­ní gra­fic­kou kar­tou NVI­DIA Quadro RTX 3000 vy­ba­ve­ném pro VR, AR a AI.
Ná­roč­né vý­po­čet­ní úlohy nová pra­cov­ní sta­ni­ce zvlá­dá díky pro­ce­so­rům Intel Core 10. ge­ne­ra­ce nebo Xeon a ope­rač­ní pa­mě­ti až do ve­li­kos­ti 64 GB (vo­li­tel­ně typ ECC). Do­sta­tek úlož­né ka­pa­ci­ty za­jiš­ťu­je až 4 TB HDD/SDD (vo­li­tel­ně v uspo­řá­dá­ní RAID). Stej­ně jako u všech pra­cov­ních sta­nic Dell je i zde k dis­po­zi­ci op­ti­ma­li­zač­ní soft­ware Dell Op­ti­mi­zer for Pre­ci­si­on, ná­stroj za­lo­že­ný na umělé in­te­li­gen­ci, který au­to­ma­tic­ky vy­la­ďu­je výkon po­čí­ta­če s po­mo­cí stro­jo­vé­ho učení.

Pří­kla­dy vy­u­ži­tí:

  • Stu­den­ti a pe­da­go­go­vé v obo­rech vy­ža­du­jí­cích ná­roč­nou gra­fic­kou práci při výuce na dálku, na­bí­ze­jí­cí zá­ro­veň vše­stran­nost, výkon i spo­leh­li­vost.
  • Kon­struk­té­ři, de­sig­né­ři a ar­chi­tek­ti, kteří vy­ža­du­jí šká­lo­va­tel­né po­čí­ta­če pro ná­roč­né úlohy při tvor­bě slo­ži­tých si­mu­la­cí a 2D/3D mo­de­lo­vá­ní
  • Kre­a­tiv­ní pra­cov­ní­ci, kteří zpra­co­vá­va­jí gra­fi­ku, video nebo 3D ani­ma­ce ve vy­so­kém roz­li­še­ní pro hry, te­le­viz­ní po­řa­dy a AR/VR si­mu­la­ce
  • Vědci a vý­zkum­ní­ci, kteří pra­cu­jí s roz­sáh­lý­mi si­mu­la­ce­mi a slo­ži­tý­mi ana­lý­za­mi
  • Fi­nanč­ní ana­ly­ti­ci a ob­chod­ní­ci, kteří vy­po­čí­tá­va­jí kom­plex­ní fi­nanč­ní mo­de­ly, pro­vá­dí ana­lý­zy a pro­vo­zu­jí ob­chod­ní plat­for­my na více ob­ra­zov­kách
  • Lé­ka­ři a po­sky­to­va­te­lé zdra­vot­ní péče, kteří pro­vá­dí ško­le­ní po­mo­cí VR, plá­nu­jí ope­ra­ce nebo tvoří obsah si­mu­la­cí s vy­u­ži­tím ná­h­lav­ních souprav pro AR/VR
  • Pra­cov­ní­ci v ma­lo­ob­cho­du a po­hos­tin­ství, kde je za­po­tře­bí pře­ná­šet di­gi­tál­ní gra­fi­ku na více ob­ra­zo­vek, na­pří­klad v sys­té­mu ka­me­ro­vé­ho do­hle­du
  • Uměl­ci a tech­ni­ci v mu­zeích, ga­le­ri­ích a vzdě­lá­va­cích za­ří­ze­ních na­bí­ze­jí­cích VR/AR obsah nebo umě­lec­ká díla na růz­ných plat­for­mách

Dell Pre­ci­si­on 3240 Com­pact je již do­stup­ný. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.delltechnologies.com/precision.


Mohlo by vás zajímat: