SolidWorks 2021
E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
ZWsoft
Arrow

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tři nové robustní podnikové notebooky Acer TravelMate

Autor článku: Acer   

Acer-TravelMate-2043Spo­leč­nost Acer před­sta­vi­la 21. října 2020 tři nové mo­de­ly ze své řady pod­ni­ko­vých no­te­boo­ků Tra­vel­Ma­te pro fi­rem­ní uži­va­te­le. Patří mezi ně Tra­vel­Ma­te Spin P4 (TM­P414RN-51), kon­ver­ti­bil­ní no­te­book s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou; Tra­vel­Ma­te P4 (TM­P414-51), vý­kon­ný a snad­no pře­nos­ný no­te­book pro ty, kdo pre­fe­ru­jí mo­de­ly s kla­si­kou kon­struk­cí; a Tra­vel­Ma­te P2 (TM­P214-53), odol­ný no­te­book s do­sta­teč­ným po­čtem portů i skvě­lou vý­dr­ží na ba­te­rii, aby zvlá­dl vše, co může na­stat při kaž­do­den­ní práci.

Nová ge­ne­ra­ce no­te­boo­ků Tra­vel­Ma­te byla na­vže­na v sou­la­du s tren­dem ros­tou­cí po­dí­lu práce na cestách a na ji­ných mís­tech než v kan­ce­lá­ři. Jde o spo­leh­li­vá za­ří­ze­ní pro lidi, kteří po­tře­bu­jí, aby byla je­jich práce rych­le ho­to­va.

Ce­lo­den­ní výkon a spo­leh­li­vost

No­te­boo­ky Tra­vel­Ma­te na­bí­ze­jí výkon díky pro­ce­so­rům Intel Core 11. ge­ne­ra­ce s gra­fi­kou Iris Xe nebo de­di­ko­va­nou gra­fi­kou až Nvi­dia Ge­For­ce MX350, díky až 32 GB pa­mě­ti DDR4 RAM, PCIe SSD se čtyř­mi lin­ka­mi a 1TB M.2 SSD úlo­žiš­ti. Jsou velmi spo­leh­li­vé a uži­va­te­lé od nich také mohou oče­ká­vat, že hravě zvlád­nou kaž­do­den­ní pra­cov­ní na­sa­ze­ní. Ba­te­rie no­te­boo­ků Acer Tra­vel­Ma­te Spin P4 a Tra­vel­Ma­te P4 vy­dr­ží na jedno na­bi­tí až 15 hodin, u Tra­vel­Ma­te P2 se mohou uži­va­te­lé spo­leh­nout až na 13­ho­di­no­vou výdrž.
Mo­de­ly no­te­boo­ku Tra­vel­Ma­te Spin P4 jsou navíc vy­ba­ve­ny 14" Full HD do­ty­ko­vým dis­ple­jem pře­kry­tým sklem Cor­ning Go­ril­la Glass odol­ným vůči po­škrá­bá­ní. Víko no­te­boo­ku lze pře­to­čit o 360° pro pře­chod z no­te­boo­ku do re­ži­mu sto­jan, stan nebo tablet. Pre­ci­si­on Tou­ch­pad po­sky­tu­je in­tu­i­tiv­ní ovlá­dá­ní pro­střed­nic­tvím do­ty­ko­vých gest, za­tím­co do­ko­va­cí pero Acer Acti­ve Sty­lus umožňuje v kom­bi­na­ci s funkč­nos­tí Win­dows Ink po­ho­dl­né kres­le­ní a psaní po­zná­mek.

Do­sta­teč­ně odol­ný pro práci z do­mo­va

No­te­boo­ky Tra­vel­Ma­te P4 a Tra­vel­Ma­te Spin P4 pro­šly řadou ino­va­cí, které usnadňují pře­chod k práci z do­mo­va. Byly na­vr­že­ny tak, aby splňovaly stan­dar­dy MIL-STD-810G a mají řadu funk­cí zvy­šu­jí­cích je­jich odol­nost, jako je klá­ves­ni­ce odol­ná vůči po­li­tí a rohy po­hl­cu­jí­cí ná­ra­zy. Díky tomu do­ká­žou tyto stro­je pře­žít v si­tu­a­cích, které mohou v re­ál­ném ži­vo­tě na­stat, jako jsou pády nebo ná­ra­zy při po­hy­bu s no­te­boo­kem po domě.
Navíc jsou vy­ba­ve­ny na­ho­ru smě­řu­jí­cí­mi re­pro­duk­to­ry umožňují­cí­mi zře­tel­něj­ší znění kon­fe­renč­ních ho­vo­rů a Tra­vel­Ma­te P4 i Tra­vel­Ma­te Spin P4 lze rych­le nabít až do 80 % ka­pa­ci­ty ba­te­rie za pou­hou ho­di­nu.

Snad­no pře­nos­ný se 4G LTE při­po­je­ním

Vý­kon­ný, lehký a mi­mo­řád­ně kom­pakt­ní Tra­vel­Ma­te Spin P4 v po­lo­ko­vo­vém a vše­stran­ném pro­ve­de­ní má hmot­nost pou­hých 1,53 kg. Tra­vel­Ma­te P4 váží 1,45 kg a oba se mohou pochlu­bit tloušť­kou pod 18 mm. Tra­vel­Ma­te P2 s tex­tu­ro­va­nou zadní stra­nou víka váží pou­hých 1,625 kg a má tloušť­ku 20 mm. Všech­ny tři mo­de­ly jsou vy­ba­ve­ny Intel Wi-Fi 6 (Gig+), která jim za­jiš­ťu­je hlad­ší a rych­lej­ší bez­drá­to­vé při­po­je­ní. Jsou vy­ba­ve­ny i 4G LTE ko­nek­ti­vi­tou s pod­po­rou eSIM, což ob­chod­ním ces­tu­jí­cím umožňuje vy­u­ží­vat oka­mži­té při­po­je­ní k míst­ním mo­bil­ním sítím a rych­le měnit mo­bil­ní da­to­vé plány, aniž by mu­se­li vyměňovat SIM nebo na­vště­vo­vat ob­cho­dy.
Všech­ny nové mo­de­ly Tra­vel­Ma­te jsou vy­ba­ve­ny por­tem Intel Thun­der­bolt 4 umožňují­cím bles­ko­vě rych­lé pře­no­sy dat díky pro­pust­nos­ti až 40 Gb/s. Tento port má čty­ři­krát vyšší pro­pust­nost pro data a dva­krát pro video než ja­ké­ko­li jiné ex­ter­ní roz­hra­ní. Všech­ny mo­de­ly jsou navíc vy­ba­ve­ny apli­ka­cí Acer Of­fi­ce Ma­nager pro vzdá­le­nou sprá­vu.

Silné za­bez­pe­če­ní, vzdá­le­ná sprá­va

Ve­sta­vě­ný TPM 2.0 (Trus­ted Plat­form Mo­du­le) modul u no­te­boo­ku Tra­vel­Ma­te P4 a Tra­vel­Ma­te Spin P4 umožňuje silné za­bez­pe­če­ní, kon­t­ro­lu­je opráv­ně­nost pří­stu­pu k no­te­boo­ku už během spouš­tě­ní sys­té­mu. Pro bez­peč­něj­ší při­hla­šo­vá­ní po­mo­cí Win­dows Hello jsou no­te­boo­ky vy­ba­ve­ny in­fra­čer­ve­ný­mi ka­me­ra­mi a čteč­ka­mi otis­ků prstů, za­tím­co in­te­gro­va­ný kryt webo­vé ka­me­ry slou­ží pro další ochra­nu sou­kro­mí.

Cena a do­stup­nost

Tra­vel­Ma­te P2 (P214-53) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v Q1/2021 za cenu od 759 €, v Q4/2020 bude do­stup­ný TM­P215-53 v EDU verzi.
Tra­vel­Ma­te P4 (TM­P414-51) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v lis­to­pa­du za cenu od 1019 €.
Tra­vel­Ma­te Spin P4 (TM­P414RN-51) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v pro­sin­ci za cenu od 1150 €.

Přes­né pa­ra­me­t­ry, ceny a do­stup­nost se mohou lišit v zá­vis­los­ti na zemi pro­de­je. Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te strán­ky www.acer.cz.