Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dva nové prémiové modely notebooků Dynabook

Autor článku: Dynabook Europe   
Čtvrtek, 29 Říjen 2020 11:16

Tags: Dynabook | Hardware | Intel | Notebooky | Portégé | X30L-J | X40-J

Portege X30L-J a X40-J-2044Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vi­l dva nové pré­mi­o­vé pro­fe­si­o­nál­ní no­te­boo­ky řady Por­té­gé – 13” pří­stroj Por­té­gé X30L-J s hmot­nos­tí pou­hých 906 gramů a Por­té­gé X40-J s dis­ple­jem o úh­lo­příč­ce 14”. Oba mo­de­ly jsou osa­ze­ny pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce a spo­ju­jí vy­ni­ka­jí­cí výkon, gra­fi­ku, ode­zvu a výdrž ba­te­rie v leh­kém, ul­tra­mo­bil­ním a přes­to ro­bust­ním pro­ve­de­ní. Za­ří­ze­ní s pro­ce­so­ry i3, i5 a i7 s vy­so­kým vý­ko­nem 28 W byla op­ti­ma­li­zo­vá­na do těch­to ten­kých no­te­boo­ků tak, aby bylo do­sa­že­no op­ti­mál­ní­ho vý­ko­nu při za­cho­vá­ní nej­vyš­ší úrov­ně mo­bi­li­ty. Mo­de­ly X30L-J i X40-J těží z rych­lé pa­mě­ti DDR4 3200 MHz až 32 GB s pod­po­rou dvou­ka­ná­lo­vé­ho re­ži­mu, ul­tra­rych­lé­ho úlo­žiš­tě PCIe SSD (až 1 TB) a vý­dr­že na celý pra­cov­ní den.

Aby oba mo­de­ly do­sáh­ly vy­so­ké­ho gra­fic­ké­ho vý­ko­nu jako s běž­ným dis­krét­ním gra­fic­kým čipem, byly vy­ba­ve­ny novou gra­fi­kou Intel Iris Xe.

Odol­nost i atrak­tiv­ní de­sign

K dis­po­zi­ci je ně­ko­lik va­ri­ant dis­ple­je, včet­ně FHD In­Cell touch a pri­vát­ní­ho fil­tru. Por­té­gé X30L-J na­bí­zí také matný 13,3” dis­plej Sharp IGZO FHD s vy­so­kým jasem 470 NIT a níz­kou spo­tře­bou ener­gie. Obě za­ří­ze­ní vy­u­ží­va­jí ro­bust­ní 180stupňové panty. Er­go­no­mii a uži­va­tel­ský kom­fort umocňuje bez­rá­mo­vá pod­sví­ce­ná klá­ves­ni­ce a „glass-feel“ Pre­ci­si­on Tou­ch­Pad nebo vo­li­tel­ně Secu­re­Pad se čteč­kou otis­ků prstů.

No­te­boo­ky splňují vo­jen­ské stan­dar­dy MIL STD 810G a odo­la­jí i ná­roč­ným pra­cov­ním pod­mín­kám. Model X30L-J je ve­sta­věn do leh­ké­ho pouz­d­ra z hoř­čí­ko­vé sli­ti­ny a po­sky­tu­je per­fekt­ní kom­bi­na­ci pev­nos­ti a fle­xi­bi­li­ty. Nově na­vr­že­ný sys­tém chla­ze­ní Ai­r­flow udr­žu­je během pro­vo­zu op­ti­mál­ní tep­lo­tu a nové gu­mo­vé pod­lož­ky po­sky­tu­jí pro­stor pro efek­tiv­ní chla­ze­ní, sta­bi­li­tu a po­ho­dl­nou práci.
Model X30L-J do­ká­že pra­co­vat až 15 hodin a no­te­book X40-J s dis­ple­jem o úh­lo­příč­ce 14“ vy­dr­ží až 14 hodin na jedno na­bi­tí. Funk­ce rych­lé­ho na­bí­je­ní navíc umožňuje dobít během pou­hých 30 minut ba­te­rii na 40 % její ka­pa­ci­ty.

Ko­nek­ti­vi­ta

Každý no­te­book je vy­ba­ven dvěma porty USB-C s pod­po­rou Thun­der­bolt 4. Další mož­nos­ti roz­ši­řu­je HDMI roz­hra­ní v plné ve­li­kos­ti, dva porty USB 3.1 typ A, 3,5 mm audio jack a slot pro micro SD kartu. U X30L-J je navíc ether­ne­to­vý slot RJ45. Bez­drá­to­vé při­po­je­ní za­jiš­ťu­je modul Intel 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1. X30L-J a od roku 2021 bude k dis­po­zi­ci vo­li­tel­ně LTE.

Za­bez­pe­če­ní dat

Mo­de­ly X30L-J a X40-J se při­po­ju­jí k port­fo­liu no­te­boo­ků dy­na­book, které od­po­ví­da­jí přís­ným po­ža­dav­kům Secu­red-core spo­leč­nos­ti Micro­soft a uži­va­te­lům za­jiš­ťu­jí vy­so­kou míru za­bez­pe­če­ní vůči sou­čas­ným i bu­dou­cím ky­ber­ne­tic­kým hroz­bám. Vy­u­ží­va­jí ro­bust­ní kom­bi­na­ci vlast­ní­ho dy­na­book sys­té­mu BIOS, hard­wa­ru, soft­wa­ru a ochra­ny iden­ti­ty ihned po vy­ba­le­ní. Za­ří­ze­ní na­bí­zí šif­ro­vá­ní ulo­že­ných dat, mož­nost bi­o­me­t­ric­ké­ho ově­ře­ní ob­li­če­je a otis­ků prstů a zá­věr­ku webo­vé ka­me­ry pro udr­že­ní sou­kro­mí. Oba no­te­boo­ky jsou k dis­po­zi­ci i v kon­fi­gu­ra­cích s FHD s pri­vát­ním fil­trem dis­ple­je, který umožňuje jed­no­du­chým pří­ka­zem klá­ves­ni­ce sní­žit po­zo­ro­va­cí úhel pouze pro uži­va­te­le za­ří­ze­ní.

Por­té­gé X30L-J a X40-J budou na ev­rop­ském trhu od lis­to­pa­du 2020. Infor­ma­ce o řadě dy­na­book na­lez­ne­te na cz.dynabook.com/generic/business-homepage.
Další informace na cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: