Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OMRON představuje laserový senzor E3AS-HL

Autor článku: OMRON   

Tags: E3AS-HL | Hardware | Laserové senzory | OMRON | PrůmyslDetekce

Omron laser-2050Omron uvedl na trh nový la­se­ro­vý sen­zor E3AS-HL CMOS, který jako první ve svém oboru při­ná­ší tech­no­lo­gii sní­má­ní vý­znam­ně zlep­šu­jí­cí schop­nost de­tek­ce. Spo­leh­li­vá de­tek­ce ob­tíž­ně zjis­ti­tel­ných cílů po­má­há eli­mi­no­vat po­tře­bu ča­so­vě ná­roč­né­ho ná­vr­hu in­sta­la­ce a sou­vi­se­jí­cí úpra­vy při uvá­dě­ní za­ří­ze­ní do pro­vo­zu. De­tek­ce po­mo­cí kon­venč­ních re­flex­ních fo­to­elek­tric­kých sen­zo­rů je ovliv­ně­na cí­lo­vou bar­vou, ma­te­ri­á­lem nebo po­vr­chem a k ná­vr­hu a úpra­vě in­sta­la­ce sen­zo­ru pro každý cíl jsou nutné lid­ské zku­še­nos­ti a do­ved­nos­ti. Tento pro­blém se často ob­je­vu­je v au­to­mo­bi­lo­vém a po­tra­vi­nář­ském prů­mys­lu, kde jsou de­te­ko­vá­ny různé cíle se slo­ži­tý­mi tvary a lesk­lý­mi po­vrchy.

Nový la­se­ro­vý sen­zor E3AS-HL CMOS do­ká­že spo­leh­li­vě de­te­ko­vat cíle, které nelze de­te­ko­vat po­mo­cí re­flex­ních fo­to­elek­tric­kých sen­zo­rů. Jeho sní­ma­cí al­go­rit­mus do­sa­hu­je vy­so­ko­rych­lost­ní­ho vzor­ko­vá­ní 10 000 vzor­ků za sekun­du. Je­di­neč­né zpra­co­vá­ní aku­mu­la­ce od Omro­nu zvy­šu­je cit­li­vost ze­si­lo­vá­ním i nejmen­ší­ho množ­ství svět­la od­ra­že­né­ho od cíle. Vý­rob­ní tech­no­lo­gie upra­vu­je po­lo­hu čočky při­jí­ma­če v sen­zo­ru na úroveň mi­k­ro­me­t­rů, což umož­ňu­je spo­leh­li­vou de­tek­ci li­bo­vol­né cí­lo­vé barvy, ma­te­ri­á­lu a tvaru.
Tyto tech­no­lo­gie umožňují sen­zo­rům E3AS-HL spo­leh­li­vě de­te­ko­vat za­kři­ve­né a ne­pra­vi­del­né lesk­lé au­to­mo­bi­lo­vé díly a ví­ce­ba­rev­né a lesk­lé po­tra­vi­ny a obaly. Sen­zor E3AS-HL lze po­u­žít tam, kde se po­u­ží­va­ly re­flex­ní fo­to­elek­tric­ké sen­zo­ry, a po­má­há vý­raz­ně zkrá­tit dobu po­třeb­nou k na­sta­ve­ní po­lo­hy a úhlu při in­sta­la­ci sen­zo­ru a pra­ho­vých hod­not.

Nej­dů­le­ži­těj­ší funk­ce:

  1. Spo­leh­li­vá de­tek­ce ob­tíž­ně zjis­ti­tel­ných před­mě­tů sni­žu­je dobu kon­struk­ce a uve­de­ní za­ří­ze­ní do pro­vo­zu
  2. Větší fle­xi­bi­li­ta kon­struk­ce za­ří­ze­ní zkra­cu­je dobu ná­vr­hu
  3. Po­vr­cho­vá úpra­va proti ne­čis­to­tám na sní­ma­cím po­vrchu za­jiš­ťu­je sta­bil­ní pro­voz i v ná­roč­ném pro­stře­dí (vy­ři­zo­vá­ní pa­ten­tu)
  4. Dis­plej OLED a učení umožňují snad­né, rych­lé a op­ti­mál­ní na­sta­ve­ní

Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na industrial.omron.cz.


Mohlo by vás zajímat: