Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové monitory Dell pro pohodlnou práci

Autor článku: Dell   

Tags: Dell | Hardware | Monitory | UltraSharp | Videokonference

Dell 34 video conferencing monitor C3422WE-2103Stále větší počet firem pře­chá­zí na hyb­rid­ní model práce. Je proto dů­le­ži­té in­ves­to­vat do tech­no­lo­gií, které za­měst­nan­cům usnad­ní spo­lu­prá­ci bez ohle­du na to, kde pra­cu­jí nebo jakou roli za­stá­va­jí. Všich­ni – od tvůr­ců ob­sa­hu a kon­struk­té­rů přes da­to­vé ana­ly­ti­ky po mar­ke­té­ry – hle­da­jí do­ko­na­lé uspo­řá­dá­ní a vy­ba­ve­ní pra­co­viš­tě, aby mohli pra­co­vat co nej­e­fek­tiv­ně­ji. A přes­ně k tomu slou­ží nová řada fi­rem­ních mo­ni­to­rů Dell, ke zlep­še­ní kom­for­tu práce a zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty za­měst­nan­ců.

Dell před­sta­vu­je svě­to­vě první vi­deo­kon­fe­renč­ní mo­ni­to­ry cer­ti­fi­ko­va­né pro Micro­soft Teams – vi­deo­kon­fe­renč­ní mo­ni­tor Dell 24 (C2422HE), vi­deo­kon­fe­renč­ní mo­ni­tor Dell 27 (C2722­DE) a za­kři­ve­ný vi­deo­kon­fe­renč­ní mo­ni­tor Dell 34 (C3422WE).

Je­jich pro­střed­nic­tvím se lze při­po­jit ke schůzkám oka­mži­tě je­di­ným stis­kem k tomu vy­hra­ze­né­ho tla­čít­ka Micro­soft Teams. Vy­sou­va­cí IR ka­me­ra s roz­li­še­ním 5 MP, dvo­ji­ce in­te­gro­va­ných 5W re­pro­duk­to­rů a mi­k­ro­fon s funk­cí po­tla­če­ní okol­ní­ho hluku za­jiš­ťu­jí při ko­mu­ni­ka­ci s ko­le­gy bri­lant­ní obraz a čistý zvuk. O bez­peč­něj­ší a po­ho­dl­něj­ší při­hla­šo­vá­ní se stará funk­ce Win­dows Hello s roz­po­zná­vá­ním tváře a hla­so­vé ovlá­dá­ní pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní­ho asi­s­ten­ta Micro­soft Cor­ta­na. Tyto vi­deo­kon­fe­renč­ní mo­ni­to­ry jsou vy­ba­ve­né také tech­no­lo­gií Com­fort­View Plus, která sni­žu­je množ­ství škod­li­vé­ho mod­ré­ho svět­la a zá­ro­veň za­cho­vá­vá mi­mo­řád­ně přes­né ba­rev­né po­dá­ní.

Dell UltraSharp 40 Curved Monitor U4021QW-2103

Mo­ni­tor Dell Ul­tra­Sharp 40 Cur­ved WUHD (U4021QW) je ultra ši­ro­ký za­kři­ve­ný mo­ni­tor s úh­lo­příč­kou 40 palců a roz­li­še­ním WUHD (5120 x 2160). Je ide­ál­ní pro tvůr­ce ob­sa­hu a da­to­vé ana­ly­ti­ky, kte­rým po­sky­tu­je špič­ko­vý obraz a po­má­há pra­co­vat pro­duk­tiv­ně­ji. Po­krý­vá ši­ro­ký ba­rev­ný pro­stor s přes­ným po­dá­ním barev. Sou­čas­ně sni­žu­je únavu očí po­mo­cí tech­no­lo­gie Com­fort­View Plus. Může po­slou­žit i k do­bí­je­ní no­te­boo­ku (do 90 W) pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní Thun­der­bolt 3, umožňuje vy­so­ko­rych­lost­ní pře­nos dat přes USB s rych­los­tí 10 Gb/s a na­bí­zí i ko­nek­tor RJ45. Za­kři­ve­ný mo­ni­tor Dell Ul­tra­Sharp 38 s roz­bo­čo­va­čem USB-C (U3821DW) na­bí­zí bri­lant­ní obraz s roz­li­še­ním WQHD+ a mi­mo­řád­ně kva­lit­ní zvuk pro­střed­nic­tvím in­te­gro­va­ných 9W re­pro­duk­to­rů. Oba mo­ni­to­ry do­ká­ží au­to­ma­tic­ky de­te­ko­vat druhý po­čí­tač a při­po­jit se k němu. Porty na čel­ním pa­ne­lu umožňují jed­no­du­še při­po­jit a do­bí­jet pe­ri­fer­ní za­ří­ze­ní.

Mo­ni­to­ry Dell Ul­tra­Sharp 24 a 27 s roz­bo­čo­va­čem USB-C (U2422HE/U2722­DE) s vy­ni­ka­jí­cím po­dá­ním barev a de­signem In­fi­ni­tyEd­ge prak­tic­ky bez rá­meč­ků na­bí­zí ma­xi­mál­ní zob­ra­zo­va­cí plo­chu. Tyto sty­lo­vé mo­ni­to­ry s USB roz­bo­čo­va­čem jsou ide­ál­ní pro uspo­řá­dá­ní pra­co­viš­tě se dvěma ob­ra­zov­ka­mi a na­bí­zí ši­ro­ké spek­trum roz­hra­ní, včet­ně ko­nek­to­ru RJ45 pro Ether­net, USB-C s vý­ko­nem až 90 W pro do­bí­je­ní no­te­boo­ků a super rych­lé 10Gb/s porty pro bles­ko­vé pře­no­sy dat. Oba mo­de­ly jsou v na­bíd­ce i ve ver­zích bez roz­bo­čo­va­če USB – Dell Ul­tra­Sharp 24 a 27 (U2422H/U2722D). Všech­ny čtyři mo­ni­to­ry jsou vy­ba­ve­né tr­va­le ak­tiv­ní funk­cí Com­fort­View Plus.

Zmo­der­ni­zuj­te si pro­stor pro spo­lu­prá­ci

Dell 65 4K interactive touch monitor C5522QT-2103

Pro ty, kdo pra­cu­jí v kan­ce­lá­ři nebo ve spo­leč­ných pro­sto­rách, ne­by­la tý­mo­vá spo­lu­prá­ce nikdy snaz­ší díky in­ter­ak­tiv­ním do­ty­ko­vým mo­ni­to­rům Dell 65/55 4K (C6522QT/C5522QT). Dva­ce­ti­bo­do­vý do­ty­ko­vý panel In­Glass Touch umožňuje, aby na něj psalo nebo kres­li­lo ně­ko­lik uži­va­te­lů sou­čas­ně s téměř nu­lo­vým zpož­dě­ním. Díky nové funk­ci de­tek­ce dlaně si o něj mohou opřít ruku, aniž by tím v ob­ra­ze vy­tvo­ři­li ne­chtě­né šmou­hy. Ex­klu­ziv­ní funk­ce po­lo­ho­vá­ní umožňuje, aby na mo­ni­tor po­ho­dl­ně do­sáh­li různě vy­so­cí uži­va­te­lé. Mo­ni­to­ry Dell ur­če­né pro tý­mo­vou spo­lu­prá­ci lze také pro­po­jit s ře­še­ní­mi Dell pro za­se­da­cí míst­nos­ti a vy­tvo­řit tak kom­plet­ně vy­ba­ve­ný pro­stor včet­ně hard­wa­ru, soft­wa­ru a ko­mu­ni­kač­ních ná­stro­jů.

Dell Premier Wireless Rechargeable Mouse-MS7421W-2103

Žádné pra­co­viš­tě by ne­by­lo kom­plet­ní bez nové pré­mi­o­vé bez­drá­to­vé do­bí­je­cí myši Dell (MS7421W), která na jedno na­bi­tí zvlád­ne až šest mě­sí­ců práce. Pro ty, kteří pre­fe­ru­jí rov­nou celý set je tu nová pré­mi­o­vá bez­drá­to­vá klá­ves­ni­ce s myší s pod­po­rou při­po­je­ní k více za­ří­ze­ním (KM7321W), která se může chlu­bit jed­nou z nejdel­ších vý­dr­ží na trhu – až 36 mě­sí­ců. Nový mo­bil­ní USB-C adap­tér Dell (DA310) na­bí­zí v kom­pakt­ním pro­ve­de­ní ši­ro­ké spek­trum portů pro při­po­je­ní růz­ných za­ří­ze­ní a po­slou­ží i k do­bí­je­ní no­te­boo­ku.


Mohlo by vás zajímat: