Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový přírůstek do produktové řady monitorů Philips B Line

Autor článku: MMD - Philips   

Tags: 243B1JH | B Line | Hardware | MMD | Monitory | Philips

Philips 243b1jh-2106Nej­no­věj­ším pří­růst­kem do pro­duk­to­vé řady Phi­lips B Line je mo­ni­tor Phi­lips 243B1JH (úh­lo­příč­ka 23,8"/60,5 cm), vy­ba­ve­ný spous­tou funk­cí pro po­ho­dl­nou a bez­peč­nou pro­duk­ti­vi­tu. Tento nový mo­ni­tor na­bí­zí hyb­rid­ní USB do­ko­vá­ní, které zjed­no­du­šu­je při­po­je­ní: jeden USB du­ál­ní kabel s ko­nek­to­ry typu C a A po­sky­tu­je video, Ether­net, na­bí­je­ní (až 100 W) a při­po­je­ní Dis­pla­y­Link. Jedná se o ide­ál­ní ře­še­ní pro ty, kteří hle­da­jí mo­ni­tor, za­jiš­ťu­jí­cí kom­plex­ní mož­nos­ti při­po­je­ní, po­hod­lí a za­bez­pe­če­ní – ať už jde o kom­plex­ní na­sta­ve­ní, sdí­le­né kan­ce­lá­ře nebo ote­vře­né kan­ce­lář­ské pro­sto­ry.

Jed­no­du­ché a úplné při­po­je­ní

Do­ko­va­cí USB sta­ni­ce mo­ni­to­rů Phi­lips po­sky­tu­je uni­ver­zál­ní repli­ka­ci portů pro snad­né, úplné a bez­pro­blé­mo­vé při­po­je­ní. Phi­lips 243B1JH je vy­ba­ven hyb­rid­ním USB do­ko­vá­ním s porty USB-C i USB-A. USB-C umožňuje snad­né do­ko­vá­ní pro­střed­nic­tvím jed­no­ho ka­be­lu, rych­lý pře­nos dat a do­bí­je­ní no­te­boo­ku přímo z mo­ni­to­ru (až 100 W). USB-A s při­po­je­ním Dis­pla­y­Link umožňuje prak­tic­ky ja­ké­ko­li mo­der­ní vy­u­ži­tí no­te­boo­ku. Ve­sta­vě­ný RJ-45 Ether­net za­jiš­ťu­je větší za­bez­pe­če­ní dat a Dis­pla­y­Port-out při­ná­ší snad­né pro­po­je­ní mo­ni­to­rů do ře­těz­ců. Dis­pla­y­Port-out umožňuje při­po­jit další mo­ni­to­ry s vy­so­kým roz­li­še­ním pouze jed­ním ka­be­lem od prv­ní­ho mo­ni­to­ru k PC.

Výkon a bez­peč­nost

Phi­lips 243B1JH op­ti­ma­li­zu­je zá­ži­tek ze sle­do­vá­ní. Je vy­ba­ven IPS LCD dis­ple­jem se ši­ro­ký­mi po­zo­ro­va­cí­mi úhly 178/178 stupňů, ostrý obraz s ži­vý­mi a přes­ný­mi barva­mi a kon­zis­tent­ním jasem, což je dů­le­ži­té při práci v tý­mech před jed­ním mo­ni­to­rem:. Model je vy­ba­ven také re­ži­mem Phi­lips LowBlue a tech­no­lo­gií Flic­ker-Free. Navíc má cer­ti­fi­ka­ci TÜV Rhe­in­lend.
Nej­no­věj­ší vy­ska­ko­va­cí webo­vá ka­me­ra je vy­ba­ve­na po­kro­či­lý­mi sen­zo­ry pro roz­po­zná­vá­ní ob­li­če­je Win­dows Hello, které uži­va­te­lům umožňují po­ho­dl­ně se při­hlá­sit ke svým za­ří­ze­ním s Win­dows za méně než dvě sekun­dy (tři­krát rych­le­ji než po­mo­cí hesla).

Eko­lo­gic­ké cer­ti­fi­ka­ce

Stej­ně jako celá pro­duk­to­vá řada B, splňuje i tento model ně­ko­lik eko­lo­gic­kých stan­dar­dů a cer­ti­fi­ka­cí: Ener­gyStar 8.0, EPEAT, TCO Cer­ti­fied Edge a RoHS. In­te­gro­va­ný Power­Sen­sor de­te­ku­je pří­tom­nost uži­va­te­le a sni­žu­je jas mo­ni­to­ru, když uži­va­tel od­stou­pí, což vede k delší ži­vot­nos­ti mo­ni­to­ru a úspo­ře ener­gie až o 80 %. Mo­ni­tor je navíc vy­ba­ven sní­ma­čem Li­ght­Sen­sor, který au­to­ma­tic­ky upra­vu­je jas ob­ra­zu podle svě­tel­ných pod­mí­nek v míst­nos­ti a mi­ni­ma­li­zu­je tak spo­tře­bu ener­gie.

Cena a dostupnost

Mo­ni­tor Phi­lips 243B1JH bude do­stup­ný od února 2021 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 10 869 Kč (419 EUR).
Více in­for­ma­cí o mo­ni­to­rech Phi­lips na www.philips.cz/c-m-so/monitory.

 


Mohlo by vás zajímat: