Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP představuje novou verzi tiskárny Stitch S1000

Autor článku: HP Inc.   

StitchS1000 KV mod-2119Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do svého port­fo­lia tis­ká­ren HP Stitch, který po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb (PSP) po­mů­že di­ver­zi­fi­ko­vat na­bíd­ku tis­ko­vých slu­žeb v ob­las­ti soft sig­nage a in­te­ri­é­ro­vých po­tis­ků, a vyjít tak vstříc i ná­roč­něj­ším po­ža­dav­kům zá­kaz­ní­ků. Mo­der­ni­zo­va­ná 126­pal­co­vá tis­kár­na HP Stitch S1000 byla na­vr­že­na s cílem za­ru­čit špič­ko­vou kva­li­tu, větší vše­stran­nost a bez­pro­blé­mo­vý pro­voz.

Při­jí­mej­te více za­ká­zek

Tis­kár­na HP Stitch S1000 dává uži­va­te­lům mož­nost tisk­nout přímo na tex­til nebo na pře­no­so­vý papír, což zjed­no­du­šu­je pra­cov­ní po­stup, aniž by bylo nutné při­stu­po­vat na ja­ké­ko­li kom­pro­mi­sy – tis­ko­vé hlavy s na­tiv­ním roz­li­še­ním 1200 dpi a sys­tém HP Drop & Dry za­jis­tí syté po­dá­ní černé, ži­vost barev a je­di­neč­né roz­li­še­ní, takže do­ká­že­te na­bíd­nout po­tisk v nej­vyš­ší kva­li­tě.
Nové ve­sta­vě­né kon­takt­ní topné tě­le­so umožňuje do­sáh­nout při pří­mém tisku na tex­til sy­těj­ších barev při pro­sví­ce­ní ze­za­du, barvy díky tomu pů­so­bí zá­ři­vě­ji a ži­vě­ji než kdy­ko­li před­tím.

Pra­cuj­te rych­le­ji

Tis­kár­na HP Stitch S1000 je na­vr­že­na tak, aby doba je­jí­ho ná­bě­hu vy­ho­vo­va­la rych­lo­ob­rát­ko­vé vý­ro­bě a rych­lost tisku do­sa­ho­va­la až 220 m²/h. Díky pří­slu­šen­ství se dvěma válci navíc umožňuje zdvoj­ná­so­bit vý­rob­ní ka­pa­ci­tu na mé­di­ích o šířce až 1,6 m.
Vy­so­kou kva­li­tu tisku i v rych­lém tis­ko­vém re­ži­mu za­ru­ču­je sys­tém in­te­li­gent­ní kom­pen­za­ce try­sek (Smart No­zzle Com­pensati­on) a po­kro­či­lý sní­mač (Op­ti­cal Media Advan­ce Sen­sor Plus). Za­ří­ze­ní má navíc in­te­gro­va­ný sys­tém pro od­sá­vá­ní ae­ro­so­lu a par, zvlá­dá­ní za­ká­zek s krát­ký­mi ter­mí­ny tedy nikdy ne­by­lo snaz­ší.
Uži­va­te­lé mají mož­nost vyměňovat tis­ko­vé hlavy a vy­u­ží­vat služ­bu pre­ven­tiv­ní údrž­by na­bí­ze­nou spo­leč­nos­tí HP, což zvy­šu­je dobu pro­vo­zu­schop­nos­ti tis­kár­ny. Díky na­ná­še­cím vál­cům, in­kous­to­vým ka­ze­tám o ob­je­mu 10 litrů a rolím s hmot­nos­tí až 300 kg mohou pro­fe­si­o­ná­lo­vé v ob­las­ti tisku ne­chat za­ří­ze­ní bez obav pra­co­vat bez do­zo­ru.

StitchS1000 2021edition front printmedia.526-2119

Mějte věci pod kon­t­ro­lou

V kom­bi­na­ci s apli­ka­cí HP Prin­tOS se dají PSP tis­ko­vé úlohy snad­no řídit od­kud­ko­li a kdy­ko­li – a zá­ro­veň se roz­ho­do­vat na zá­kla­dě přes­ných dat. Pokud pra­cu­je­te s vět­ším po­čtem tis­ká­ren, ná­stroj HP Con­fi­gu­rati­on Cen­ter za­jis­tí ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­tu po­mo­cí efek­tiv­ní­ho roz­dě­le­ní tis­ko­vých úloh, za­tím­co ve­sta­vě­ný spek­tro­fo­to­me­tr za­ru­čí ba­rev­nou kon­zis­ten­ci v celé se­sta­vě.
Testy pro­ká­za­ly, že pře­no­so­vý papír i tex­til­ní role snad­no zvlád­ne vklá­dat jeden pra­cov­ník, navíc s 40% úspo­rou času. Umožňují to vlast­nos­ti za­ří­ze­ní, jako je au­to­ma­tic­ké na­sta­ve­ní na­pnu­tí média, jed­no­du­ché dráhy pro prů­chod média, au­to­ma­tic­ké a op­ti­ma­li­zo­va­né čiš­tě­ní tis­ko­vé hlavy a pro­ces za­hří­vá­ní tis­kár­ny, který pro­bí­há sou­běž­ně se vklá­dá­ním.

Vy­u­žij­te větší udr­ži­tel­nos­ti

Mo­der­ni­zo­va­ná tis­kár­na HP Stitch S1000 vy­u­ží­vá sub­li­mač­ní in­kous­ty s cer­ti­fi­ka­cí ECO PASSPORT, která po­tvr­zu­je bez­peč­nost che­mic­kých látek, po­u­ží­va­ných v tex­til­ním a ko­že­děl­ném prů­mys­lu. Při po­u­ží­vá­ní za­ří­ze­ní je navíc možné bez­plat­ně a po­ho­dl­ně recyklo­vat tis­ko­vé hlavy pro­střed­nic­tvím pro­gra­mu HP Pla­net Part­ners. Vněj­ší obal in­kous­to­vé ka­ze­ty S1000 je vy­ro­ben z kar­to­nu a lze jej recyklo­vat lo­kál­ně, což je sou­čás­tí cíle spo­leč­nos­ti HP, spo­čí­va­jí­cím v roz­vo­ji níz­ko­emis­ní­ho obě­ho­vé­ho hos­po­dář­ství.
Více in­for­ma­cí o HP Inc. na­lez­ne­te na www.hp.com.