Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HTC VIVE posouvá VR na novou úroveň

Autor článku: HTC   

VIVE-Pro-2-a-Focus 3-in-office-2120Spo­leč­nost HTC VIVE před­sta­vi­la 11. květ­na 2021 na akci VI­VE­CON re­vo­luč­ní no­vin­ky v ob­las­ti vir­tu­ál­ní re­a­li­ty v čele s no­vý­mi he­ad­se­ty HTC VIVE Pro 2 a VIVE Focus 3 s 5K roz­li­še­ním a 120° zor­ným úhlem. Od­ha­le­na byla také nová sada pro­fe­si­o­nál­ních ná­stro­jů VIVE Busi­ness pro pod­ni­ka­te­le a spo­leč­nos­ti všech ve­li­kos­tí i plná verze ko­mu­ni­kač­ní apli­ka­ce VIVE Sync, která opouš­tí fázi beta pro­vo­zu.

Před­sta­ve­né no­vin­ky na­sta­vi­ly novou laťku pré­mi­o­vé vir­tu­ál­ní re­a­li­ty nejen pro spo­leč­nos­ti, ale i pro běžné uži­va­te­le.

HTC VIVE Pro 2 – ostrý, pre­ciz­ní a po­hl­cu­jí­cí he­ad­set

Vy­so­ké 5K roz­li­še­ní spo­je­né se 120 Hz ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí a 120° zor­ným úhlem před­sta­vu­jí nový stan­dard kva­li­ty zob­ra­ze­ní. Po­dí­lí se na něm dvo­ji­ce rych­lých 2,5K LCD dis­plejů s RGB ma­ti­cí i ino­va­tiv­ní op­tic­ká se­sta­va in­te­gru­jí­cí pro každé oko dvě čočky místo jedné. Vý­sled­kem je prak­tic­ky eli­mi­no­va­ný scre­en-door efekt a per­fekt­ní os­t­rost ob­ra­zu v celém roz­sa­hu zor­né­ho pole. Uži­va­te­lé se tak mohou těšit na ještě při­ro­ze­něj­ší zá­ži­tek s in­ten­ziv­něj­ším po­ci­tem po­hl­ce­ní.

VIVE-Pro-2-2120

Velký vliv na in­ten­zi­tu zá­žit­ku má i kom­fort a er­go­no­mie. VIVE Pro 2 proto dis­po­nu­je ply­nu­lým na­sta­ve­ním vzdá­le­nos­ti očí (IPD), kom­fort­ním sys­té­mem uchy­ce­ní na hlavě a v ne­po­sled­ní řadě per­fekt­ním pře­do­zad­ním vy­vá­že­ním. Ani při dlou­hých vir­tu­ál­ních se­an­cích tak ne­hro­zí bo­les­ti hlavy a očí z ne­vy­ho­vu­jí­cí vzdá­le­nos­ti čoček ani na­mo­že­ní týl­ní­ho sval­stva, které běžně způ­so­bu­jí he­ad­se­ty s tě­žiš­těm na před­ní stra­ně.
Dů­le­ži­tou no­vin­kou je i vy­u­ži­tí tech­no­lo­gie Dis­play Stre­am Com­pres­si­on, na jejíž op­ti­ma­li­za­ci a zá­ro­veň his­to­ric­ky prv­ním na­sa­ze­ní ve VR pra­co­va­lo HTC spo­leč­ně s fir­ma­mi AMD a NVI­DIA. Díky ní lze ma­xi­mál­ní vi­zu­ál­ní kva­li­ty do­sáh­nout i při při­po­je­ní skrze Dis­pla­y­Port 1.2. Vý­raz­né zlep­še­ní ob­ra­zu si tak vy­chut­na­jí i ma­ji­te­lé star­ších gra­fic­kých karet.
HTC Vive Pro 2 je plně kom­pa­ti­bil­ní i s veš­ke­rým pří­slu­šen­stvím stan­dar­du Steam VR. Lze jej tak do­pl­nit o HTC VIVE Trac­ke­ry, VIVE Fa­cial Trac­ker i pří­slu­šen­ství tře­tích stran jako jsou ovla­da­če Valve Index, nebo nej­růz­něj­ší va­ri­an­ty VR ru­ka­vic. Bez pro­blé­mů je i in­te­gra­ce do star­ších VR se­stav bez ohle­du na to, zda vy­u­ží­va­jí zá­klad­no­vé sta­ni­ce stan­dar­du Steam VR 1.0 či 2.0.
Fa­nouš­ky, kteří se roz­hod­nou svou VR se­sta­vu vy­lep­šit, po­tě­ší vý­rob­ce mož­nos­tí předob­jed­nat sa­mo­stat­ný he­ad­set již 11. květ­na za zvý­hod­ně­nou cenu 19 990 Kč.
Plná se­sta­va HTC VIVE Pro 2 ob­sa­hu­jí­cí zá­klad­no­vé sta­ni­ce stan­dar­du Steam VR 2.0 a ovla­da­če VIVE Con­t­rollers bude do­stup­ná od 4. srpna 2021 za cenu 37 490 Kč.

HTC VIVE Focus 3 – nová éra pro­fe­si­o­nál­ní VR

HTC VIVE Focus 3 před­sta­vu­je nej­do­ko­na­lej­ší ře­še­ní fi­rem­ní VR. Zá­kaz­ní­ci se mohou těšit na špič­ko­vý obraz, zvuk, er­go­no­mii a zcela pře­pra­co­va­ný in­si­de-out trac­king i ovla­da­če. Pro­fe­si­o­nál­ním ná­ro­kům od­po­ví­dá i po­u­ži­tí pré­mi­o­vých ma­te­ri­á­lů a kon­strukč­ní ře­še­ní umožňující ce­lo­den­ní pro­voz a snad­né sdí­le­ní he­ad­se­tu více uži­va­te­li.
Nový ne­zá­vis­lý he­ad­set dis­po­nu­je 5K roz­li­še­ním a 120° FOV, sa­mo­zřej­mos­tí je RGB uspo­řá­dá­ní sub­pi­xe­lů prak­tic­ky eli­mi­nu­jí­cí scre­en-door efekt a po­tě­ší i vy­so­ká 90Hz ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce. Díky tomu po­sky­tu­je jemný a de­tail­ní obraz umožňující při­ro­ze­něj­ší in­ter­ak­ce.

VIVE Focus 3-2120

In­te­gro­va­né re­pro­duk­to­ry dis­po­nu­jí dvěma mě­ni­či pro každé ucho, a tak do­ká­žou zpro­střed­ko­vat pre­ciz­ní zvu­ko­vý zá­ži­tek, aniž by uži­va­tel ztra­til pře­hled o svém okolí. Pokud hrozí, že by mohlo dojít k přesle­chu mezi více he­ad­se­ty, nebo je třeba chrá­nit ob­sa­hu cit­li­vé­ho roz­ho­vo­ru ve VR, je k dis­po­zi­ci tak­zva­ný pri­va­cy režim. Ten umožňuje ak­tiv­ní po­tla­čo­vá­ní sly­ši­tel­nos­ti re­pro­duk­to­rů mimo he­ad­set.
Ani v pří­pa­dě VIVE Focus 3 ne­za­po­mněl vý­rob­ce na dů­le­ži­tost po­hod­lí. Jeho pre­ciz­ní vy­vá­že­ní a pro­myš­le­ný sys­tém uchy­ce­ní na hlavě za­jiš­ťu­jí kom­fort i při ce­lo­den­ním po­u­ží­vá­ní. Tomu na­po­má­há i za­kři­ve­ná vý­měn­ná ba­te­rie, která se ukrý­vá na zadní stra­ně he­ad­se­tu a po­mo­cí LED in­di­ká­to­ru oka­mži­tě in­for­mu­je o úrov­ni na­bi­tí, aniž by bylo nutné vir­tu­ál­ní re­a­li­tu na­sa­dit.
Prak­tic­ké a hy­gi­e­nic­ké jsou i mag­ne­tic­ky uchy­ce­né ob­li­čejo­vé a týlní stél­ky, umožňující je­jich snad­nou vý­mě­nu při stří­dá­ní uži­va­te­lů. Dlou­hou ži­vot­nost a spo­leh­li­vost pak za­jiš­ťu­je šasi z hoř­čí­ko­vé sli­ti­ny, která je o 20 % lehčí a o ce­lých 500 % odol­něj­ší než plast.
Pro pre­ciz­ní sle­do­vá­ní po­hy­bu i leh­kých ovla­da­čů s vý­dr­ží 15 h na jedno na­bi­tí, vy­u­ží­vá VIVE Focus 3 AI al­go­rit­mus za­cho­vá­va­jí­cí plné sou­kro­mí uži­va­te­le. Po­hy­bo­vá data totiž uklá­dá v šif­ro­va­né po­do­bě, a to pouze v in­ter­ní pa­mě­ti he­ad­se­tu, díky čemuž ne­hro­zí je­jich zne­u­ži­tí. Sle­do­vá­ní po­hy­bu rukou bude zpří­stup­ně­né v blíz­ké bu­douc­nos­ti.
Vý­po­čet­ní výkon he­ad­se­tu za­jiš­ťu­je spe­ci­ál­ně op­ti­ma­li­zo­va­ná verze čip­se­tu Qual­comm Sna­pdra­gon XR2 chla­ze­ná po­mo­cí 15W mě­dě­né heat pipe a vě­t­rá­ku, který teplo od­vá­dí ak­tiv­ně z he­ad­se­tu. Ani při ce­lo­den­ním uží­vá­ní nej­ná­roč­něj­ších apli­ka­cí tak ne­do­chá­zí k nad­měr­né­mu za­hří­vá­ní pro­ce­so­ru a sni­žo­vá­ní jeho vý­ko­nu. Za všech okol­nos­tí se tak uži­va­te­lé do­čka­jí dvoj­ná­sob­né­ho vý­ko­nu v ob­las­ti GPU i CPU a 11x vyšší rych­los­ti při AI ope­ra­cích. Vše za­vr­šu­je zcela nová plat­for­ma VIVE Re­a­li­ty Sys­tem 2.0, která na­bí­zí stříz­li­vé pro­fe­si­o­nál­ní pro­stře­dí a snad­ný pří­stup ke všem funk­cím he­ad­se­tu i in­sta­lo­va­ným apli­ka­cím.
VIVE Focus 3 bude do­stup­ný 24. červ­na 2021 za cenu 37 590 Kč, jejíž sou­čás­tí je i 24 mě­sí­ců Busi­ness zá­ru­ky.

VIVE Busi­ness

Kromě no­vé­ho HW vý­rob­ce před­sta­vil i balík ře­še­ní, apli­ka­cí a slu­žeb, který po­mů­že spo­leč­nos­tem zís­kat to nej­lep­ší z XR (vir­tu­ál­ní, roz­ší­ře­né i smí­še­né re­a­li­ty) bez ohle­du na ve­li­kost or­ga­ni­za­ce. Balík VIVE Busi­ness je plně šká­lo­va­tel­ný a pre­ciz­ně za­bez­pe­če­ný, díky čemuž usnad­ní na­sa­ze­ní nové tech­no­lo­gie, její sprá­vu, za­ško­le­ní uži­va­te­lů a mnoho dal­ší­ho.
Sou­čás­tí ba­lí­ku je i plat­for­ma VIVE Busi­ness Ma­nage­ment De­vi­ce umožňující IT od­dě­le­ním vzdá­le­nou sprá­vu všech za­ří­ze­ní včet­ně in­sta­la­ce apli­ka­cí, ak­tu­a­li­za­ce soft­ware i spouš­tě­ní při­pra­ve­ných skrip­tů. Díky pod­po­ře stan­dard­ních An­dro­id En­ter­pri­se MDM ře­še­ní však není pro­blém spra­vo­vat he­ad­se­ty HTC VIVE Focus 3 ani s po­mo­cí MDM slu­žeb, které již spo­leč­nost po­u­ží­vá.
V ná­vaz­nos­ti na úspěch spo­tře­bi­tel­ské­ho por­tá­lu s VR apli­ka­ce­mi VI­VEPORT, při­pra­vi­la spo­leč­nost od­dě­le­ný ob­chod s apli­ka­ce­mi pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí VIVE Busi­ness Ap­pS­to­re. Ten na­bí­zí ko­lek­ci dů­sled­ně vy­bra­ných apli­ka­cí a ná­stro­jů z ob­las­ti vý­cvi­ku, ko­mu­ni­ka­ce, vi­zu­a­li­za­cí a mnoha dal­ších ob­las­tí. Kromě ná­ku­pu apli­ka­ce v ori­gi­nál­ní po­do­bě ne­chy­bí ani mož­nost ode­slá­ní po­ptáv­ky jejím tvůr­cům, kteří do­ká­žou soft­ware upra­vit dle kon­krét­ních po­ža­dav­ků zá­jem­ce.
Apli­ka­ce VIVE Busi­ness Tra­i­ning umož­ní pod­po­ru vý­cvi­ko­vých akcí ja­ké­ho­ko­li roz­sa­hu. Ško­li­tel s její po­mo­cí do­ká­že snad­no pro­střed­nic­tvím ja­ké­ho­ko­li An­dro­id za­ří­ze­ní sle­do­vat po­stup jed­not­li­vých účast­ní­ků a po­mo­ci s je­jich na­vá­dě­ním ve VR. Po­skyt­ne mu mož­nost zvý­raz­nit jed­not­li­vé kroky vý­cvi­ku, nebo je do­kon­ce pře­sko­čit tak, aby ne­zdr­žo­val po­stup celé sku­pi­ny. Funk­ce VIVE Busi­ness Stre­a­ming umož­ní pro­po­jit VIVE Focus 3 s PC po­mo­cí ka­be­lu a v blíz­ké bu­douc­nos­ti i pro­střed­nic­tvím bez­drá­to­vé­ho při­po­je­ní. Vý­rob­ce při­slí­bil prů­běž­né roz­ši­řo­vá­ní na­bíd­ky ná­stro­jů v ba­lí­ku VIVE Busi­ness tak, aby ne­u­stá­le před­sta­vo­val ro­bust­ní ře­še­ní pro fi­rem­ní VR sys­témy.

HTC VIVE Sync

Služ­ba, hojně vy­u­ží­va­ná k se­tká­vá­ní, pre­zen­ta­cím, výuce i ko­o­pe­ra­ci s vy­u­ži­tím 3D mo­de­lů, pře­chá­zí po roce ve­řej­né­ho beta pro­vo­zu do ostré verze. VIVE Sync Pro a VIVE Sync En­ter­pri­se na­bí­zí nová pro­stře­dí, ná­stro­je i způ­so­by in­ter­ak­ce. Umožňuje pře­nést do vir­tu­ál­ní re­a­li­ty běžné pra­cov­ní sou­bo­ry, Power­point pre­zen­ta­ce i troj­roz­měr­né mo­de­ly. VIVE Sync je ide­ál­ní pro sku­pi­ny do 30 osob, pro větší sku­pi­ny na­bí­zí VIVE XR Suite roz­sáh­lé port­fo­lio dal­ších apli­ka­cí. Více se o VIVE XR Suite do­zví­te na strán­kách en­ter­pri­se.​vive.​com/​solutions/​xr-​suite.
Další informace na www.htcvive.com.