Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys představil 3D tiskárnu J5 MediJet

Autor článku: Stratasys   
Pondělí, 07 Červen 2021 11:12

Tags: 3D tiskárny | DraftWhite | J5 MediJet | Stratasys | zdravotnictví

Stratasys-J5 Medijet-2123Stra­ta­sys před­sta­vil 3. červ­na zdra­vot­nic­kou 3D tis­kár­nu, která kom­bi­nu­je více apli­ka­cí v jed­nom sys­té­mu a na­sta­vu­je nový stan­dard pro po­sky­to­va­te­le zdra­vot­ní péče a spo­leč­nos­ti za­bý­va­jí­cí se zdra­vot­nic­ký­mi pří­stro­ji. S více ma­te­ri­á­ly a ví­ce­ba­rev­ný­mi schop­nost­mi umožňuje 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J5 Me­di­Jet uži­va­te­lům vy­tvá­řet vy­so­ce de­tail­ní 3D ana­to­mic­ké mo­de­ly a vr­ta­cí a ře­za­cí vo­dít­ka se schvá­le­ným seg­men­tač­ním soft­warem 510k od ji­né­ho do­da­va­te­le.

Vo­dít­ka a mo­de­ly jsou cer­ti­fi­ko­vá­ny jako ste­ri­li­zo­va­tel­né a bi­o­kom­pa­ti­bil­ní a tis­kár­na je do­sta­teč­ně eko­no­mic­ká a kom­pakt­ní pro malé la­bo­ra­tor­ní pro­sto­ry.
3D tis­kár­na J5 Me­di­Jet je vy­ba­ve­na pa­ten­to­va­nou ro­tač­ní tis­ko­vou zá­klad­nou a pev­nou tis­ko­vou hla­vou. Je na­vr­že­na tak, aby ma­xi­ma­li­zo­va­la spo­leh­li­vost a zjed­no­du­ši­la údrž­bu. Ve srov­ná­ní s ji­ný­mi 3D tis­kár­na­mi je 3D tis­kár­na Me­di­Jet až o 30 pro­cent rych­lej­ší, spolu s jed­no­du­chým pra­cov­ním po­stu­pem, který za­hr­nu­je au­to­ma­tic­ké uspo­řá­dá­ní zá­sob­ní­ku, opra­vy a pod­po­ru nej­no­věj­ší­ho for­má­tu sou­bo­rů 3MF pro zjed­no­du­še­ní při­po­je­ní k seg­men­tač­ní­mu a ná­vr­ho­vé­mu soft­wa­ru tře­tích stran.
Nová tis­kár­na pod­po­ru­je ma­te­ri­ál DraftWhi­te pro ce­no­vě do­stup­né apli­ka­ce s jed­ním ma­te­ri­á­lem, spolu s celou řadou no­vých fle­xi­bil­ních, ne­pruž­ných barev a prů­hled­ných ma­te­ri­á­lů. Ví­ce­ma­te­ri­á­lo­vé schop­nos­ti pod­po­ru­jí ši­ro­kou škálu apli­ka­cí pro lé­kař­ské mo­de­lo­vá­ní na jedné plat­for­mě vhod­né pro kan­ce­lá­ře, což sni­žu­je ná­kla­dy na out­sour­cing nebo po­tře­bu více tis­ká­ren.
Vý­rob­ní zá­vo­dy pro ma­te­ri­ál a hard­ware J5 Me­di­Jet ob­dr­že­ly cer­ti­fi­ka­ci ISO 13485 pro kon­struk­ci a vý­ro­bu zdra­vot­nic­kých pro­střed­ků.
Tis­kár­na a ma­te­ri­á­ly jsou nyní k dis­po­zi­ci. Další in­for­ma­ce o kli­nic­ké a eko­no­mic­ké hod­no­tě lé­kař­ské­ho 3D tisku na­jde­te na www.stratasys.com.


Mohlo by vás zajímat: