Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový skener eviXscan 3D Optima+ M již na trhu

Autor článku: Evatronix   

Tags: Evatronix | evi­Xs­can 3D | Hardware | Op­ti­ma+ M | Skenery

EviXscan Optima plus M-2124Eva­t­ro­nix uvádí na trh ske­ner evi­Xs­can 3D Op­ti­ma+ M, který se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí a rych­los­tí. Na­hra­zu­je model Heavy Duty Op­ti­ma, jehož vý­ro­ba byla ukon­če­na v únoru 2021. Op­ti­ma+ M je určen k přes­né­mu ske­no­vá­ní střed­ně vel­kých ob­jek­tů: od zhru­ba 7 cm až do 1 m. Ve srov­ná­ní s evi­Xs­can 3D Heavy Duty Op­ti­ma je doba po­ří­ze­ní jed­no­ho ske­no­vá­ní po­mo­cí Op­ti­ma+ M čty­ři­krát krat­ší a rovná se 1,2 sekun­dy.

Proto mají vněj­ší pod­mín­ky menší vliv na kva­li­tu pro­ce­su. Ob­last ske­no­vá­ní je zvět­še­na (o 43 % ve srov­ná­ní s před­cho­zím mo­de­lem). Je­di­ný sken pro­ve­de­ný ske­ne­rem Op­ti­ma+ M může sbí­rat na­mě­ře­ná data z ob­je­mu 320 × 190 × 120 mm. I přes roz­ší­ře­ní roz­sa­hu ske­no­vá­ní je za­cho­vá­na vy­so­ká kva­li­ta ske­no­vá­ní. Ske­ner Op­ti­ma+ M po­sky­tu­je vy­so­kou hus­to­tu ske­no­va­cích bodů (117 bodů/mm²) a roz­sah přes­nos­ti 0,009 mm (pa­ra­me­tr Ps podle směr­ni­ce VDI/VDE 2634 část 2). To je dů­sle­dek po­u­ži­tí vy­so­ko­rych­lost­ních 7MPx fo­to­a­pa­rá­tů a pro­jek­to­ru vy­u­ží­va­jí­cí­ho mo­der­ní DLP či­po­vou sadu, která umožňuje do­sáh­nout přes­něj­ších vý­sled­ků mě­ře­ní i přes zvět­še­ný dosah ske­no­vá­ní.
Ve srov­ná­ní se svým před­chůd­cem má Op­ti­ma+ M zmen­še­nou vzdá­le­nost mezi ske­ne­rem a sní­ma­ným ob­jek­tem, což usnadňuje pro­voz mě­ři­cí­ho za­ří­ze­ní. Kon­fi­gu­ra­ce Op­ti­ma+ M je pří­mo­ča­rej­ší díky vy­řa­ze­ní ka­be­lu HDMI – k při­po­je­ní ske­ne­ru k po­čí­ta­či je nutný pouze kabel USB 3.0. Jako všech­ny 3D ske­ne­ry evi­Xs­can je Op­ti­ma+ M v pro­ce­su ske­no­vá­ní pod­po­ro­vá­na řadou pří­slu­šen­ství do­dá­va­né­ho se ske­ne­rem nebo je k dis­po­zi­ci jako vo­li­tel­né pří­slu­šen­ství.
Lehká kom­pakt­ní kon­struk­ce a snad­ná in­te­gra­ce před­ur­ču­je Op­ti­mu+ M pro po­u­žití v ro­bo­ti­zo­va­ných mě­ři­cích sys­té­mech. Eva­t­ro­nix již vy­vi­nul soft­ware, který pod­po­ru­je in­te­gra­ci ske­ne­rů s Uni­ver­sal Ro­bots, HAN * S a ko­bo­ty/ro­bo­ty Kuka. Za­ru­ču­je efek­tiv­ní im­ple­men­ta­ci sys­té­mu a snad­né ovlá­dá­ní. Op­ti­ma+ M jako uni­ver­zál­ní ske­ner s vy­ni­ka­jí­cím po­mě­rem ceny a kva­li­ty lze úspěš­ně po­u­žít také v re­verz­ním in­že­nýr­ství, bez­kon­takt­ní kon­t­ro­le kva­li­ty nebo rych­lém pro­to­ty­po­vá­ní.
Ske­ner evi­Xs­can 3D Op­ti­ma + M je nyní k dis­po­zi­ci k před­ve­de­ní a ob­jed­ná­ní. Prv­ní­ do­dáv­ky jsou plá­no­vány na čer­ve­nec 2021.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na webu evixscan3d.com.


Mohlo by vás zajímat: