Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Profesionální notebooky Tecra A40-G na našem trhu

Autor článku: Dynabook Europe   
Úterý, 06 Červenec 2021 12:10

Tags: A40-G | Dynabook | Hardware | Notebooky | Tecra

dynabook Tecra A40 Lifestyle image-2128Dy­na­book Eu­ro­pe uvedl na náš trh dva mo­de­ly leh­ké­ho a odol­né­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho no­te­boo­ku Tecra A40-G, který kom­bi­nu­je vy­so­ký výkon, pre­ciz­ní a odol­né pro­ve­de­ní, bo­ha­tou ko­nek­ti­vi­tu a pro­pra­co­va­né funk­ce k za­bez­pe­če­ní vzdá­le­né práce. Zá­kla­dem pří­stro­je, který na­bí­zí vý­bor­ný poměr užit­ných vlast­nos­tí a ceny, jsou pro­ce­so­ry Intel Core 10. ge­ne­ra­ce.

Rych­lou práci na ná­roč­ných úko­lech při sou­čas­ném vy­u­ží­vá­ní ně­ko­li­ka apli­ka­cí i rych­lý start uspa­né­ho sys­té­mu pod­po­ru­je ope­rač­ní paměť s ka­pa­ci­tou od 8 GB a také SSD disky. Sta­bil­ní a sviž­né při­po­je­ní k bez­drá­to­vé síti umožňuje adap­tér WiFi 6 Intel 802.11ax a pro při­po­je­ní ex­ter­ních pe­ri­fe­rií je k dis­po­zi­ci jeden port USB Type-C, dvě roz­hra­ní USB 3.1, Gi­ga­bit LAN port, čteč­ka micro-SD karet a HDMI port v plné ve­li­kos­ti. Další mož­nos­ti ot­ví­rá sa­mo­stat­ně do­dá­va­ná do­ko­va­cí sta­ni­ce USB-C. Kom­fort při ve­čer­ní práci zvy­šu­je po­ho­dl­ná a pod­sví­ce­ná klá­ves­ni­ce.

Op­ti­ma­li­za­ce pro mo­bil­ní práci

14“ dis­plej před­sta­vu­je pro mnoho uži­va­te­lů op­ti­mál­ní volbu pro práci na cestách. Jeho an­ti­re­flex­ní pro­ve­de­ní sni­žu­je na­má­há­ní očí a za­jiš­ťu­je vý­bor­nou vi­di­tel­nost i na pří­mém slun­ci a v pro­stře­dí s pro­měn­li­vým osvět­le­ním. Odol­né, a při­tom tenké tělo no­te­boo­ku Tecra A40-G při­tom od­po­ví­dá z po­hle­du odol­nos­ti vo­jen­ským stan­dar­dům a pří­stroj váží pouze 1,47 kg. Ve­sta­vě­ná ba­te­rie umožňuje v kom­bi­na­ci s ná­stro­ji op­ti­ma­li­zu­jí­cí­mi vy­ži­tí vý­ko­nu práci až po dobu 13 hodin a v pří­pa­dě po­tře­by je k dis­po­zi­ci funk­ce rych­lé­ho na­bí­je­ní, která dodá pří­stro­ji během 30 minut na­bí­je­ní ener­gii na 4 ho­di­ny práce.

Za­bez­pe­če­ní fi­rem­ních dat

Dů­sled­né za­bez­pe­če­ní fi­rem­ních i osob­ních dat před ky­ber­ne­tic­ký­mi zlo­čin­ci za­jiš­ťu­je vlast­ní sys­tém BIOS spo­leč­nos­ti Dy­na­book, který sni­žu­je ri­zi­ko útoku zven­čí, a modul Trus­ted Plat­form Mo­du­le (TPM) s mož­nos­tí šif­ro­vá­ní všech ulo­že­ných dat. Kromě toho lze pro při­hlá­še­ní vy­u­žít ví­ce­ú­rovňovou au­ten­ti­za­ci po­mo­cí funk­ce Intel Au­then­ti­ca­te/Win­dows Hello s mož­nos­tí kom­bi­na­ce čteč­ky otis­ků prstů a roz­po­zná­ní ob­li­če­je.

dynabook A40-G-2128

První dvě kon­fi­gu­ra­ce na čes­kém trhu

Zá­klad­ní lo­ka­li­zo­va­ný model Tecra A40-G-10H je osa­zen pro­ce­so­rem Intel Core i5 (10210U), který pod­po­ru­je 8 GB ope­rač­ní pa­mě­ti, a pro data je k dis­po­zi­ci SSD disk s ka­pa­ci­tou 256 GB. Jeho do­po­ru­če­ná kon­co­vá cena je 27 990 Kč včet­ně DPH. Pro velmi ná­roč­né uži­va­te­le je ur­če­na kon­fi­gu­ra­ce Tecra A40-G-11J s pro­ce­so­rem Core i7 (10510U), 16 GB RAM a 512 GB SSD dis­kem za 34 290 Kč.

Další in­for­ma­ce o no­te­bo­o­cích Dy­na­book na­jde­te na cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: