Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Čtyři nové profesionální monitory QHD a 4K od AOC

Autor článku: AOC   

AOC u27p2AOC roz­ši­řu­je svou pro­fe­si­o­nál­ní řadu pra­cov­ních mo­ni­to­rů P2 o čtyři nové mo­de­ly ve ve­li­kos­tech 27 palců (68,6 cm) a 32 palců (80 cm). Každý z no­vých mo­ni­to­rů vy­u­ží­vá ko­nek­ti­vi­tu USB-C pro mož­nost při­po­je­ní je­di­ným ka­be­lem k no­te­boo­kům, table­tům a mo­bil­ním za­ří­ze­ním, kdy je sou­čas­ně pře­ná­šen video sig­nál nebo data na při­po­je­né SSD či pevné disky a za­ří­ze­ní jsou sou­čas­ně na­pá­je­na.

32­pal­co­vý U32­P2­CA a 27­pal­co­vý U27­P2­CA se za­mě­ře­ním na fi­rem­ní uži­va­te­le, kteří vy­ža­du­jí velké ob­ra­zov­ky s vy­so­kým roz­li­še­ním pro zob­ra­ze­ní více apli­ka­cí na­jed­nou, se pyšní ultra os­t­rým roz­li­še­ním 4K (3840 × 2160), za­tím­co 32­pal­co­vý Q32­P2­CA a 27­pal­co­vý Q27­P2­CA mají na­tiv­ní roz­li­še­ní QHD (2560 × 1440).

Dnes musí být pra­co­viš­tě fle­xi­bil­něj­ší, než kdy dříve. Mnoho pro­fe­si­o­nál­ních uži­va­te­lů je nyní zvyk­lých po­u­ží­vat své no­te­boo­ky k práci téměř od­kud­ko­li. Vět­ši­na by však také sou­hla­si­la s tím, že práce na malém dis­ple­ji no­te­boo­ku není tak efek­tiv­ní jako práce na velké ob­ra­zov­ce. Zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty do­sa­že­né po­mo­cí vel­kých pa­ne­lů s vy­so­kým roz­li­še­ním je ob­rov­ské, pro­to­že uži­va­te­lé mohou otevřít více oken a pro­vá­dět více úkolů. Navíc, na roz­díl od dis­ple­je no­te­boo­ku, vede práce na er­go­no­mic­kém pra­cov­ním stole s výš­ko­vě na­sta­vi­tel­ným mo­ni­to­rem ke zdra­věj­ší­mu a po­ho­dl­něj­ší­mu pra­cov­ní­mu pro­stře­dí, což je stej­ně dů­le­ži­té.

Pro­duk­to­vá řada pro­fe­si­o­nál­ních fi­rem­ních mo­ni­to­rů AOC P2 na­bí­zí pře­de­vším pa­ne­ly IPS nebo VA, výš­ko­vě na­sta­vi­tel­né sto­ja­ny a ele­gant­ní ze tří stran bez­o­kra­jo­vé nebo úzké rá­meč­ky pro (do­má­cí) kan­ce­lá­ře bu­douc­nos­ti. Řada P2 do­po­sud na­bí­ze­la dva mo­de­ly IPS vy­ba­ve­né USB-C, s úh­lo­příč­kou 24” (24P2C) a 27” (27P2C) a roz­li­še­ním Full HD. Nyní AOC na­bí­zí čtyři nové pro­duk­ty, které roz­ši­řu­jí port­fo­lio USB-C o mo­ni­to­ry s vy­so­kým roz­li­še­ním (QHD a UHD) a vel­kou úh­lo­příč­kou (27” a 32”).

32” AOC U32­P2­CA je vy­ba­ven VA pa­ne­lem s na­tiv­ním roz­li­še­ním 4K (3840 × 2160) a vý­ji­meč­ným kon­trast­ním po­mě­rem 3000:1. Díky jasu 350 nitů je po­u­ži­tel­ný i v jasně osvět­le­ných míst­nos­tech, za­tím­co jeho oprav­du hlu­bo­ká černá a ši­ro­ké po­kry­tí ga­mu­tu (119% sRGB, 97,3% Ado­beR­GB, 90,7% DCI-P3) při­ná­ší bo­ha­té a živé sním­ky, což je ide­ál­ní pro edi­to­ry fo­to­gra­fií/videí, ná­vr­há­ře a tvůr­ce ob­sa­hu. Aby bylo možné co nej­lé­pe vy­u­žít ve­li­kost a roz­li­še­ní, mo­ni­tor pod­po­ru­je režim Pictu­re-by-Pictu­re (obraz vedle ob­ra­zu). Pro větší fle­xi­bi­li­tu a pra­cov­ní stůl bez ne­po­řád­ku má mo­ni­tor ve sto­ja­nu otvor pro sprá­vu ka­be­lů a je vy­ba­ven 4por­to­vým roz­bo­čo­va­čem USB 3.2 pro snad­né při­po­je­ní klá­ves­ni­ce a myši. No­te­book lze tedy po­u­ží­vat pouze s je­di­ným ka­be­lem USB-C a dis­plej lze roz­ší­řit nebo sdí­let s mo­ni­to­rem po­mo­cí al­ter­na­tiv­ní­ho re­ži­mu USB-C Dis­pla­y­Port. USB-C může no­te­book nebo jiná za­ří­ze­ní na­pá­jet (65 W), za­tím­co sou­běž­ně fun­gu­je jako běžné při­po­je­ní USB pro pře­nos sou­bo­rů z ex­ter­ní­ho disku, při­po­je­né­ho na­pří­klad k USB roz­bo­čo­va­či mo­ni­to­ru. S při­po­je­ný­mi pe­ri­fe­ri­e­mi pro­střed­nic­tvím USB roz­bo­čo­va­če může klá­ves­ni­ce a myš plné ve­li­kos­ti také ovlá­dat no­te­book přes USB-C.

27” AOC U27­P2­CA rov­něž na­bí­zí roz­li­še­ní 4K, ale ten­to­krát s pa­ne­lem IPS. Mi­mo­řád­ná os­t­rost, díky vyšší hus­to­tě pi­xe­lů u menší ve­li­kos­ti dis­ple­je a zvý­še­né přes­nos­ti barev, činí mo­ni­tor sku­teč­ně zá­ři­vým a na­bí­zí věrné sním­ky se ši­ro­kým po­kry­tím ga­mu­tu. Po­dob­ně jako jeho 32” bra­tra­nec na­bí­zí také U27­P2­CA režim Pictu­re-by-Pictu­re.

Další dva mo­de­ly mají roz­li­še­ní QHD. Jedná se o mo­ni­to­ry AOC Q32­P2­CA (32”)AOC Q27­P2­CA (27”), které se pyšní pa­ne­ly IPS a ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 75 Hz. Díky vý­raz­ně men­ší­mu 27­pal­co­vé­mu pa­ne­lu na­bí­zí Q27­P2­CA op­ti­mál­ní kom­bi­na­ci ve­li­kos­ti (27”) a roz­li­še­ní (QHD) pro vel­kou vět­ši­nu uži­va­te­lů. Vy­tvá­ří ba­rev­ný a bo­ha­tý obraz vhod­ný pro vět­ši­nu apli­ka­cí, s vý­ji­meč­ně ši­ro­kým po­kry­tím ga­mu­tu (126,5% sRGB, 108,4% Ado­beR­GB, 100,8% DCI-P3), což ocení na­pří­klad gra­fi­ci nebo tvůr­ci ob­sa­hu.

Když už je práce ho­to­vá, jsou tyto mo­ni­to­ry do­ko­na­lým part­ne­rem pro ne­ná­roč­né hraní, pro­to­že při­chá­ze­jí s dobou ode­zvy 4 ms GtG pro rych­lé a ply­nu­lé pře­cho­dy pi­xe­lů a pod­po­rou Adap­ti­ve-Sync pro syn­chro­ni­za­ci ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce mo­ni­to­ru se sním­ko­vou frek­ven­cí GPU, aby se za­brá­ni­lo tr­há­ní a za­se­ká­vá­ní ob­ra­zu. QHD mo­de­ly Q32­P2­CA a Q27­P2­CA také na­bí­ze­jí ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci 75 Hz, která, na roz­díl od běžné ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce 60 Hz, po­sky­tu­je o 25 % ply­nu­lej­ší vi­zu­ál­ní zá­ži­tek při po­zo­ro­vá­ní rych­le se po­hy­bu­jí­cích ob­jek­tů nebo po­hy­bů kur­zo­ru.

Všech­ny mo­de­ly jsou kom­pa­ti­bil­ní s dr­žá­kem VESA 100 x 100 mm a mají plně er­go­no­mic­ký sto­jan s na­sta­ve­ním výšky 150 mm, pi­vo­tem (ori­en­ta­ce ob­ra­zu otá­če­ním o 90°) a ši­ro­kým roz­sa­hem ná­klo­nu a na­tá­če­ní do stran. 32­pal­co­vé mo­de­ly se pyšní dvěma 3W re­pro­duk­to­ry, za­tím­co 27­pal­co­vé po­u­ží­va­jí dva 2W re­pro­duk­to­ry. Všech­ny mo­de­ly mají rov­něž při­po­je­ní pro slu­chát­ka s ko­nek­to­rem 3,5 mm.

Aby bylo možné za­jis­tit při­po­je­ní USB-C ke star­ším za­ří­ze­ním bez to­ho­to portu, všech­ny mo­de­ly jsou do­dá­vá­ny také s ka­be­lem USB-C, který má re­duk­ci USB-C/USB-A. Po­mo­cí vo­li­tel­né­ho dr­žá­ku AOC VESA-P2 lze také přímo na sto­jan těch­to čtyř mo­de­lů při­pev­nit mini PC nebo NUC, což vy­tvá­ří jed­no­du­ché ře­še­ní typu vše v jed­nom, které je ote­vře­né dal­ším up­gra­dům.

Mo­ni­to­ry AOC Q32­P2­CAU27­P2­CA jsou do­stup­né od srpna 2021 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 9019 Kč (349 Eur) a 10 309 Kč (399 Eur).

Mo­ni­tor AOC U32­P2­CA bude do­stup­ný od září 2021 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 11 859 Kč (459 Eur).

Mo­ni­tor AOC Q27­P2­CA bude do­stup­ný od října 2021 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 9279 Kč (359 Eur).