Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze modulárního odolného TOUGHBOOKU 55

Autor článku: Panasonic   
Úterý, 07 Září 2021 22:59

Tags: Hardware | Panasonic | TOUGHBOOK 55 | Upgrade

Toughbook 55-2136Pa­na­so­nic před­sta­vil 7. září nej­no­věj­ší verzi odol­né­ho no­te­boo­ku Tou­gh­book 55, který je stej­ně vše­stran­ný jako dříve. Dis­po­nu­je ale vy­lep­še­ným vý­ko­nem, ko­nek­ti­vi­tou a za­bez­pe­če­ním. Při uve­de­ní na trh v roce 2019 na­sta­vil Tou­gh­book 55 nové stan­dar­dy pro mo­bil­ní po­čí­ta­če tím, že po­pr­vé umož­nil uži­va­te­lům při­způ­so­bit si za­ří­ze­ní pro různé úkoly v te­ré­nu.

Nej­no­věj­ší Tou­ghbook 55 si za­cho­vá­vá tento ob­lí­be­ný mo­du­lár­ní pří­stup, ale byl ak­tu­a­li­zo­ván o nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie ide­ál­ní pro uži­va­te­le v te­rén­ních služ­bách, au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, zá­chran­ných a bez­peč­nost­ních služ­bách.

Pro ma­xi­mál­ně spo­leh­li­vou ko­mu­ni­ka­ci na cestách je druhá ge­ne­ra­ce odol­né­ho no­te­boo­ku v pro­ve­de­ní clam­shell vy­ba­ve­na vy­lep­še­nou ko­nek­ti­vi­tou s eSim a mož­nos­tí při­po­je­ní 4G pro Dual Sim. Mezi další ko­mu­ni­kač­ní vy­lep­še­ní, která mo­der­ni­zo­va­né­mu za­ří­ze­ní za­jiš­ťu­jí bu­douc­nost, patří nej­no­věj­ší WiFi při­po­je­ní (Intel Wi­re­less 6 AX201) a Blu­e­to­o­th 5.1 spolu s pod­po­rou Thun­der­bolt 4.

Pro hlad­ké po­u­ži­tí ná­roč­ných apli­ka­cí, jako je CAD, zvý­ši­la spo­leč­nost Pa­an­so­nic u Tou­ghboo­ku 55 výkon až o 19 % díky pro­ce­so­ru Intel Core i5-1145­G7 11. ge­ne­ra­ce (s tech­no­lo­gií Intel vPro). Úlo­žiš­tě bylo vy­lep­še­no o SSD disk NVMe OPAL, který se sám šif­ru­je v re­ál­ném čase, čímž uvolňuje vý­po­čet­ní ka­pa­ci­tu a na­bí­zí zvý­še­nou ochra­nu dat v od­vět­vích cit­li­vých na in­for­ma­ce, jako jsou zá­chran­né služ­by, bez­peč­nost­ní slož­ky a obra­na. Aby bylo za­ří­ze­ní ještě bez­peč­něj­ší, dis­po­nu­je také tech­no­lo­gií Micro­soft Secu­red-core PC.

Panasonic Toughbook 55-2136

Vše­stran­ný mo­du­lár­ní pří­stup

Tou­ghbook 55 umožňuje uži­va­te­lům zvý­šit gra­fic­ké mož­nos­ti díky pod­po­ře gra­fi­ky Intel Iris Xe. Uži­va­te­lé mohou za­ří­ze­ní kon­fi­gu­ro­vat na cestách, aby vy­ho­vo­va­lo je­jich prů­mys­lo­vé­mu od­vět­ví nebo mě­ní­cím se pra­cov­ním po­ža­dav­kům. Čteč­ku či­po­vých karet, další úlo­žiš­tě nebo me­cha­ni­ku DVD či Blu-Ray lze při­dat jed­no­du­chým pře­pnu­tím, na­sa­ze­ním a za­cvak­nu­tím do uni­ver­zál­ní­ho slotu. Kromě toho lze ze­pře­du rych­le in­te­gro­vat čteč­ku otis­ků prstů, HF-RFID nebo běžné čteč­ky či­po­vých karet nebo při­dat dru­hou ba­te­rii. Z dů­vo­du udr­ži­tel­nos­ti a úspo­ry ná­kla­dů zů­stá­vá všech­no pří­slu­šen­ství po­u­ží­va­né s první ge­ne­ra­cí Tou­ghbook 55 kom­pa­ti­bil­ní s nej­no­věj­ším za­ří­ze­ním.

Tou­ghbook 55 je lehký (2,08 kg), tenký (32,8 mm) a snad­no se pře­ná­ší díky pr­votříd­ní ru­ko­je­ti. Má zvý­še­né krytí IP53 proti pra­chu a stří­ka­jí­cí vodě a je chrá­něn proti pádu z výšky až 91 cm. Může po­ho­dl­ně pra­co­vat při tep­lo­tách od -29 °C do +60 °C.

Díky vý­dr­ži ba­te­rie až 19 hodin a roz­ší­ře­né vý­dr­ži 38 hodin s mož­nos­tí vý­mě­ny druhé ba­te­rie za pro­vo­zu má Tou­ghbook 55 velmi dlou­hou výdrž a navíc je vý­ji­meč­ně při­způ­so­bi­vý.

Nej­no­věj­ší no­te­book Tou­ghbook 55 je k dis­po­zi­ci ve třech va­ri­an­tách: HD, Full HD a Full HD s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou. Na všech­na za­ří­ze­ní se vzta­hu­je stan­dard­ní tří­le­tá zá­ru­ka a jsou k dis­po­zi­ci od září 2021. Ceny za­čí­na­jí na 1988 EUR + DPH. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se www.toughbook.cz.


Mohlo by vás zajímat: